Profiles

Per-Arne Karlsson

Per-Arne Karlsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 73
E-post per-arne.karlsson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 316
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Efter min disputation i historia 1990 har mitt intresse varit inriktat mot forskning kring undervisning och lärande i historia. 2014 avslutade jag ett bokprojekt med titeln ”Undervisning och lärande i historia - ett kreativt rum för narrativ kompetens” . Den teoretiska grunden för detta forskningsområde utgörs dels av kognitiv teori, dels av historiefilosofisk teori. Mitt empiriska underlag utgjordes i detta projekt av studier kring undervisning och lärande där olika simulationer i historia använts. Jag samarbetar främst med forskare inom det ”nationella nätverket för historiedidaktisk forskning” och ansvarade 2012 för årets konferenstema som var ”Teaching and Learning in History – towards a Theory of Narratology?”.

Min forskning är för närvarande inriktad mot "Scholarship of Teaching and Learning History in Higher Education". Jag intresserar mig särskilt för "Learning Trajectory Based Instruction" och "Progressions" inom undervisning och lärande i historia. Det empiriska underlaget i denna forskning utgörs av fokusintervjuer av grund- och gymnasieelever, intervjuer av deras lärare samt skrivna berättelser av historielärarstudenter som genomfört VFU på samma skolor. 

Undervisning


Jag undervisar i lärarutbildningen kring ämnesdidaktik i historia och ansvarar för kurserna i självständigt arbete vid CeHum.

Forskning

Jag samarbetar också med historielärare och ämnesdidaktiker inom stockholmsregionen för att utveckla praxisnära forskning och kompetensutveckling kring undervisning och lärande i historia. 2005-2012 har jag ansvarat för ”Ämnesdidaktiskt seminarium i historia vid SU” samt forskningscirklar i historia. Det övergripande syftet med denna verksamhet kan sägas vara att utveckla ett språk för undervisning och lärande i historia.

Min fortsatta forskning kommer inriktas mot undervisning och lärande av historia inom högre utbildning.

Publikationer i urval

Historia
”Järnbruken och ståndssamhället. Institutionell och attitydmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770”. Akademisk avhandling 1990.

Läromedel
”Epos”. Almqvist & Wiksell. Lärobok i historia för gymnasieskolan. Flera upplagor 1996-2012. Medförfattare Robert Sandberg, Ann-Sofi Ohlander, Karl Molin.
”Historiskt arbete”. Almqvist & Wiksell. 1996. Medförfattare Robert Sandberg, Ann-Sofi Ohlander, Karl Molin.
”Historiska spel”. Natur och Kultur. 1999.

Ämnesdidaktik
”Hur utveckla en verksamhetsnära historiedidaktisk forskning?”. Ingående i: Den reflekterande medborgaren. Red. Hans-Albin Larsson. Jönköping University press. 2000.
”Hur förbättra samspelet mellan produktion och konsumtion av ämnesdidaktisk forskning? Hur kan utbytet mellan akademi och skola bli effektivt?”. Didaktikens forum nr. 3/2007.
”Hur skapa en historiedidaktik som är både praktisk och teoretisk?”. Ingående i: Ämnesdidaktiska brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning. Red. Schüllerqvist, Ullström & Ullström. Karlstad University Press. 2009

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2014. Per-Arne Karlsson.

  Varför behöver ett modernt samhälle historia i skolan? Sedan 1800-talets slut har detta – på båda sidor av Atlanten – motiverats med behovet av en medborgarbildning i ett demokratiskt samhälle. Men oftast har elever bara ägnat sig åt att minnas och reproducera skolböckernas historier.

  Per-Arne Karlsson visar dock att den internationella forskningen kring undervisning och lärande i historia gjort stora framsteg alltsedan de liberala 1960- och 70-talen. Strävan efter förnyelse i klassrummen gick hand i hand med alltfler forskares intresse för vad som hände i dessa klassrum.

  Man konstaterade att elever faktiskt kan "tänka historia". Men detta är en kreativ process som kräver särskilda redskap och situationer. Det är en kreativ process som involverar både tankar och känslor i dialog med omgivningen. Historisk bildning fordrar både kunskap om "historiens historier" och förmågor att analysera dessa. Det fordrar en narrativ kompetens som involverar såväl identifikation med kulturarv som förmågan till emancipation.

  Boken visar hur forskningen utvecklat en begreppsapparat, ett språk, för att beskriva och utveckla dessa processer. Rollövningar är en sådan undervisningsform som forskningen intresserat sig för. Författaren bidrar här med två egna undersökningar. Rollövningar fungerar som ramberättelser och öppna referensramar för flerperspektivism.

  Per-Arne Karlsson är docent i ämnesdidaktik med inriktning historia vid Stockholms universitet. Han har varit verksam dels som forskare i historia och didaktik, dels som lärare inom grund- och gymnasieskolan samt inom högskola- och universitet. Han har även arbetat som författare till läroböcker i historia.

 • Bok Epos
  2008. Robert Sandberg (et al.).
Visa alla publikationer av Per-Arne Karlsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa