Fortbildning för rektorer

Är du rektor eller har motsvarande ledningsfunktion i skola eller förskola och har gått Rektorsprogrammet? Kanske vill du fördjupa din förmåga att leda och organisera? Varje hösttermin ger vi, på uppdrag av Skolverket, fortbildningar för rektorer med olika inriktningar; pedagogiskt ledarskap, hållbar utveckling och att leda för olika skolformer. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styrnings- och ledarskapsfrågor. Våra fortbildningskurser sker i regel i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Utbildningens omfattning motsvarar ungefär 15 procent av en heltid under ett år. Läs mer om våra olika fortbildningskurser nedan.

Mostphotos
 

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Men till skillnad från kurser som bryter loss detta ledarskap från till exempel elevhälsoarbete tar denna kurs ett mer holistiskt grepp om det pedagogiska ledarskapet. Vi kallar det: ett pedagogiskt ledarskap för utveckling av skolans samlade uppdrag, olika professioner och alla elever. 

Kursen syftar till att utveckla kunskap och förmågor väsentliga för att leda, samordna, utveckla och förnya arbetet med skolans samlade uppdrag, och de resurser som skolledare behöver mobilisera i detta arbete. Kursen utgår från skolor som multiprofessionella organisationer och stärker rektorernas inkluderingsförmåga och hur de kan utveckla skolornas elevhälsokompetens, kopplat till det pedagogiska ledarskapet. I detta är rektors kunskapsbas och ledaridentitet grundläggande.

Fortbildningen utgår från aktuell forskning och främjar också vetenskapliga förmågor väsentliga för skolledare. Fortbildningen utformas så att det kunnande och de erfarenheter rektorerna utvecklar i sin yrkesutövning tas tillvara i mötet med kursens vetenskapliga innehåll.

Anmälningsperioden för höstterminen 2023 är stängd:

Pedagogiskt ledarskap för rektorer – uppdragsutbildning (UC478U)

 

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla verksamheten i förskolan. Vidare behandlas rektors strategiska arbete med verksamhetsutveckling och hur detta förhåller sig till ledarskap inom förskolans fält och tradition. Kursen utgår ifrån de mål och riktlinjer som styr förskolan i relation till det ansvar som tilldelas rektor i förskolan, utifrån att pedagogisk verksamhet i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på verksamhetsutveckling, kommunikation och samverkan.

Anmälningsperioden för höstterminen 2023 är förlängd till den 31 augusti:

Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling för rektorer i förskolan – uppdragsutbildning (UC477U)

 

Utveckla din förmåga att leda skolans arbete med hållbar utveckling.

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla vetenskapligt grundade kunskaper i och verktyg för att leda skolans organisatoriskt förändringsarbete för att skapa och upprätthålla en organisering där lärande för hållbar utveckling blir en naturlig del av verksamheten.

Det innebär en organisering så att hållbarhetsperspektivet, d v s de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som ingår i Agenda 2030 och de 17 globala målen, blir en naturlig del i skolans undervisningspraktik.

Anmälningsperioden för höstterminen 2023 är förlängd till den 31 augusti:

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare - Uppdragsutbildning (UC479U)

 
På denna sida