Profiles

Ingrid Lander

Ingrid Lander

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post ingrid.lander@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C610
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är frågor som rör normalitets- och avvikelsekonstruktioner och främst att studera föreställningar om normalitet. Hur föreställningar om vad som är normalt hänger samman med olika former av disciplinering och normaliseringsprocesser i samhället. Min forskning präglas av en konstruktionistisk och genusteoretisk ansats.

Efter att ha varit fackligt aktiv inom Saco-S vid SU valdes jag till Saco-S-Rådets ordförande 2017. Arbetar huvudsakligen som fackligt förtroendevald och är därav tjänstledig 80% från min tjänst som universitetslektor. Fackliga frågor har alltid intresserat mig och det är viktigt att arbeta för våra rättigheter som anställda vid sveriges största lärosäte. 

Forskningsområden
Social exkludering, narkotika, prostitution, mångfald, polisutbildning och socialt arbete.

Nuvarande forskningsprojekt

Inga pågående forkningsrpojekt på grund av fackligt förtroendeuppdarg som Saco-S-Rådsordförande 

Undervisningsområden
Genusteori inom kriminologin, kriminologisk teori, kopplingar mellan droger och brottslighet samt uppsatskurs på avancerad nivå.

Doktorandhandledning, för närvarande för tre doktorander vid institionen

Publikationer

Referee-bedömda artiklar

Lander, Ingrid (2015). Gender, aging and drug use. A post-structural approach to the life course, British Journal of Criminology, vol. 55, no 2, s. 270-285.

Lander, Ingrid (2013). Obstacles for Changes within the (Swedish) Police Force: Professional motivations, Homosociality, and Ordering Practices, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol. 14, No. 1, s. 43-61.

Lander, Ingrid (2008) ”Varför finns det inga fjollor på polisutbildningen”? Mångfaldssträvanden inom svensk poliskår - kvalitet eller kvantitet?”. I Granér och Larsson (red), Policing in Scandinavia. Proceedings from the conference on police research in Växjö august 2007. Växjö University Studies in Policing, nr 005-2008.

Referee-bedömda konferensbidrag

Lander, Ingrid (2001) “Theoretical approaches to the understanding of women drug user’s lives.” Proceeding book from the 11th annual ESSD conference, Dublin. Ireland.

Lander, Ingrid (2000) ”Genomförande och reflektioner kring ett fältarbete bland narkotikabrukande kvinnor.” Rapport fra NSFKs 42. Forskarseminar Bergen, Norge 2000. Nordiska Samarbejdsråd for Kriminologi.

Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker

Lander, I (2018). Den flygande maran: Den normativa femininitetens exkluderingsmekanismer. Malmö: Égalité bokförlag.

Lander, I, Ravn, S och Jon, N (red.) Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking. London: Ashgate.

Lander, Ingrid (2014). “Doing the right masculinities right.  The police force as gendered practices”. I: Lander, Ravn & Jon (red), Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking, p. 71-88. London: Ashgate.

Lander, Ingrid; Ravn, Signe & Jon, Nina (2014). ”Introduction: Why a Nordic Anthology on Masculinities and Crime?”. I: Lander, Ravn & Jon (red), Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking, p. 1-16. London: Ashgate.

Lander, Ingrid (2014) ”Det går inte an som farmor: Genus, åldrande och narkotikabruk”. I: Finstad, L & Lomell, H (red), Motmæle. En antologi till Kjersti Ericsson, Cecilie , HØigård og Guri Larsen, s 277-292. Oslo: Novus

Lander, Ingrid (2011) Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En metodologisk sammanfattning. Socialstyrelsen.

Lander, Ingrid (2006) ”Etnografi. En forskningsansats där forskaren är det främsta verktyget”. I Roxell, L och Tiby, E (red), Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok, s. 21-39. Lund. Studentlitteratur.

Lander, Ingrid. Pettersson, Tove och Tiby, Eva red. (2003) Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv i svensk kriminologi. Lund. Studentlitteratur.

Lander, Ingrid (2003) ”Genus, normalitet och avvikelse”. I Lander, Pettersson och Tiby (red), Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv i svensk kriminologi, s. 21-46. Lund. Studentlitteratur.

Lander, Ingrid. Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2003) ”Presentation av antologin och en feministisk kritik av kriminologin”. I Lander, Pettersson och Tiby (red), Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv i svensk kriminologi, s. 7-20. Lund. Studentlitteratur.

Lander, Ingrid. Olsson, Börje. Rönneling, Anita och Skrinjar, Monica (2002) Narkotikamissbruk och marginalisering. MAX-projektet slutrapport. Stockholm. CAN rapport nr 65.

Lander, Ingrid (1997) Särskilda ungdomshem. För vem och med vilket innehåll? Stockholm. Kriminologiska institutionen, SU, stencil.
Tiby, Eva och Lander Ingrid (1996) Hat, hot och våld. Utsatta homosexuella kvinnor och män - en pilotstudie i Stockholm. Folkhälsoinstitutet, Stockholm.

Monografier
Lander, Ingrid (2003) Den flygande maran. En studie om narkotikabrukande kvinnor i Stockholm. Kriminologiska institutionen – avhandlingsserie nr 11.

Populärvetenskapliga artiklar/presentationer
Lander, Ingrid (2004) ”Att investera i kroppen som en genusbaserad lösning på försörjning”. Socialt Perspektiv, nr 1-2/2004, s. 79-91.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa