Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Ansök om stöd och anpassningar

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais (www.nais.uhr.se) För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

När ansökan är mottagen kommer en samordnare på Studentstödet att kontakta dig för att boka ett personligt möte.

För dig som beviljats särskilt pedagogiskt stöd

Om du beviljas särskilt pedagogiskt stöd får du ett intyg från samordnaren. Därefter bokar du ett möte med Vibeke Renting som är kontaktperson för särskilt pedagogiskt stöd på institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska förbinder sig att så långt som möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Service till studenter med funktionsnedsättning.

Tentamensrutiner för studenter med särskilda behov

Inför varje salstentamen ska du meddela ansvarig lärare och studievägledaren minst 3 veckor innan varje tenta vilka behov du har i fråga om

  • extra skrivtid,
  • enskild tentamen,
  • hjälp av uppläsningsprogram (dator),
  • resursrum mm.

Dessa stöd ska således vara specificerade i intyget. Anledningen till att informationen behöver lämnas in inför varje tenta är att institutionen ska veta vilka åtgärder som behöver vidtas (i fråga om salsbokning, bokning av tentamensvakter och för att tentorna kan innehålla sådana delar som måste planeras i förväg), eftersom de stödåtgärder som måste ordnas kan skilja sig åt beroende på vilka studenter som tenterar vid det aktuella tillfället. Observera att önskemål om stödåtgärder som inte meddelats i god tid innan tentamen kanske inte kommer kunna tillgodoses! Observera också att institutionen inte kan bistå med dator.

Möjligheten att exempelvis få skriva enskild tentamen eller få tillgång till pulpet kan variera, beroende på när det aktuella tentamenstillfället infaller och tillgång på sal. Därför är det viktigt att möjligheten att använda resursrummen (som tillhandahålls av Service till studenter med funktionsnedsättning) utnyttjas när så är möjligt, samt att du informerar kontaktpersonen i god tid vilket resursrum du bokat.

Kontaktperson

Vibeke Renting
E-post: studievagledare.slabafinety@su.se
Rum: E548