Stockholms universitet

Peter LindAdjunkt

Om mig

Jag disputerade i retorik vid Uppsala universitet i april 2014. Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har jag varit aktiv sedan hösten 2017. Jag intresserar mig för retorik som ett praktiskt tillämpat ämne. Retorik som ett hjälpmedel för tvärvetenskapligt arbete, framför allt med avseende på vetenskapskommunikation och populärvetenskaplig framställning i tal och skrift, är ett område jag har ägnat särskild uppmärksamhet i min undervisning.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på olika kurser i praktisk retorik och skriftlig framställning, framför allt inom olika lärarutbildningar. Under många år har jag även undervisat studenter och doktorander vid Karolinska Institutet och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Forskning

Min forskning har inriktning mot språk och påverkan i tidigmodern tid (i synnerhet svenskt 1700-tal). Jag undersöker vad ceremoniellt språkbruk i slutna och officiella sammanhang kan säga om vilka slags publiker som var intressanta att påverka och vilka retoriska former denna påverkan kunde ta sig.

 

Avhandling:

 

Min avhandling är ägnad den diktning av Carl Michael Bellman som går under samlingsnamnet Bacchi Orden. Bellmans dramatiska ordensinteriörer - där den tänkta förutsättningen är att Stockholms mest ökända alkoholister har bildat ett ordenssällskap - har alltsedan de presenterades under 1760- och 1770-talen tolkats som en drift med de samtida moraliska ordnarna och ordenssällskapen i Stockholm. De decorum-brott som Bellman låter iscensätta bygger på publikens förkunskaper om vikten av precision och salongsfähighet inom den seriösa ordenskulturen, ett sobert umgängesideal som utmanas av de starkt alkoholiserade Bacchi Ordens-karaktärernas fåfänga försök att utföra olika ceremonier i det sjaskiga ordenstemplet. Samtidigt erbjuder föreställningarna ett antal lärdomar – värdet av förnöjsamhet och det glada umgänget bland utvalda vänner, framför allt – som publiken skulle kunna tänkas uppskatta och tillämpa i sina egna liv, en hypotes som utgår från den pedagogiska funktion och exemplum-tanke som präglade den ceremoniella talekonst som utövades i Bacchi Ordens seriösa motsvarigheter. I min avhandling argumenterar jag för att den publik som tog del av Bellmans parodi inte bara kunde förenas i sin uppskattning av det komiska i Bacchi Ordens specifika decorum-brott utan också i de allvarligare värden som Bellman låter sina karaktärer formulera.

 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696715/FULLTEXT01.pdf

 

Publikationer:

 

Lind, Peter. 2015. "Bellman, Bacchi Orden och Par Bricole" i I Bacchi Wingård. Studier i Par Bricoles 1700-talshistoria, ed. Mats Hayen & Henrik Mickos (Stockholm), s. 11–20.

 

Lind, Peter. 2015. "Hatt av! Gesternas betydelse i ordenslivet" i I Bacchi Wingård. Studier i Par Bricoles 1700-talshistoria, ed. Mats Hayen & Henrik Mickos (Stockholm), s. 53–64.

 

Lind, Peter. 2015. "'Och verldens glada folk, man nu i andagt ser'. Spøg og alvor i Bacchi Orden" i Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter. Nye vinkler på Bellman, ed. Per Olsen, Randi Larsen & Hans Lundsteen (Hellerup), s. 464–495.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Peter Lind vid Stockholms universitet