Stockholms universitet

Linda KumbladDocent

Om mig

Jag är systemekolog och jobbar med hur miljön i Östersjöns kustzon kan förbättras. Sedan 2011 är jag tillsammans med Emil Rydin projektledare för BalticSea2020s projekt Levande kust.

Levande kust - ett demonstationsprojekt i full skala

Levande kust genomförs i Björnöfjärden (Värmdö kommun), en skärgårdsvik som kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Övergödningen i Björnöfjärden beror främst på näringsläckage från dåliga avlopp, jordbruksativiteter, hästhållning och från de gamla synderna i vikens bottensediment; det vill säga näring som under lång tid lagrats upp i sedimenten, men som frigörs när sedimentet blir syrefritt.

Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå god ekologisk status i övergödda havsvikar, med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur.

Åtgärder för en bättre vattenkvalitet

För att Björnöfjärden ska återfå en bra miljö har en rad åtgärder genomförts i och omkring viken. De syrefria sedimenten har aluminiumbehandlats för att de åter ska binda fosfor, som annars frigörs och driver övergödningen. För att minimera näringstransporten från avrinningsområdet har vi genomfört olika jordbruksåtgärder, förbättrat dåliga små avlopp, och gjort åtgärder för att minimera näringsläckage från hästhållning. För att återfå ett starkt gäddbestånd har en gäddvåtmark anlagts i anslutning till Björnöfjärden. Ett fiskeförbud har också införts  mellan 1 april-15 juni, dvs under gäddornas lekperiod.

Klicka här för att se en sammanfattning av projektets olika åtgärder.

Sprida kunskap

Under 2017 sammanfattas projektets resultat och erfarenheter i en "vitbok"som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Boken ska finnas tillgänglig på olika språk och sprida projektets lärdomar och resultat till länderna runt Östersjön.

 

Forskningsprojekt