Profiles

Margaretha Ahlström

Margareta Ahlström

Docent

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 21
E-post margareta.ahlstrom@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 322
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor, docent i specialpedagogik
Fil dr i psykologi, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut
Specialpedagogiska institutionen

Bakgrund

Redan under senare del av psykologutbildningen fick jag anställning som psykolog (halvtid) inom Förskoleverksamheten för hörselskadade och döva barn. Efter examen fick jag möjligheten att vara med att bygga upp det så kallade Dövteamet vid PBU (numera BUP), ett teckenspråkigt landstingsövergripande specialistteam för familjer där någon av medlemmarna var döv eller hörselskadade. Jag disputerade år 2000 på en avhandling med namnet ”Hörselskadade barn i kommunikation och samspel”. År 2001 blev jag anställd som universitetslektor i Specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. År 2003 fick jag examen och legitimation som psykoterapeut. Sedan dess har jag på deltid fortsatt det kliniska arbetet som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut för ungdomar och vuxna. I juli 2007 utsågs jag till prefekt för att leda uppbyggnaden av Specialpedagogiska institutionen som bildades 1 januari 2008 vid Stockholms universitet och avslutade uppdraget sista november 2016. För närvarande deltar jag i ett treårigt internationallt projekt -  Erasmus Intensive Course Removal of barriers to social inclusion and social participation for children and young adults with intellectual and developmental disabilities.

Undervisning

Under en lång rad år deltog jag som föreläsare inom Psykologprogrammet i utvecklingspsykologi och etik liksom haft ansvar för fristående grundkurs i Barn- och ungdomspsykologi. Därefter har jag framför allt undervisat vid specialpedagogprogrammets samtliga kurser och haft kursansvar på magisterprogrammet i specialpedagogik. Dessutom har jag haft kurser på forskarnivå i videoanalys, intervjumetod och etik. Under flera år har jag också medverkat som föreläsare och examinator vid andra lärosäten, samt deltagit i flera betygsnämnder och som förste opponent på en avhandling i Norge. 

Jag har handlett Elisabeth Lundström, till fil.dr samt Louise Danielsson, till lic.examen, tillsammans med professor Siv Fischbein. Med professor Ulla Ek handledde jag Barbro Johansson till fil.dr.

Forskning

Min forskning är inriktad på frågor som berör kommunikation, samspel och utveckling hos barn och unga samt vad detta specifikt kan innebära för barn och ungdomar med funktionshinder. 

Erfarenhet av studier av barn har jag sedan slutet av 80-talet i forskningsgruppen ”Barn – Kommunikation - Handikapp”, under ledning av professor Gunilla Preisler, vid Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Kännetecknande för den gruppen är främst studier av barn med sensoriska funktionsnedsättningar av olika slag. Merparten av studierna är longitudinella. 

Studierna har huvudsakligen varit observationsstudier i olika naturliga och vardagliga samspelssituationer där videons möjligheter utnyttjats till att få detaljerade registreringar av kommunikativa uttryck hos barn och vuxna. Studierna har i första hand varit kvalitativa och deskriptiva. Syftet med kvalitativa analyser, förutom att de passar då barngruppen till antal är liten, är att de ger möjlighet att identifiera hittills okända eller ej tillräckligt kända fenomen och kvalitéer. 

I syfte att belysa de kontexter barnen befinner sig i, i hemmet, i förskolan samt i skolan och i fritidshem har empirin också fokuserats via intervjuer med föräldrar och personal inom förskola/skola. Perspektiven kring inklusion och ”en skola för alla” var områden som också uppmärksammades

Föreställningen om barn med funktionsnedsättning påverkar både barns och vuxnas liv och kommunikationsmönster på ett genomgripande sätt. Vuxnas samspel kan gynna barnens utveckling liksom att det också kan verka hindrande av det faktum att de vuxna runt omkring barnen inte anpassar sig efter barnens förutsättningar och behov. Jag har även i samarbete med professor Kristina Svartholm, Institutionen för Lingvistik, SU, utfört en retrospektiv intervjustudie om vuxna barndomshörselskadade och deras upplevelser och erfarenheter av tvåspråkighet

Att mina studier framförallt kommit att handla om döva och hörselskadade barn och ungdomar kan främst förstås utifrån att jag besitter kunskaper i teckenspråk. Mitt område som forskare är dock inte begränsat till hörselområdet, utan relateras områdena inom modern utvecklingspsykologi och specialpedagogik. I den moderna utvecklingspsykologin ses människans utveckling i relation till och i samspel med för henne viktiga andra personer och till miljöaspekter. Barnens möjligheter att vara delaktiga i kommunikativt-språkligt samspel i lek och i lärande är av stor betydelse för deras fortsatta utveckling. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att studierna även har bidragit till att ge ny kunskap om så kallade vanliga barns kompetenser.

Senare studier behandlar barn med ADHD och AST samt studenter och lärare i olika skolformer och deras erfarenheter i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 22 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa