Profiles

Paola Valero

Paola Valero

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 768 21
E-post paola.valero@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1971, disputerade 2003 vid Danmarks Pedagogiska Universitet med avhandlingen Reform, democracy and matahematics education. Towards a socio-political frame for understanding change in the organization of secondary school mathematics. Hon har undervisat vid Universidad de los Andes i Colombia och Aalborg Universitet i Danmark. Hon intresserar sig för mötet mellan matematisk och naturvetenskaplig rationalitet, ämnenas didaktik, och samhället. Genom empiriska och teoretiska studier av pedagogiska processer i matematik bidrar hon med en förståelse av hur matematikutbildning blivit central i politisk, kulturell och ekonomisk inkludering och exkludering i det moderna samhället. Hennes forskning rör matematiklärarutbildning såväl som policy-making.

Forskning

Min forskning eftersträvar att svara på frågan om varför och hur matematikundervisningen kan bli sedd som en politisk fråga. Min doktorsavhandling förde samman olika frågeställningar kring reformprocesser i matematikundervisning i den struktur som är skolorganisationer. Mitt forskningsfokus var kopplingen mellan reform och möjligheter att bygga demokratiska relationer kring matematik i skolor. Inom ämnesområdet kritisk matematikdidaktik har min forskning visat på den dynamik som binder samman mikroprocesser inom undervisningen och lärandet i klassrum med de större sociala och politiska processer inom vilka elever, lärare och skolor deltar i.
 
Under de 14 år jag arbetade vid Aalborgs Universitet i Danmark fokuserade min forskning på matematikutbildningen som ett brett sociopolitiskt nätverk av praktiker, i ett försök att visa på hur de politiska aspekterna av matematik och matematikutbildningen är rotade i de sociala och kulturella värderingar som ges till matematik i dagens samhällen. Ett övergripande kulturellt och politiskt perspektiv utvecklades för att förstå förändringar i matematikämnets (och naturvetenskapsämnenas) didaktik i samarbete med doktorander och internationella samarbetspartners. Vi utforskade ämnen som naturvetenskaps- och matematiklärares professionella liv i skärningspunkten mellan ämnesfrågor och kontextuellt utformande av deras praktiker; elevers och lärares indentitetsuppbyggnadsprocesser inom matematik och naturvetenskap; neoliberala förändringar inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenast didaktik; samt den ökade ekonomiska styrning av matematik- och naturvetenskapsundervisningen.
 
Den senaste tiden arbetar jag med att utveckla en ny typ av ämnesområde som kallas matematikutbildningens kulturella politik. Den fokuserar på hur matematikämnet (och i samspel med naturvetenskapsämnena) är centrala i skapandet av modern rationalitet, vilket är grunden i social, kulturell och ekonomisk utveckling i västvärlden. Som ämnen i läroplanen är matematikämnet och naturvetenskapsämnena inte bara viktiga kunskaper till de som lär (barn, ungdomar eller vuxna). Dessa ämnen är också centrala för hur skapandet av ett modernt medborgarskap är en del av människans självbild.
 
Min nuvarande forskning fokuserar på hur det politiska i matematik som del av läroplanen är en viktig komponent för att förstå subjektifiering i nutida samhällen. Denna typ av perspektiv har varit tydliga i en bred blandning av publikationer om hur matematikutbildningen genererar inklusion och exklusion i samhället relativt t.ex. nyanlända elever, ursprungsfolk, elever vars föräldrar har låg inkomst. Vissa av mina studier är av en mer historisk natur och utforskar skapandet av matematikutbildningen som ett ämne och den ökande vikten som ges till matematik i skolan sedan andra världskriget. Min forskning är interdiciplinär och ger en förståelse för matematik (och naturvetenskap) som skolämnen vid knytpunkten mellan didaktiska processer och samhället. Denna typ av grundforskning är av relevans för teoretisk men även praktisk konstruktion av lärarutbildning samt lagstiftning.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Núria Planas, Paola Valero. The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education, 447-479

    Research is always carried out from a standpoint, an epistemological stance that shapes the ontological assumptions about what is being researched, even though the researchers might be unaware of or unconcerned about what it is. Despite apparently being evident, this assertion needs to be revisited when reviewing the insertion of socio-cultural approaches to mathematics thinking, learning and education in the last 10 years of research in PME.

  • 2017. Melissa Andrade-Molina, Paola Valero. The Disorder of Mathematics Education, 251-270

    In this chapter we explore how school geometry becomes a technology for the government of the self, and how the pedagogical devices of school geometry conduct students’ ways of thinking and acting. We contend that students, in their working with pedagogical devices, engage in a training process in which they learn to regulate their own conduct so that they perceive space through the trained eyes of reason provided by Euclidean, school geometry. Our contribution is an analysis of the power effects of school geometry in terms of the fabrication of children’s subjectivities towards the shaping of the desired child of society.

  • 2016. Paola Valero, Gelsa Knijnik. Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, 1-6
Visa alla publikationer av Paola Valero vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa