Profiles

Pia Visén

Pia Visén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 57
E-post pia.visen@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E958
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor i språkdidaktik och lektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Jag disputerade 2015 med avhandlingen Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter. Jag är legitimerad gymnasielärare och arbetade i gymnasieskolan under tjugo år, men har också arbetat med förskoleverksamhet både i Sverige och utomlands. Jag är även intresserad av och har erfarenhet av arbete med skolutveckling och lärarfortbildning inom området läs- och skrivutveckling.

Undervisning

Jag undervisar i svenska med didaktisk inriktning och handleder självständiga arbeten. Exempel på kurser är:

  • Perspektiv på barns språkutveckling
  • Läs- och skrivundervisning i teori och praktik

Forskning

Min forskning handlar om ämneslitteraciteter och framförallt läsande.

I min licentiat undersökte jag hur en grupp elever på gymnasiets samhällsprogram samtalade och skrev om texter de läste i samhällskunskap och svenska.

I min doktorsavhandling undersökte jag textsamtal om ämnestexter i ämnena svenska, svets och industritekniska processer inriktning trä, i en gymnasieklass.

I ett tvåårigt postdocprojekt på Linnéuniversitetet i Växjö undersökte jag yrkes- och ämnesspecifika läspraktiker på fyra yrkesinriktade gymnasieprogram.

Jag deltar för närvarande i LUPP, Läsmetoder under lupp - konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker, ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet under 2018-2022, och som undersöker olika sätt att arbeta med läsande i samhällskunskapsämnet i årskurserna 5 och 8.

Publikationer

Monografier:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2019). Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan. En didaktisk handbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Visén, P. (2015). Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter: textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Anderson, P. (2011). Textuell makt: Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap. Licentiatuppsats i Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholm: Stockholms universitet.

Internationella peer-review-granskade artiklar:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2018). Från källtext till elevtext – Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass. Nordic Journal of Literacy Research,Vol. 4(1), s. 98–120. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v4.1172

Hallesson, Y., Visén, P., Folkeryd, J.W., & af Geijerstam, Å. (2018). Four classrooms – four approaches to reading. Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, s. 1–29. DOI:10.17239/L1ESLL-2018.18.01.06

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). Intertextual content analysis: an approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled, International Journal of Research & Method in Education, DOI: 10.1080/1743727X.2016.1219981

Bokkapitel:

Visén, P. (2015). Mellan svets och svenska: textsamtal kring ämnesspecifika texter på ett yrkesförberedande program. Ingår i: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [red] Michael Tengberg & Christina Olin-Scheller. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Hallesson, Y & Visén, P. (2015). Text-talks as a means to Scaffold Disciplinary Reading Literacy in Secondary Education. Ingår i: Gitsaki, C., Gobert, M. & Demirci, H. Current Issues in Reading, Writing and Visual Literacy. Research and Practise. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. s.86-101.

Vetenskapliga konferenspublikationer:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2017). Textkulturer i samhällsorienterande ämnen i årskurs 5 och på gymnasiet Ingår i: Ljung Egeland, B:, Olin-Scheller, C:, Tanner, M. & Tengberg, M. 2017 Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016. Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning [Elektronisk resurs] Textkulturer. Karlstad: Karlstads universitet. s. 195-216.

Anderson, P. & Hallesson, Y. (2013). Textrörlighet och kohesion i textsamtal. Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia. Ingår i: Chrystal, J-A. & Lim Falk, M. 2013. Texter om svenska med didaktisk inriktning. Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Genre. Stockholm 18-19 oktober 2012. Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Övrigt vetenskapligt:

Hallesson, Y., Visén, P., Folkeryd, J., & af Geijerstam, Å. (2016). Reading to learn pedagogy and students' disciplinary reading. An example from social science subjects in years 5 and 12. Paper accepterat till ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers" Dublin 22-26/8.

Populärvetenskapliga publikationer:

Visén, P. & Danielsson K. (2018). "Språk- och kunskapsutvecklande samtal om multimodala texter." Läslyftet. Språk- läs-och skrivutveckling. Förskoleklass och Grundskola åk 1-9. Modul: Muntlig kommunikation. Del 3. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Visén, P. (2018). Att läsa på yrkesprogram. Svenskläraren 2018:4. Tema Klass och bildning. Stockholm: Svensklärarföreningen.

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). "Att bearbeta text - Före läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 3. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). "Att bearbeta text - Under läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 4. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Visén, P. & Hallesson, Y. (2016). "Att bearbeta text - Efter läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 5. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Hallesson, Y. & Anderson, P. (2013). Läsutvecklande samtal på gymnasiet. Ingår i: Läsning!: Svensklärarföreningens årsskrift 2013 / [red] Gustaf Skar och Michael Tengberg, Stockholm: Natur och kultur. s.86-103.

Skönlitterär utgivning:

Visén, Pia Mariana Raattamaa. (2019). Där rinner en älv genom Saivomuotka by. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa