Profiles

Johan Svanberg

Johan Svanberg

Lektor

View page in English
Arbetar vid Ekonomisk historia och Internationella relationer
Telefon 08-16 42 87
E-post johan.svanberg@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 12 A
Rum A 930
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är lektor i ekonomisk historia och docent i historia. Min forskning fokuserar primärt migration och arbetslivets historia. Jag har även genomfört flera intervjustudier (muntlig historia). Huvudsakligen berör mina publikationer andra världskrigets flyktingrörelser, efterkrigstidens arbetsrelaterade migrationer, etniska relationer och integrationsfrågor, samt den svenska och internationella arbetarrörelsen.

För närvarande bedriver jag projektet ”Mellan facklig internationalism och nationalism. Europeiska marknadsintegrationen och efterkrigstidens migrationer, yrkesinternationaler och svenska fackförbund”. Här studeras dynamiken mellan fackföreningsrörelsens internationella och nationella nivå, i relation till europaintegrationens utveckling i allmänhet och den ”fria” rörlighetens framväxt i synnerhet. I första hand undersöks fackligt arbete i metall- och verkstadsindustrin.

Mitt senaste projekt, ”Arbetskraftsrekrytering till en könssegregerad arbetsmarknad” (2012–2016), fokuserade rekryteringen av tyska kvinnor till den svenska beklädnadsindustrin under 1950-talet. Det huvudsakliga syftet var dels att studera hur den segregerade arbetsmarknaden i Sverige – i fråga om kön, etnicitet, ålder och klass – skapades och återskapades i samband med migrationer, dels att undersöka hur sådana sorteringsmekanismer konkret påverkade berörda människor i arbetslivet. Såväl internationella, som nationella och lokala arbetsmarknadsrelationer analyserades.

I min avhandling (2010) studerade jag andra världskrigets flyktingmottagning och den tidiga efterkrigstidens arbetskraftsmigration till Sverige. Syftet var att analysera hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. I blickfånget stod migranter från Estland och arbetsplatsrelationerna vid en bilfabrik i södra Sverige.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa