När man skriver ett vetenskapligt arbete eller andra arbeten som kräver användandet av texter skrivna av andra är det oerhört viktigt att man skriver självständigt och att man alltid anger sina källor, dvs. att man talar om för läsaren varifrån man har fått information, citat och tankar. Man talar om vem som har sagt något och i vilket sammanhang. Hur detta bäst görs kommer den undervisande läraren på kursen att meddela. Det finns t.ex. olika traditioner för språk- och litteraturvetenskap. 

Vi lägger in alla färdiga examensarbeten och andra skriftliga examinationsuppgifter som kräver självständigt författade texter i ett program som heter Urkund. Detta jämför den inlämnade texten med stora mängder digitalt tillgängliga texter och meddelar sedan hur stor andel av det inlämnade arbetet som består av text som också går att finna på annat håll. En god regel är att man ska formulera sig med egna ord i så stor utsträckning som möjligt och att andras utsagor (citat eller återberättade) endast ska användas i sådan omfattning att det stödjer den egna argumentationen.
 
Riktlinjerna för disciplinärenden vid Stockholms universitet föreskriver att alla anställda vid universitetet ska anmäla misstanke om fusk/plagiat: ”Alla misstankar om disciplinära förseelser ska anmälas till prefekten eller av prefekten utsedd person.” Ärendet skickas sedan vidare till rektor. Rektor är den person som beslutar om ärendet ska hänskjutas till Disciplinnämnden, om varning ska utdelas eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd. Disciplinnämnden kan besluta om avstängning av en student från studierna.
 

Nedanstående text är skriven av Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Vi publicerar texten med Elisabeths tillåtelse.

 

Skriv själv - plagiera aldrig!

Ordet "plagiat" kommer från latinets plagium som betyder människorov.
 
Ett plagiat består till stor del av "lånade" texter, klippta och klistrade från en eller flera källor, ibland dolda genom en egen inledande eller avslutande ram och/eller ytligt omskrivna.
 
Som plagiat och fusk räknas också om du lånar innehållet i någon annans text utan att tala om varifrån du hämtat det. Det gäller alla tankar, idéer, teorier, metoder, begrepp och strukturer som någon gör anspråk på som resultat av sitt eget arbete.
 
Att kopiera hela eller delar av någon annans text och formuleringar utan att klart ange varifrån man hämtat det är stöld.
 
Att som tentamen eller självständig uppgift lämna in en text som till stora delar består av andras text är fusk.
 
Sätt citattecken kring de formuleringar du hämtar från andra och ange alltid originalkällan tydligt. Det gäller internetresurser lika väl som böcker och tidskrifter.
 
Fusk och plagiat underkänns som tentamen och kan också leda till att man blir avstängd från sina studier.
 
Universitetsstudier syftar till självständigt arbete och kritisk tänkande. Att tänka själv och formulera sina tankar klart och tydligt kräver tid och arbete. Det är väl använd tid.

Skriv själv - plagiera aldrig!

PS. Var extra vaksam mot plagiat när du studerar tillsammans med andra. Individuella skrivuppgifter måste du alltid utforma själv.