Stockholms universitet logo, länk till startsida

Pia Karlsson MingantiUniversitetslektor

Om mig

Jag arbetar som lektor och forskare i etnologi på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Undervisning

Som lärare är jag involverad i etnologisk utbildning för såväl svenska som internationella studenter och jag är också programansvarig för vårt ”Kandidatprogram i mångfaldsstudier”. Min pedagogiska och vetenskapliga verksamhet formas av mitt intresse för transnationell migration, religiös mångfald och kulturella transformationer av identitet och genusrelationer – både förr och nu.

Forskning

Pågående projekt: Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll vid äktenskaps upplösning. Tillsammans med Mosa Sayed, docent i internationell privaträtt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse. https://www.erg.su.se/forskning/anslag-till-studie-om-muslimska-skilsm%C3%A4ssor-1.382930

Jag och Mosa Sayed samarbetar även i Linnéprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy samt på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet. Där är jag invald forskare, ledamot i vetenskapliga rådet samt biträdande temaledare för Tema 3: Familjen, rättsordningen och samhället, som syftar till att utforska de juridiska, religiösa, kulturella, sociala och politiska processer genom vilka normer kring familj och intimitet (om)definieras.

Som forskare har jag sedan mitten av 1990-talet intresserat mig för muslimers liv i Sverige, med särskilt fokus på engagemang i muslimska församlingar och organisationer. Inledningsvis undersökte jag moskébyggen och problematiserade relationer mellan minoritet och majoritet, religionsfrihet, kulturarvspolitik och kampen om det offentliga rummet.

I min doktorsavhandling Muslima. Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige (2007, 2014) belyser jag formandet av en ”islamisk” identitet i svensk kontext. I fokus står ungdomar (särskilt nio kvinnor) som är engagerade i sunni-muslimska ungdomsföreningar och deras förhandlingar om genus och agens. Studien har en intersektionell ansats med betoning på genus, religion, ”ras”/etnicitet och generation. Inspiration hämtas från feministisk och postkolonial teori, och forskare såsom Saba Mahmood.

Min vetenskapliga verksamhet belyser vidare (re)produktion av kategorin ”muslim” och frågor om mångfald och medborgarskap genom studier i olika vardagliga och offentliga sammanhang. Exempel på undersökta kontexter är: simhallar, kropp och kläder, islamiskt mode, kvinnojourer, humor och medierepresentationer (se publikationer till höger).

I mitt tidigare projekt Omstridda äktenskap. Unga muslimer i transnationella miljöer har jag haft möjlighet att ge perspektiv på unga organiserade muslimers erfarenheter i olika europeiska kontexter, framför allt i Sverige och Italien. Projektet tar särskilt utgångspunkt i de studerade ungdomarnas tankar om vad som utgör ett islamiskt äktenskap, visioner om ett eget framtida äktenskap och val av äktenskapspartner. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och inkluderade en postdoktorsvistelse på Institutionen för politik, institutioner och historia, Bologna universitet. Där samarbetade jag bl.a. med EU:s FP7 projekt Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe (GeMIC) under ledning av professor Sandro Mezzadra.

Publikationer

2020. Framing Religious Criticism in a Secular Cultural and Legal Order: Subsidies to Muslim Youth Organizations. In: A Constructive Critique of Religion. Encounters between Christianity, Islam, and Non-religion in Secular Societies. Lövheim, Mia & Stenmark, Mikael (eds). London: Bloomsbury Academics.

2019. Studera uppåt – myndighetshantering av statsbidrag till en muslimsk ungdomsorganisation. I: Eftertankar. Sex etnologer korsar sina spår. Björklund, Anders, Blehr, Barbro & Ekström, Simon (red.). Stockholm: Vulkan.

2019. Religion och samhällsengagemang bland unga svenskar. I: Unga och religion. Troende, ointresserade eller neutrala? Klingenberg, Maria & Lövheim, Mia (red). Malmö: Gleerups. Sid 165-183 (tillsammans med Maria Klingenberg och Emin Poljarevic).

2018. Review: Reina Lewis “Muslim Fashion: Contemporary Style Cultures”. European Journal of Cultural Studies, 21(4): 521-523.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1367549417743041

2018. Religion as a resource or as a source of exclusion? The case of Muslim women’s shelters. In: Religion and welfare in Europe: Gendered and minority perspectives.  Molokotos-Liederma, Lina, Bäckström, Anders and Davie, Grace (eds). Bristol: Policy Press. Pp. 207-233.

2016. Introducing “Fourth Space”. Young Muslims Negotiating Marriage in Europe. Ethnologia Europaea, 46(1): 40-57.

2016. Muslim Intimacies. Challenges for Individuals and Families in Global Contexts. Ethnologia Europaea, 46(1): 5-9. (With Stark, Laura and Fingerroos, Outi).

2016. Politics of Visibility among Young Muslim Women. In: New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Björklund, Jenny and Lindqvist, Ursula (eds). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Pp. 41-60. (With Leila-Karin Österlind).

2015. Muslim Women Managing Women's Shelters: Somaya, the Muslimwoman and Religion as Resource. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(2): 93-108. Also published online 21 August, 2014. DOI: 10.1080/08038740.2014.935744

2014. Unga muslimer och humor som norm. I: Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor. Jönsson, Lars-Eric & Nilsson, Fredrik. Sid. 39-59. Lund: Lund studies in arts and cultural science, Lunds universitet.

2014. Islamic Identity as Third Space. Muslim Women Negotiating Subjectivity in Sweden. In: Negotiating Identity in Scandinavia: Women, Migration and the Diaspora. Akman, Haci (ed.). New York/Oxford: Berghahn.

2013. Review of Renata Pepicelli, Il velo nell’islam. Storia, politica, estetica [The Veil in Islam. History, Politics, Aesthetics]. Religion & Gender, 3(1):  132-135. http://www.religionandgender.org/index.php/rg/article/view/8169/pdf

2013. Burqinis, Bikinis and Bodies. Encounters in Public Pools in Italy and Sweden. In: Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and America. Tarlo, Emma & Moors, Annelies (eds). London: Bloomsbury. Pp. 33-54.

2013. Female Islamic Leadership in Sweden. openDemocracy 50.50, 31 January, http://www.opendemocracy.net/5050/pia-karlsson-minganti/female-islamic-leadership-in-sweden

2011 (2016). Challenging From Within. Youth Associations and Female Leadership in Swedish Mosques. In: Women, Leadership and Mosques. Changes in Contemporary Islamic Authority. Bano, Masooda and Kalmbach, Hilary (eds). Leiden: Brill. Sid. 371-391.

2012. Ibland ger moskén skydd till slagna kvinnor när samhället svikit. SVT Debatt, 16 maj. http://www.svt.se/opinion/ibland-ger-mosken-skydd-till-slagna-kvinnor-nar-samhallet-svikit

2010. Islamic Revival and Young Women's Negotiations on Gender and Racism. Collins-Mayo, Sylvia & Dandelion, Pink (eds). Religion and Youth. Farnham: Ashgate.

2010. Matrimoni contestati: Giovani musulmani in contesti transnazionali. Mondi Migranti, 11(2): .

2008. Becoming a 'Practising' Muslim. Reflections on Gender, Racism and Religious Identity Among Women in a Swedish Muslim Youth Organisation. Elore 1/2008. http://www.elore.fi/arkisto/1_08/kam1_08.pdf

2007 (2014). Muslima. Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlsson bokförlag. (Diss)

2004. Mosques in Sweden. On Identity and Spatial Belonging. Creating Diversities. Folklore, Religion and the Politics of Heritage. Siikala, Anna-Leena, Klein, Barbro & Mathisen, Stein R. (eds). Helsinki: Finnish Literature Society.

1999. Fayzas revertering. Kulturella Perspektiv, 3.

1999. Islam tar plats. Moskén och dess funktion. Blågul islam? Muslimer i Sverige. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red). Nora: Nya Doxa.

1998. Politik och romantik. Muslimsk 'kvinnlighet' förkroppsligad i slöjan. Behag och begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer. Gerholm, Lena (red). Stockholm: Carlsson bokförlag.

1997. Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende. Lund: Studentlitteratur. (med Ingvar Svanberg)

1995. Moskéer i Sverige. En religionsetnologisk studie av intolerans och administrativ vanmakt. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. (med Ingvar Svanberg)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Introducing "Fourth Space"

    2016. Pia Karlsson Minganti. Ethnologia Europaea 46 (1), 40-57

    Artikel

    Based on interviews with young persons in two national Muslim youth organizations in Europe, this article examines how young Muslims negotiate between the cultural customs of their societiesof origin, their everyday experiences in Europe, and the global Muslim public sphere. In seekinga universal “true” core of Islam, these young persons create their own version of Islam, a “fourthspace” in which they reinterpret the authoritative source texts of Islam in light of personal diasporicexperiences in Europe. This reinterpretation becomes particularly pertinent in the context of planningfor future marriage, where they jointly construct new understandings of Islam to argue for inter-ethnic marriages and later age at marriage, to argue against coercion in arranged marriages, tooppose polygyny and to portray the stigmatization of divorce as counter to the true spirit of Islam.

    Läs mer om Introducing "Fourth Space"

Visa alla publikationer av Pia Karlsson Minganti vid Stockholms universitet