Profiles

Nils Edling

Nils Edling

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 29 08
E-post nils.edling@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 884
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent och universitetslektor i historia och arbetar som lärare och forskare på Historiska instutionen.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är modern historia, primärt socialpolitik och besläktade ämnen under 1800- och 1900-talen. Språk och politik som historiska fenomen står här i centrum. Begreppshistoriker brukar jag kalla mig om jag ska ange min specialisering, men modern politisk historia beskriver väl min inriktning. Under senare år har min forskning handlat om välfärdsstatens begreppshistoria som jag studerat med några enkla, men produktiva forskningsfrågor: Vad har välfärd betytt vid olika tidpunkter? Hur gick det till när välfärdspolitik, välfärdssamhälle och välfärdsstat blev nyckelbegrepp i svensk politik? Och hur har dessa olika nyckelbegrepp definierats över tid? De frågorna styr ”Kampen om välfärdsstaten”, en undersökning av välfärdens okända begreppshistoria 1850-2010, ett projekt som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet utgår från att välfärdsbegreppen är mångtydiga, föränderliga och omstridda nyckelbegrepp i politik och samhällsdebatt. Nyckelord av det slaget strukturerar problemformuleringar och dagordningar och de omstridda definitionerna bidrar aktivt till att sätta ramar för reformförslag och beslut. Tanken är att det råder en grundläggand enighet i samhället om att välfärd är viktigt och en lika stor oenighet när innehållet i denna välfärd ska preciseras.

Inom projektets ram har jag publicerat några uppsatser och mer kommer, bland annat en med titeln ” Varifrån kommer välfärdsstaten? Om ett modernt nyckelbegrepps långa historia”, som behandlar välfärdsstatens historia i Tyskland och USA, och en text om de många missuppfattningarna kring folkhemmet som nyckelbegrepp. Jag är också redaktör för en nordisk antologi med bidrag från samtliga fem länder där manus ligger för vetenskaplig bedömning hos ett amerikanskt förlag. Bokens bidrag innehåller detaljerade historiska analyser om kampen om välfärdsstaten i de nordiska länderna. I förlängningen kommer även en monografi på svenska om välfärd som omstritt kärnvärde i svensk politik 1850-1975.

Tidigare har jag arbetat med arbetslöshetens framväxt som politiskt, socialt och ekonomiskt problem i Danmark, Norge och Sverige 1850-1914 i ett komparativt perspektiv. Det projektet handlade om hur arbetslösheten avgränsades och fick ett bestämt innehåll genom statistik, arbetsförmedling och försäkring, alla tre nyheter som introducerades omkring 1900. Jag har även i två böcker studerat agrart institutionsbyggande för vetenskap och förvaltning 1750--2000 med Skogs- och Lantbruksakademien som exempel.

Återkommande teman i min i vid mening välfärdsstatshistoriska forskning är komparationer och inte minst frågor om transfer. Den nordiska dimensionen - de många förbindelserna och det intensiva utbytet mellan länderna - är betydelsefull; transfern av problembeskrivningar, idéer och reformer ägde rum inom Norden och över hela den industrialiserande världen. Utforskandet av de politiska nyckelbegreppens historiskt föränderliga innehåll och kunskapsproduktionens betydelse i politiken utgör två andra centrala perspektiv. Jag var aktiv i det stora NordForsk-understödda excellensprojektet "The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges" (NCoE - NordWel, 2007-2013) där jag var en av koordinatorna för verksamheten i Stockholm och medlem i ledningsgruppen.

Nyckelord: begreppshistoria, välfärdstatshistoria, socialpolitik

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Nils Edling vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa