Profiles

Mattias Arrhenius

Mattias Arrhenius

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post mattias.arrhenius@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrenius väg 20A, plan 4
Rum P 446
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, och har tidigare arbetat som lärare i geografi och naturkunskap på gymnasiet i ca 13 år. År 2013 avslutade jag en licentiatavhandling i geografididaktik vid Uppsala universitet där jag studerade gymnasieelevers lärande i mötet med datorbaserade animationer i geografiundervisningen. Sedan år 2013 har jag arbetat som provkonstruktör i samband med de nationella proven i geografi för årskurs 9.

Forskning

Min forskning har tagit avstamp från min licentiatavhandling, som handlar om elevers förståelse/lärande av naturprocesser inom geografin, men idag ligger mitt fokus främst på elevers begrepp och begreppsinlärning där jag undersöker elever föreställningar (uppfattningar) om olika naturprocesser med utgångspunkt från de nationella proven i geografi i årskurs 6 från 2013. I min forskning söker jag även förklaringar på dessa föreställningar, vilket jag undersökt med hjälp av fokusgrupper (gruppintervjuer) med elever i årskurs 6 och undervisande lärare under år 2017. Med min forskning vill jag hjälpa geografilärare att få en bättre förståelse för hur olika elever tänker om ett och samma innehållsområde som utgör en del av undervisningen i geografi.  Exempelvis kan det handla om frågor som; varför uppstår jordbävningar, eller hur bildas rullstensåsar. I samband med dessa analyser kartlägger jag även mönster av problem i elevers förståelse, s.k. alternative conceptions (alternativa föreställningar), d.v.s. elevers föreställningar som inte är i linje med rådande naturvetenskapliga förklaringar/teorier. Genom att synliggöra dessa föreställningar, ger man lärare en möjlighet att forma strategier i undervisningen som utgår från elevers vardagsförståelse och som kan leda dem mot en vetenskaplig förståelse om ett visst ämnesområde. Forskning om alternative conceptions är idag ett stort område inom internationell utbildningsforskning, framförallt inom naturvetenskapliga ämnen som fysik, kemi, och biologi. Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier/metoder/begrepp, och som under en lång tid inte fått samma forskningsutrymme som andra naturvetenskapliga ämnen. Således saknas mycket av denna typ av forskning inom geografiämnets olika innehållsområden och som också efterfrågas internationellt idag.

Publikationer

Arrhenius, Mattias (2013). Datorbaserade animationer i geografiundervisningen: en studie om gymnasieelevers lärande i mötet med datorbaserade animationer om bergartscykeln. Licentiatavhandling Uppsala: Uppsala universitet.

Länk till skolverket: En sammanfattning av studien och en länk till programvaran som undersökts.

 

Senast uppdaterad: 1 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa