Fortbildning för rektorer

Är du rektor eller har motsvarande ledningsfunktion i skola eller förskola och har gått Rektorsprogrammet? Kanske vill du fördjupa din förmåga att leda och organisera? Varje hösttermin ger vi, på uppdrag av Skolverket, fortbildningar för rektorer med olika inriktningar; pedagogiskt ledarskap, hållbar utveckling och att leda för olika skolformer. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styrnings- och ledarskapsfrågor. Våra fortbildningskurser sker i regel i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Utbildningens omfattning motsvarar ungefär 15 procent av en heltid under ett år. Läs mer om våra olika fortbildningskurser nedan.

Mostphotos
 

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Men till skillnad från kurser som bryter loss detta ledarskap från till exempel elevhälsoarbete tar denna kurs ett mer holistiskt grepp om det pedagogiska ledarskapet. Vi kallar det: ett pedagogiskt ledarskap för utveckling av skolans samlade uppdrag, olika professioner och alla elever. 

Kursen syftar till att utveckla kunskap och förmågor väsentliga för att leda, samordna, utveckla och förnya arbetet med skolans samlade uppdrag, och de resurser som skolledare behöver mobilisera i detta arbete. Kursen utgår från skolor som multiprofessionella organisationer och stärker rektorernas inkluderingsförmåga och hur de kan utveckla skolornas elevhälsokompetens, kopplat till det pedagogiska ledarskapet. I detta är rektors kunskapsbas och ledaridentitet grundläggande.

Fortbildningen utgår från aktuell forskning och främjar också vetenskapliga förmågor väsentliga för skolledare. Fortbildningen utformas så att det kunnande och de erfarenheter rektorerna utvecklar i sin yrkesutövning tas tillvara i mötet med kursens vetenskapliga innehåll.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer – uppdragsutbildning (UC470U)

 

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla verksamheten i förskolan. Vidare behandlas rektors strategiska arbete med verksamhetsutveckling och hur detta förhåller sig till ledarskap inom förskolans fält och tradition. Kursen utgår ifrån de mål och riktlinjer som styr förskolan i relation till det ansvar som tilldelas rektor i förskolan, utifrån att pedagogisk verksamhet i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på verksamhetsutveckling, kommunikation och samverkan.

Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling för rektorer i förskolan – uppdragsutbildning (UC475U)

 

Utveckla din förmåga att leda skolans arbete med hållbar utveckling.

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla vetenskapligt grundade kunskaper i och verktyg för att leda skolans organisatoriskt förändringsarbete för att skapa och upprätthålla en organisering där lärande för hållbar utveckling blir en naturlig del av verksamheten.

Det innebär en organisering så att hållbarhetsperspektivet, d v s de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som ingår i Agenda 2030 och de 17 globala målen, blir en naturlig del i skolans undervisningspraktik.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare - Uppdragsutbildning (UC262U)

 

Kursen är en fortbildningskurs som riktar sig till rektorer och biträdande rektorer samt övriga med motsvarade ledningsfunktion i och för fritidshem. Kursen ges på uppdrag av Skolverket som en del av satsningen Fortbildning för rektorer.
Utbildningen behandlar ledning och styrning av fritidshemmet genom ett undersökande och utvecklande förhållningssätt till verksamheten. Som kursdeltagare får du undersöka, analysera och tolka förutsättningar för kvalitet, likvärdighet och rättssäker undervisning i fritidshemmets verksamhet som en grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Kursen har sin utgångspunkt i aktuell forskning om fritidshemmet och i relevanta styrdokument.
Kursen ges under höstterminen 2023, löper under två terminer (ht23-vt24) och alla undervisning är förlagd på Stockholms universitet vid Barn- och ungdomsvetensakliga institutionen.

Kursupplägg

Kursen pågår under ett år (HT-VT) med flertalet undervisningsmoment förlagda på Stockholms universitet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Närvaro krävs på samtliga utbildningsdagar. Vid frånvaro på mindre än 50 procent av utbildningsdagarna sker komplettering genom individuell skriftlig inlämningsuppgift. Deltagare i FFR får inte ta igen moment när framtida kursomgångar utan behöver då göra ett avbrott och söka om kursen från början.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, fältarbete etc. Deltagande i och förberedelser inför kursens seminarier och verkstäder är obligatoriska.
I kursbeskrivningen som förmedlas till deltagare som erbjuds plats på kursen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, med delar av kurslitteraturen är på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:
Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U
Muntlig presentation av grupparbete, betygsskala G-U
Individuell muntlig uppgift, betygsskala G-U

Mer information

Huvudmannens betalningsansvar 
Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för lärosätenas kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur samt kostnaderna för resor till och från undervisningsmoment. Huvudmannen åtar sig att stå för dessa kostnader vid anmälan till utbildningen när Skolverkets elektroniska anmälningsformulär fylls i.

Anmälan och behörighet
Tillträde till kursen har rektorer som antingen har gått den statliga befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning eller har dokumentation som visar att vederbörande genom utbildning och yrkeserfarenhet har kunskaper som motsvarar befattningsutbildningen. Deltagaren ska efter avslutad statlig befattningsutbildning eller motsvarande ha arbetat minst ett år på halvtid eller motsvarande i yrket.

Kursen ges med start höstterminen 2023 och löper över två terminer (HT-VT). Det är huvudmannen som anmäler skolledaren till utbildningen. Anmälan görs via ett elektroniskt formulär på Skolverkets webbplats och man loggar in med BankID. I anmälan ska rektorns personnummer samt uppgift om hur länge rektorn haft skolledaruppdrag sedan rektorsutbildningen avslutades anges.

Anmälan är öppen 15 mars – 17 april:

Din huvudman anmäler dig via Skolverket.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se.
Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller lärplattformen Athena m.m., kontakta Rektorsutbildningens kansli via e-post: rektorsprogrammet@edu.su.se

Hitta till oss
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.
 

 

 
På denna sida