Stockholms universitet

Jonas NordellProfessor i civilrätt

Om mig

Kursföreståndare för Civilrätt 3 (immaterialrätt och marknadsrätt).

Min forskning fokuserar på förmögenhetsrätt, främst immaterialrätt och marknadsrätt/konsumenträtt/medierätt, men även central förmögenhetsrätt. Inom immaterialrätten har jag uppehållit mig vid traditionella frågor, såsom t.ex. objektsbestämning, och andra frågor om tillämpning av gällande rätt.

För närvarande intresserar jag mig för gränsområdena mellan immaterialrätt/marknadsrätt och förmögenhetsrätt. Forskiningen, som bedrivs inom ramen för två projekt − Marknadsrättens gränser och Avtalsformering i digitala nätverk − syftar till att beskriva och analysera skilda marknadsageranden i spänningsfältet mellan marknad och reglering, vilka har grund i tekniska och samhälleliga förändringar.

Projektet om Marknadsrättens gränser bygger på två hypoteser. Den ena hypotesen är att marknadsrätten har blivit s.a.s. civilrättsligare, dvs. att den i sig har fått allt fler inslag av civilrättsliga rättsfigurer. Den andra hypotesen är att marknadsrättens utveckling har lett till att i området mellan marknadsrätt och materiell civilrätt i förekommande fall skapats nya och vaga gränsytor där risk för oförutsedda och svåridentifierade luckor eller överlappningar, delvis beroende på europeiska harmoniseringssträvanden har uppkommit.

Projektet om Avtalsformering i digitala nätverk syftar till att beskriva förutsättningarna för avtalsbildning på digitala marknadsplatser. Det gäller inte bara rättsliga frågor som rör avtalsrelationer mellan näringsidkare, utan i stor utsträckning även företagens agerande gentemot konsumenter. En central utgångspunkt är att tekniken på kort tid har skapat nya förutsättningar för avsättning av varor och tjänster, medan regelbildningen inom området ännu inte har hunnit anpassa sig till den digitala marknadsplatsens särskilda förutsättningar. Projektet fokuserar på marknadsföringsrättsliga, avtalsrättsliga, immaterialrättsliga och obligationsrättsliga förutsättningar för avtalsformering i digitala nätverk, där ett viktigt tema är den sammansmältning – konvergens – av skilda typer av avtalsföremål och avtalstyper som följer av teknikutvecklingen.Publikationer i urval

2007
- Upphovsrättslagen och förlagsavtalen (i Upphovsrätten – viktigare än någonsin. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF, 2007) s. 46–64(ISBN 978-91-976255-3-1)
- Parodi, satir, travesti – intrång eller kränkning? Kommentar till NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg), NIR 2007 s. 317–321
- Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi), NIR nr 2007 s. 213–218

2006
- Anm. av Joachim Enkvist-Gauffin, SPAM – SPIM – SPIT. En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker, JFT 2006 s. 539–550
- Den s.k. re integra-bestämmelsen i 39 § avtalslagen (i Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa, Jure Förlag AB, 2006, s. 873–895) (ISBN 91-7223-251-X))

2005
- Skyddet för funktionellt betingade utstyrslar, NIR 2005 s. 433–463
- Varumärkesrättens mening och referens (i 125® Varemerkeloven 1880–2005. Et overblik, Patent- og Varemerkestyrelsen, 2005 s. 153–164 (ISBN 87-98530-18-7))

2004
- Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 s. 363 (Röda Korset), NIR 2004 s. 605–610,
- Marknadsrätten. En introduktion, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2004 (132 s.) (ISBN 91-39-20371-9)
- Anm. av Jens Schovsbo & Niels Holm Svendsen: Designret. Designloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2002. 386 s., TfR 2004 s. 237–241
- Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, MercurIUS, Stockholm 2004 (662 s.) (ISBN 91-975084-0-3) )(anmäld i JT 2004-05 s. 905 och TfR 2005 s. 206–208)
- Anm. av Persson, Gunnar: Exklusivitetsfrågan. Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, NIR 2004 s. 284–286
- Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Kommentar till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin), NIR 2004 s. 306–309
- Cha