Profiles

Pia Visén

Pia Visén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 57
E-post pia.visen@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E958
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor i språkdidaktik och lektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Jag disputerade 2015 med avhandlingen Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter. Jag är legitimerad gymnasielärare och arbetade i gymnasieskolan under tjugo år, men har också arbetat med förskoleverksamhet både i Sverige och utomlands. Jag är även intresserad av och har erfarenhet av arbete med skolutveckling och lärarfortbildning inom området läs- och skrivutveckling.

Undervisning

Jag undervisar i svenska med didaktisk inriktning och handleder självständiga arbeten. Exempel på kurser är:

  • Perspektiv på barns språkutveckling
  • Läs- och skrivundervisning i teori och praktik

Forskning

Min forskning handlar om ämneslitteraciteter och framförallt läsande.

I min licentiat undersökte jag hur en grupp elever på gymnasiets samhällsprogram samtalade och skrev om texter de läste i samhällskunskap och svenska.

I min doktorsavhandling undersökte jag textsamtal om ämnestexter i ämnena svenska, svets och industritekniska processer inriktning trä, i en gymnasieklass.

I ett tvåårigt postdocprojekt på Linnéuniversitetet i Växjö undersökte jag yrkes- och ämnesspecifika läspraktiker på fyra yrkesinriktade gymnasieprogram.

Jag deltar för närvarande i LUPP, Läsmetoder under lupp - konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker, ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet under 2018-2022, och som undersöker olika sätt att arbeta med läsande i samhällskunskapsämnet i årskurserna 5 och 8.

Publikationer

Monografier:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2019). Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan. En didaktisk handbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Visén, P. (2015). Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter: textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Anderson, P. (2011). Textuell makt: Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap. Licentiatuppsats i Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholm: Stockholms universitet.

Internationella peer-review-granskade artiklar:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2018). Från källtext till elevtext – Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass. Nordic Journal of Literacy Research,Vol. 4(1), s. 98–120. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v4.1172

Hallesson, Y., Visén, P., Folkeryd, J.W., & af Geijerstam, Å. (2018). Four classrooms – four approaches to reading. Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, s. 1–29. DOI:10.17239/L1ESLL-2018.18.01.06

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). Intertextual content analysis: an approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled, International Journal of Research & Method in Education, DOI: 10.1080/1743727X.2016.1219981

Bokkapitel:

Visén, P. (2015). Mellan svets och svenska: textsamtal kring ämnesspecifika texter på ett yrkesförberedande program. Ingår i: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [red] Michael Tengberg & Christina Olin-Scheller. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Hallesson, Y & Visén, P. (2015). Text-talks as a means to Scaffold Disciplinary Reading Literacy in Secondary Education. Ingår i: Gitsaki, C., Gobert, M. & Demirci, H. Current Issues in Reading, Writing and Visual Literacy. Research and Practise. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. s.86-101.

Vetenskapliga konferenspublikationer:

Hallesson, Y. & Visén, P. (2017). Textkulturer i samhällsorienterande ämnen i årskurs 5 och på gymnasiet Ingår i: Ljung Egeland, B:, Olin-Scheller, C:, Tanner, M. & Tengberg, M. 2017 Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016. Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning [Elektronisk resurs] Textkulturer. Karlstad: Karlstads universitet. s. 195-216.

Anderson, P. & Hallesson, Y. (2013). Textrörlighet och kohesion i textsamtal. Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia. Ingår i: Chrystal, J-A. & Lim Falk, M. 2013. Texter om svenska med didaktisk inriktning. Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Genre. Stockholm 18-19 oktober 2012. Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Övrigt vetenskapligt:

Hallesson, Y., Visén, P., Folkeryd, J., & af Geijerstam, Å. (2016). Reading to learn pedagogy and students' disciplinary reading. An example from social science subjects in years 5 and 12. Paper accepterat till ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers" Dublin 22-26/8.

Populärvetenskapliga publikationer:

Visén, P. & Danielsson K. (2018). "Språk- och kunskapsutvecklande samtal om multimodala texter." Läslyftet. Språk- läs-och skrivutveckling. Förskoleklass och Grundskola åk 1-9. Modul: Muntlig kommunikation. Del 3. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Visén, P. (2018). Att läsa på yrkesprogram. Svenskläraren 2018:4. Tema Klass och bildning. Stockholm: Svensklärarföreningen.

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). "Att bearbeta text - Före läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 3. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Hallesson, Y. & Visén, P. (2016). "Att bearbeta text - Under läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 4. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Visén, P. & Hallesson, Y. (2016). "Att bearbeta text - Efter läsandet" Läslyftet för gymnasiet. Modul 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Del 5. [elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket.

Hallesson, Y. & Anderson, P. (2013). Läsutvecklande samtal på gymnasiet. Ingår i: Läsning!: Svensklärarföreningens årsskrift 2013 / [red] Gustaf Skar och Michael Tengberg, Stockholm: Natur och kultur. s.86-103.

Skönlitterär utgivning:

Visén, Pia Mariana Raattamaa. (2019). Där rinner en älv genom Saivomuotka by. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Pia Visén. HumaNetten (42), 60-77
  • 2019. Yvonne Hallesson, Pia Visén.

    Literacy is a crucial aspect of disciplinary and vocational competence (Karlsson 2012; Janks 2010). However, literacy emerges in specific contexts for specific, context-dependent requirements (Barton et al. 2000). As school progresses texts become more specialized and require students’ developing new reading literacies (Schleppegrell 2004). This becomes especially apparent in upper secondary school where students enrol in programmes preparing for work or further education in specialized disciplines. Therefore subject-specific reading literacy is required for students to actively take part in the knowledge practices of the different subjects (Shanahan & Shanahan 2012). This presentation deals with how disciplinary reading literacy develops in vocational programmes in upper secondary school in Sweden. The material is taken from two larger studies investigating disciplinary literacies in nine programmes in six schools. In the presentation two examples are analysed. The analyses show how students grapple with content and specialized vocabulary in subject-specific texts. Theoretical perspectives and analytical tools are retrieved from New Literacy Studies (Barton 2000), Systemic-functional Linguistics (Halliday 2014), as well as Reception Theory (Langer 2011). Focusing on how students move between every day and specialized language, we aim to show how content and specialized vocabulary are explored and used in subject-specific ways, and how students thereby develop disciplinary reading literacy.

Visa alla publikationer av Pia Visén vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa