Stockholms universitet

Maria WikstenProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Mitt ansvarsområde är i huvdsak grundskolans senare år men jag arbetar även mot gymnasiet.

En av mina huvuduppgifter på NC är att på både kommunal- och skolnivå leda kompetensutveckling för pedagogisk personal och skolledare i språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt över hela Sverige. Insatserna syftar till att ge ämneslärare både teoretisk och praktisk kunskap om hur man med språket som verktyg kan utveckla inte minst flerspråkiga elevers lärande. Se en kort presentation jag höll på bokmässan om varför Alla lärare är språklärare.

Ett annat av mina kompetensområden är läsning i alla ämnen. Jag har bland annat skapat filmer som används i läslyftet.

  • Förfrågningar om nya uppdrag rikas till vår föreståndare Sofia Engman. 

Utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 till gymnasiet. Den längsta arbetslivserfarenheten har jag från gymnasiet där jag undervisat både natioenella program och på språkintroduktion men jag har även arbetat på SFI, haft gymnasiala kurser på VUX och undervisart på högstadiet.

Skolutveckling är ett stort intresseområde. Förutom undervisningen har jag haft särskilda uppdrag som IKT-utvecklare och ämnesansvarig. På Farsta gymnasium var jag också med och drev ett språkutvecklande projekt för hela skolan som innebar både kompetensutveckling och stöttning för kollegorna och utformningen av en språkpolicy.

Innan NC arbetade jag på Språkforskningsinstitutet på FoU-enheten i Stockholm stads utbildningsförvaltning med ett liknande uppdrag nu, men kommunalt istället för nationellt.

Jag är även utbildad bibliotekarie med ett särkilt intresse för det mångspråkliga biblioteket.

Publikationer

Tillsammans med min kollega Björn Kindenberg har jag skrivit de praktiska metodböckerna Språkutvecklande SO-undervisning och Språkutvecklande NO-undervisning. Till den förra finns det även en studiehandledning för kollegialt lärande.