Anmälan till högre kurs

Anmälan till högre kurs
Du anmäler dig till högre kurs i tyska via www.antagning.se Om du redan är/har varit registrerad på en viss kurs i tyska och ska omregistrera dig eller fortsättningsregistrera dig behöver du inte söka via www.antagning.se. Dock måste du alltid registrera dig på kursen, se Registrering, nedan.

Betygskriterier

Betygskriterierna meddelas på www.su.se/slabafinety/tyska vid kursstart.

Datorprogram

I tyska finns flera datorprogram. Lär dig att använda datorerna som finns i Språkstudion i hus E, plan 2. Mer information får du på Språkstudions expedition.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) gäller från januari 2009 och är en sammanhållen lagstiftning mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

En högskola som får kännedom om att en student anser sig ha blivit trakasserad ska utreda omständigheterna kring det som har hänt. Vid behov ska högskolan vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. För mer information om lagen kan du vända dig till studentkåren. Huvudansvarig på institutionen och den du vänder dig till i första hand i ett diskrimineringsärende är prefekten.

Femårsgräns

Poäng inom en icke avslutad kurs gäller automatiskt i fem år. Om du har poäng som är äldre än fem år ska dessa först godkännas av studierektor för att kunna ingå i den aktuella kursen. Referatprov och översättningsprov som är äldre än fem år måste dock alltid göras om.

Germanistenverein

Germanistenverein är en studentförening som arrangerar aktiviteter av olika slag för alla som läser tyska. Programmet omfattar teaterbesök, filmaftnar, öl- respektive vinprovning och fester. Vill du veta mer ska du kontakta Torun Gille West, tel 08-163518, e-post Torun.Gille@tyska.su.se

Hemsida

Vår hemsida hittar du på www.su.se/slabafinety/tyska. Hemsidan är din viktigaste informationskanal. Här hittar du information om kurser, schema/schemaändringar, aktuella aktiviteter m m.

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens beslutande organ. Styrelsen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, representanter för lärare, studenter, och teknisk-administrativ personal. Hur studentrepresentanterna väljs får du veta under rubriken Studentråd.

Kurslitteratur

Du bör så snart som möjligt skaffa den obligatoriska kurslitteraturen. Köp den ny i bokhandeln eller begagnad av någon som tidigare har läst tyska. Ofta anslås sådana försäljningserbjudanden på våra anslagstavlor i hus E, plan 4, resp hus E, plan 5. Den som vill låna kurslitteratur kan vända sig till Stockholms universitetsbibliotek, södra huset D.

Lokaler

Institutionens lokaler ligger på plan 5 i hus E. Hissar dit hålls öppna mån-tor kl 08.00-20.30, fre kl 08.00-16.40, lör-sön stängt. Undervisningslokaler är ofta seminarierum, t ex F 420 (rum 420 på plan 4 i hus F) och ibland någon av hörsalarna som ligger på plan 3, t ex HS D9. Språkstudion ligger på plan 2 i hus E.

Mondo

Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform. Mondo används inom flera delkurser och är tillgänglig via universitetskontot. Mer information får du av delkursens lärare.

Plagiering och fusk

Institutionen för baltiska språk, finska och tyska accepterar inte någon form av plagiering och fusk. Det är du som student som ansvarar för att du genomför dina studier och examinationer på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att du i alla skriftliga arbeten måste vara noga med att ange källor och referenser och även se till att alla direkta citat är korrekt återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Plagiat kan vara en form av fusk och kan leda till att du blir underkänd och/eller avstängd från dina studier. Läs dokumentet om Plagiat.

Prov/Tentamen/Uttalsprov

Inom de olika kurserna förekommer examination dels inom undervisningens ram, dels genom skriftliga och muntliga prov. Prov/tentamen ger poäng inom kursen.

Anmälan

Du ska alltid anmäla dig till tentamen senast 5 arbetsdagar före tentamensdatum (gäller ej Uttalsprovet, se nedan). Som regel sker detta via Ladok.

OBS! Tentamensanmälan per e-mail till administration@tyska.su.se eller telefon 08-163505 får endast göras i undantagsfall. Glöm ej att ange ditt personnummer och vilket prov anmälan avser. Den som inte är föranmäld riskerar att inte få tentamensuppgifterna och/eller plats i skrivsalen.

Vem får skriva?

En förutsättning för att få delta i examination är att du är registrerad på den aktuella kursen och kan uppvisa giltig legitimation. Ta med legitimation till skrivsalen. Du behöver inte skriva vid första tentamenstillfället. Vänta tills du är redo att skriva i stället för att chansa. Omtentamen i betygshöjande syfte är inte tillåten vid Stockholms universitet. Anonymisering av salstentamina tillämpas.

Skriftliga prov på en kurs ges vid fyra tillfällen per år för kurser som ges varje termin och två tillfällen per år för kurser som ges varannan termin eller vartannat år. För kurser som ges varannan termin eller vartannat år anordnas vid behov ett extra omprov under den termin eller det år när kursen inte ges. För information kontakta studentexpeditionen.

Provresultat

Dina resultat på prov visas i Ladok efter att de har rapporterats, i regel senast 3 veckor efter provdatum.

Vad händer med dina prov?

När proven är rättade och resultaten publicerade kan du hämta ut dina prov på expeditionens mottagningstid. Vi rekommenderar att du gör detta så att proven blir en del av lärandet.

Om du har något att anföra mot rättningen av ditt prov får du inte ta med dig provet från expeditionen. Kontakta rättande lärare för förklaring till rättning.

Om uttalsprovet inom Tyska I

Anmälan till UTTALSPROVET sker via mail till administration@tyska.su.se, senast 5 arbetsdagar före provdatum. Anmälan avser alltid en viss tid som du måste passa. Tiderna står i ditt schema. Provet äger rum i Språkstudion, hus E på plan 2, där du blir anvisad plats. Du bör räkna med att provet (inklusive provinstruktion) tar ca 45 minuter. Provet spelas in och bedöms efteråt av rättande lärare. Resultatet anslås när provet är rättat, senast tre veckor efter provdatum.

Uttalsprovet består av följande delar: 1. Svåra eller främmande ord; 2. Ljudskrift; 3. Ordpar och löpande text.

I samband med rättningen upprättas ett protokoll för varje deltagare där det framgår hur dina prestationer har bedömts. Protokollet kan hämtas på expeditionen på mottagningstid. Om du måste göra om hela provet (Underkänd) eller endast en del av det (Underkänd med rest på..) är det särskilt viktigt att du med utgångspunkt i de tidigare felen förbereder dig för omprovet. Vid omprovet måste du själv komma ihåg vilken/vilka delar av provet som du har "rest" på.

Registrering

Registrering på kurs och i förekommande fall grupplacering är obligatorisk varje termin om du vill delta i undervisning, tentera/omtentera eller få handledning. Du registrerar dig på institutionens studentexpedition under registreringsperioden som i regel är förlagd till veckan före terminsstart.

Stipendium

Det finns stipendier att söka för dig som vill följa en sommarkurs vid ett universitet i ett tyskspråkigt land. För att komma i fråga bör du ha minst 30 hp i tyska. För ytterligare information om ansökningstider etc ska du vända dig direkt till Svenska Institutet, tel 08-453 78 00, hemsida www.si.se.

Studentråd

Studentrådet är studenternas eget intresseorgan vid institutionen. Studentrådet presenterar sig och sin verksamhet i början av varje ny termin. En av studentrådets uppgifter är att genom sina representanter i institutionsstyrelsen företräda studenterna och deras intressen.

Studiemeritförteckning

Under förutsättning att du har aktiverat ditt universitetskonto kan du själv skriva ut studiemeritförteckning via Ladok. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta institutionens expedition på mottagningstid. Studiemeritförteckning kan även erhållas på institutionens studentexpedition.

Tentamensregler

För regler och föreskrifter för examination som gäller vid Stockholms universitet se Regler för tentamentsskrivningar vid Stockholms universitet.

Universitetskonto

Universitetskonto är en gratis service till alla studenter som är inskrivna vid Stockholms universitet. Med aktiverat universitetskonto har du tillgång till bl a Mondo och Mitt universitet. På Mitt universitet kan du se dina studieresultat, anmäla dig till tentamen m m. Mer information hittar du på www.it.su.se/studentsupport.

Utlandsstudier

Ansökan till institutionens platser inom det europeiska utbytesprogrammet Sokrates/Erasmus görs två gånger om året. De universitet vi samarbetar med är Humboldt-Universität i Berlin och universiteten i Braunschweig, Freiburg och Hamburg. Förutsättningen är att du har minst 60 hp i tyska och planerar att läsa ytterligare 30 hp. Utlandsstudierna omfattar i första hand delar av kandidatkursen. Mer information lämnas av utbyteskoordinator Piia Suomalainen.

Wordalist

Wordalist är ett webbaserat övningsprogram för språk. Wordalist används inom några delkurser. Mer information får du av delkursens lärare.