Stockholms universitet

Göran MillqvistProfessor

Om mig

Professor i civilrätt. Föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Ordförande Justitierådet Edvard Cassel Stiftelse. Redaktör för Juridisk Tidskrift.

Förmögenhetsrätten, med tyngdpunkt i sakrätt och insolvensrätt, är mina huvudsakliga intresseområden, både undervisningsmässigt och forskningsmässigt. Min forskning har under senare år varit inriktad på internationella frågor främst i form av den utveckling som påbörjats genom Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen (UNIDROIT/ICAO Convention on International interests in Mobile Equipment, Cape Town 16 November 2001), med vidhängande protokoll avseende luftfartyg mm och rullande järnvägsmateriel. Svensk sakrätt och insolvensrätt står inför ett nytt regelverk avseende borgenärsskydd i internationella sammanhang, vilket väcker frågor i relation till motsvarande inhemska regler.

Läroboken Sakrättens grunder, nu i en nionde upplaga, är under ständig revidering, liksom kommentarer till Utsökningsbalken och Jordabalken.