Profiles

Roland Lysell

Roland A S Lysell

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 14 84
E-post roland.lysell@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum A 427
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Om mig

Jag har varit professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet sedan 1999 och var tidigare högskole/universitetslektor vid samma lärosäte. Jag inledde mina studier vid Lunds universitet, studerade sedan vid Stockholms universitet och vid Freie Universität Berlin, doktorerade vid Stockholms universitet 1983, var Wissenschaftlicher Mitarbeiter vid Freie Universität Berlin 1982–85, førsteamanuensis (svensk lektor) vid Universitet i Oslo 1989, forskarassistent vid Uppsala universitet 1989–93 och vikarierade som professor i Wien 1994. Jag är också verksam som teaterkritiker sedan 1980-talet.

Forskning

Min forskning har i huvudsak bedrivits inom de hermeneutiska, fenomenologiska och dekonstruktiva traditionerna. Min doktorsavhandling Erik Lindegrens imaginära universum (1983) präglas av den franskspråkiga tematiska kritiken (Jean–Pierre Richard, Georges Poulet, Jean Starobinski) men samtidigt utgav jag tre dokumentationer av Lindegrens diktsamlingar av närmast textkritisk karaktär.

Romantikens diktning har sedan 1980-talet varit ett av mina huvudintressen. Det har resulterat i monografin Erik Johan Stagnelius – det absoluta begäret och själens historia (1993) samt ett större antal artiklar om P.D.A. Atterbom, Stagnelius, C.J.L. Almqvist, Novalis, Wordsworth och Shelley. Jag är för närvarande styrelsemedlem i Nordisk Selskab for Romantikstudier.

Under det senaste decenniet har mitt intresse allt mer kommit att ägnas dramat, i synnerhet Henrik Ibsens och August Strindbergs författarskap samt dramateoretiska frågor. Jag arbetar med en monografi om Henrik Ibsens dramer med tonvikt på dramaturgiska och tolkningsteoretiska aspekter. Denna forskning har bedrivits i inspirerande dialog med norska kolleger och jag är för närvarande vice ordförande i Ibsensällskapet i ’Sverige.

Vad gäller teatern, som varit en stark inspirationskälla även för min verksamhet som litteraturforskare, har jag särskilt beaktat de kontinentala avantgardistiska teaterformerna, särskilt den tyska teatern från och med Peter Steins och Klaus Michael Grübers epokgörande iscensättningar av klassiker på 1970-talet till 2010-talets variationsrika teaterlandskap. De senaste årens teaterkritik återfinns på min blogg rolandlysell/oberon-teater.

Till mina dominerande intressen hör universitetspedagogiken. Jag har lärarexamen från Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 1983 och har sedan deltagit i många universitetspedagogiska kurser och diskussioner. Jag var tidigare ordförande i Nationella Rådet för Forskarutbildning i Litteraturvetenskap, som jag grundade tillsammans med kolleger från andra lärosäten 2012.

 

Forskning

ROLAND LYSELL, PUBLIKATIONSLISTA

 

Monografier:

 

Lysell, Roland. Erik Lindegrens imaginära universum (diss.), Stockholm 1983                         

 

Lysell, Roland. En vitglödande ordmetall. Reflexioner över Vilhelm Ekelunds Dithyramber i

Aftonglans och Concordia animi, Lund (elleströms),  Lund 1986

 

Lysell, Roland. Erik Johan Stagnelius – Det absoluta begäret och själens historia,

Stockholm/Stehag 1993     

 

Lysell, Roland. Wladimir den store – en episk dikt, Kalmar & Borgholm (Erik Johan

Stagnelii Vänner) 2002                                                                                             

                                                                                      

 

 

Dokumentationer:

 

Lysell, Roland. Dokumentation till Erik Lindegrens ”mannen utan väg”, Stockholm 1982 (stencil)

 

Lysell, Roland. Dokumentation till Erik Lindegrens ”Sviter”, Stockholm 1982 (stencil)            

 

Lysell, Roland. Dokumentation till Erik Lindegrens ”Vinteroffer”, Stockholm 1982 (stencil)    

 

 

Antologier:

 

Hermeneutik. En antologi sammanställd av Horace Engdahl m.fl.,

Stockholm 1977, ss. 169-181, översättning av Richards text, ss. 182-208

och samarbete vid redigeringen                                                                                

 

Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journalisten, pedagogen,

Almqviststudier 1, utg. av R. Lysell & B. Wilson Lohse, Stockholm 1996,

ss. 74-100, ”Realismens romantik hos Almqvist”, samt redaktionsarbete              

 

Slöja och spegel – romantikens former, Aiolos – tidskrift för litteratur,

teori och estetik (red. J. Arnald, I. Haag, J. Holmgaard, R. Lysell & J. Staberg),

nr. 14-15, 2000, eget bidrag ”Konst, konstnärer och perspektiv i C.J.L.

Gabrièle Mimanso” ss. 79-96 och redaktionsarbete                                                

 

"Bunden af en takskyld uden lige": om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857-1906 / redigert av Vigdis Ystad, Knut Brynhildsvoll, Roland Lysell, Oslo 2005 (Redaktionsarbete samt bidraget ”Tre Ibsendramer i Ludvig Josephsons regi på Nya Teatern i Stockholm” (s. 173-200)

 

Eremiten i världsbullret: om C. J. L. Almqvist / Bertil Romberg ; redaktörer: Anders Burman, Jonas Ellerström och Roland Lysell, Lund 2007

 

Ibsen in the theatre / editors: Sven Åke Heed, Roland Lysell, Stockkholm 2009 (red. o. bidrag)

 

Poetens monopolium: Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009) / redaktion: Anna Cullhed (huvudredaktör) ; Otto Fischer, Roland Lysell, Ann Öhrberg (red. o. bidrag), Lund 2009

Bidrag: ”Vansinnet, berättarstämman och dramats genes i Bengt Lidners poême De Galne”

 

Codex and code [Elektronisk resurs] : aesthetics, language and politics in an age of digital media : (Norlit 2009) Stockholm, August 6-9, 2009 / organized by Leif Dahlberg, Carin Franzén, Roland Lysell m. fl. (redaktion och bidrag ”Mythosbegreppet efter den aristoteliska dramateorins återtåg)

 

Dramatikern Almqvist / redaktörer: Anders Burman, Roland Lysell och Jon Viklund, Stockholm 2010 (red. o  bidrag)

 

Ibsens kvinnor - tolkade av scenens kvinnor : skådespelare och regissörer i möte med Ibsens kvinnoroller / redaktör: Roland Lysell, Lund 2011 (red. o. bidrag)

 

Strindberg on international stages / Strindberg in translation / edited by Roland Lysell, Cambridge 2014 (red. o. bidrag)

 

Arvet efter Strindberg / The Strindberg legacy: elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen / red.: David Gedin, Roland Lysell, Willmar Sauter, Per Stam, Stockholm 2014

 

 

 

Artiklar:

 

Lysell, Roland. “‘Att övervinna rummet’: poetiska strategier hos Novalis.” In: Romantiken över gränser: Symposier på Krapperups borg 2, edited by Ulla-Britta Lagerroth and Margareta Ramsay, 169-190. Lund: Gyllenstiernska Krapperupstifetlsen, 1993.

 

Lysell, Roland. “Atterbom, Phosphoros och Petrarca.” Aiolos, no 50/51 (2015): 205-214.

 

Lysell, Roland. “Atterboms Bref till sin fästmö.” In: Litteratur og kjønn i Norden, edited by Helga Kress, 186-194. Reykjavik: Háskólaútgáfan, 1996

 

Lysell, Roland. “Carl Jonas Love Almqvists Smaragdbruden som esoterisk/religiös roman.” In: Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv / Genres and their problems: theoretical and historical perspectives, edited by Beata Agrell and Ingela Nilsson, 159-180. Göteborg: Daidalos, 2003.

 

Lysell, Roland. “Den inre martyrdöden: en studie i Stagnelius’ drama Martyrerna.” In: “– som solarna väckte till dans”: en bok om Erik Johan Stagnelius 200 år, 191-244. Borgholm: Erik Johan Stagnelius vänner, 1993.

 

Lysell, Roland. “Den moderna Proustforskningen.” In: En plats i tiden: Föredrag och artiklar om Marcel Proust, edited by Emi-Simone Zawall, 105-124. Stockholm: Marcel Proust-sällskapet, 2013.

 

Lysell, Roland. “Det romantiske landskab: poetiske strategier hos Wordsworth og Stagnelius.” In: Ny poetik: tidskrift för litteraturvidenskab, no. 3 (1994): 37-52.

 

Lysell, Roland. “Detaljen hos Carl Jonas Love Almqvist.” In: Detaljen: tekstanalysen og dens graenser, edited by Anne Sejten and Erik Svendsen, 197-206. Roskilde: Roskilde universitetsforlag, 1999.

 

Lysell, Roland. “Dramatic Structure and Religious Synthesis in Emperor and Galilaean.” In: The Living Ibsen, Proceedings: The 11th International Ibsen Conference, 21-27 August 2006, edited by Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Jan Nygaard and Astrid Sæther, s. 247-252. Oslo: Senter for Ibsen studies, 2007.

 

Lysell, Roland. “Erik Johan Stagnelius.” In: Svenskt biografiskt lexikon, edited by Åsa Karlsson, vol. 33, no. 161, 138-150. Stockholm: Svenskt bibliografiskt lexikon, 2007.

 

Lysell, Roland. “Från Über die Dörfer till Immer noch Sturm och Die schönen Tage von Aranjuez: Konflikt och dialog i Peter Handkes dramer i text och på scen.” In: “Någonstädes mellan sol och söder, mellan moln och natt”: Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson, edited by Jenny Björklund, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Magnus Ullén, and Maria Wennerström Wohrme, 164-173. Möklinta: Gidlunds, 2015.

 

Lysell, Roland. “ Gadamers hermeneutik och teaterkonstverket.” In: Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, edited by Anders Burman, 303-324. Stockholm: Axl Books, 2014

 

Lysell, Roland. “Henrik Ibsens dramatik på tyska scener.” Peripeti: tidskrift for dramaturgiske studier no. 5 (2006): 75-86.

 

Lysell, Roland. “Henrik Ibsens Gengangere och Ingmar Bergmans Gengångare.” In: Fortællingen i Norden efter 1960, edited by Anker Gemaøe, Søren Gornitzka, Peter Kirkegaard, and Louise Mønster, 172-179. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2004

 

Lysell, Roland. “Ibsenreception i Sverige: exemplet Brand.” In: En internasjonal Ibsen, edited by Henk van der Liet and Suze van der Poll, 65-83. Amsterdam: University of Amsterdam, 2007.

 

Lysell, Roland. “Konst, konstnärer och perspektiv i C.J.L. Almqvists Gabrièle Mimanso.” In: Slöja och spegel: romantikens former, Aiolos no. 14-15 (2000): 79-96.

 

Lysell, Roland. “Känslans stasis och modersgestaltens framträdelseformer hos Bengt Lidner: ett Romantikens perspektiv.” Sjuttonhundratal 2 (2004):131-148

 

Lysell, Roland. “Linjer i svensk romantik.” In: Ett möte: svensk och dansk litterär romantik i ny dialog, edited by Gunilla Hermansson and Mads Nygaard Folkmann, 191-211. Stockholm: Makadam förlag, 2008.

 

Lysell, Roland. “Lycinde-textbegäret”. Aiolos no. 44/45 (2012): 5-20.

 

Lysell, Roland. “Madame de Staél as a Critic of Drama and Theatre in De l’Allemagne.” In: Constructions of German Romanticism Six Studies, edited by Mattias Pirholt, 79-92. Uppsala. Acta Universitatis Upsaliensis, 2011.

 

Lysell, Roland. “P.D.A. Atterboms poetik i Grundbegreppen af Ästetik och Vitterhet.” Tidskrift för litteraturvetenskap, 26.3-4 (1997):157-179.

 

Lysell, Roland. “Per Daniel Amadeus Atterbom: den bottenlösa avgrunden och den konstruerande blicken.” Tidskrift för litteraturvetenskap, 12.3 (1983): 194-216.

 

Lysell, Roland. “Performance art in contemporary German theatre: Interpretations of Bondy, Müller and Breth.” Nordic Theatre Studies 9 (1996): 29-48.

 

Lysell, Roland. “Poeta vates i P.D.A Atterboms ‘Prolog’.” In: Poeter och profeter: från Platon till Kare Mandre, edited by Anna Cullhed and Anders Cullhed, 127-142. Hedemora: Möklint, 2010.

 

Lysell, Roland. “ Realismens romantik hos Almqvist”, In: Carl Jonas Love Almqvist: konstnären, journalisten, pedagogen, Almqviststudier 1, utg. av Roland Lysell and Britt Wilson Lohse, Stockholm: Gidlunds, 1996.

 

Lysell, Roland. “Reversal and Discovery in Ibsen’s When We Dead Awaken.” In:  Ibsen, Tragedy, and the Tragic: Ibsen Conference in Athens 2002 30 November – 4 December, edited by Astrid Sæther, 133-148. Oslo: Center for Ibsen Studies, 2003.

 

Lysell, Roland. “Sagans åkerbruk i C.J.L. Almqvists Mythopoiesis.” In: I litteraturens underland: festskrift till Boel Westin, edited by Maria Andersson, Elina Druker, and Kerstin Halllberg, 315-323. Stockholm: Makadam, 2011.

 

Lysell, Roland. “Sic transit gloria amoris: dramaturgi och intettextualitet i Kjærlighedens Komedie.” In: Gloria Amoris. Henrik Ibsens Kjærlighedens Komedie 150 år, edited by Eivin Tjønneland, 3-20. Bergen: Alvheim & Eide, 2012.

 

Lysell, Roland. “Stagnelius och Qvinnorna i Norden.” In: Poesi och vetande. Till Kjell Espmark 19 februari 1990, edited by Urpu-Liisa Karahka and Anders Olsson, 49-73. Stockholm, Norstedt, 1990.

 

Lysell, Roland. “Strindbergs dramatik på tyskspråkiga scener”, Tidskrift för litteraturvetenskap, no. 3-4 (2011): 47-72.

 

Lysell, Roland. “Lucinde, Peter Handke, Ibsenfestivalen.” In: ”Om det man inte kan tala måste man sjunga!”: Festskrift till Eva-Britta Ståhl, edited by Peter Degerman, Anders Johansson and Eva Söderberg, 139-151. Sundsvall: Mittuniversitetet,  2015.

 

Lysell, Roland. “Tecken för tecken: reflexioner över teaterforskning och dramanalys.” Tidskrift för litteraturvetenskap, 21.1 (1992): 10-26.

 

Lysell, Roland. “The Dramatic Text: Henrik Ibsen’s Rosmersholm.Nordic Theatre Studies,

Vol. 10 (1997): 117-130.

 

Lysell, Roland. “Tre Ibsendramer i Ludvig Josephsons regi på Nya Teatern i Stockholm.” In: “Bunden af en takskyld uden lige”: om svenskspråkig Ibsen-formidling 1857-1906, edited by Vigdis Ystad, Knut Brynhildsvoll, and Roland Lysell, 173-200. Oslo: Senter for Ibsenstudier og Aschehoug, 2005.

 

Lysell, Roland. “‘Varför tala när orden icke täcka tanken?’: Strindberg post strukturalismen.” Strindbergiana 3 (1988): 106-124.

 

Lysell, Roland. “Visualitet och dramaturgi i Henrik Ibsens Fru Inger til Østråt.” In: “- ut i det ukjente”: festskrift til Erik Østerud på 70-årsdagen, edited by Erik Østerud, Steinar Gimmes and Sarah Paulson, 44-59. Trondheim: Tapir, 2006.

 

Lysell, Roland. “Wordsworth’s Puiblic Image.” In: Vandring genom tiden: till Anders Cullhed, edited by Thomas Götselius, Anders OLsson and Boel Westin, 181-190. Stehag: Symposion, 2011.

 

Lysell, Roland. “Zendfolken och försöken att förstå gränslandet i Menniskoslägtets saga av C.J.L. Almqvist.” In: Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic literature, edited by Clas Zilliacus, Heidi Grönstrand and Ulrika Gustafsson, 632-639. Åbo: Åbo Akademi,  2008.

 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa