Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hedvig Lokrantz-BernitzUniversitetslektor

Om mig

  • Om mig

Jag är docent i offentlig rätt och lektor i konstitutionell rätt, med särskilt intresse för mötet mellan den svenska statsrätten och europarätten samt hur dessa regelkomplex samspelar och ibland kolliderar.

  • Forskning och forskningsfinansiering  

Min forskning har huvudsakligen berört svensk och europeisk konstitutionell rätt och skärningspunkterna däremellan. I min avhandling Medborgarskapet i Sverige och Europa (2004) behandlade jag den inbördes relationen mellan det nationella medborgarskapet och unionsmedborgarskapet samt det nationella medborgarskapets konstruktion och rättsverkningar för den enskilde individen. Avhandlingen belyser också medborgarskapsrätten ur ett folkrättsligt perspektiv. Mitt forskningsarbete efter disputationen har delvis fortsatt kring unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten för personer inklusive individens rättigheter i EU. Under senare år har jag dock främst forskat inom konstitutionell utbildningsrätt där jag studerat den svenska skolan utifrån såväl våra svenska grundlagar och skollagen som Europakonventionen och EU-rätten. Projektet har utmynnat i monografin Rätt i skolan (2020) och finansierats av Torsten Söderbergs Stiftelse. För närvarande håller jag på med ett projekt om yttrandefrihet i svensk och europeisk rätt.

  • Undervisning  

Jag undervisar i konstitutionell rätt, numera främst inom ramen för grundkursen i statsrätt där jag också är kursföreståndare. Jag handleder även examensarbeten. Jag har, tillsammans med olika kollegor, författat flera läroböcker bl.a. Statsrättens grunder (6 uppl. 2018) och En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (6 uppl. 2019). Jag undervisade tidigare också mycket i europarätt och var även under flera år kursföreståndare för grundkursen i ämnet.

  • Akademisk bakgrund  

Jag disputerade 2004 på avhandlingen Medborgarskapet i Sverige och Europa med professor Ove Bring som handledare. År 2006 anställes jag som universitetslektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och sedan 2011 är jag anställd som universitetslektor i konstitutionell rätt (svensk och europeisk) vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Mitt arbete innefattar, utöver undervisning, också kursansvar, examination, kursutveckling, uppsatshandledning och fortsatt forskning. 2020 utsågs jag till docent i offentlig rätt. 

  • Akademiska förtroendeuppdrag  

Ledamot av Juridiska Fakultetens i Stockholm Utbildningsutskott, 2012-2014

Diverse uppdrag som exempelvis betygsnämndledamot, peer-reviewer, konferensansvari, m.m.

  •  Medverkan vid konferenser och seminarier (de tre senaste)  

- Konfessionella inslag i skolväsendet - en balans mellan juridik och politik?, Seminarium, Juridicum, Stockhoms universitet, 2020

- Freedom to and from Religion: The Rule of Law in the European Democratic State, 2019, konferens arrangerad av Svenska Nätverket för Europarättsforsknings (SNEF)

- Rättssäker utbildning, Elevers grundläggande fri- och rättigheter i skolan, konferens arrangerad av Institutet för utbildningsrätt (IfU), 2019

  • Samverkan  

Jag åtar mig regelbundet olika typer av uppdrag. Jag har exempelvis deltagit som expert i två statliga utredningar (Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (SOU 2019:64) och Medborgarskapsutredningen SOU 2013:29. Jag åtar mig även sakkunniguppdrag och föreläsningsuppdrag samt skriver populärvetenskapliga artiklar inom mina expertområden.  

  • Media (länkar till medverkan i media)  

Senaste: