Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering

Kursen behandlar språkvetenskapliga perspektiv på det mångkulturella arbetslivet. Är de språkkrav som ställs vid rekrytering funktionella? Kan vi mäta kommunikativa färdigheter på ett adekvat sätt? Vilken roll kan omedvetna attityder och förväntningar tänkas spela i rekryteringsprocessen? Hur undviker vi diskriminering på språkliga grunder?

Chef står upp vid bord och arbetsgrupp sitter ned.
Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

I dagens arbetsliv är mångfald ett nyckelbegrepp. Att arbeta med mångfaldsplaner, kravprofiler och rekrytering är flerdimensionellt och komplext. Invandringen har inneburit att den språkliga mångfalden har ökat, och bland utrikes födda personer kan kunskaperna i svenska variera betydligt. Vad innebär detta för arbetslivet? Vilka språkliga förväntningar och krav har vi på arbetssökande och medarbetare?

Kursen – som främst vänder sig till HR-personal, personalvetare och chefer – ger en introduktion till språkvetenskapliga perspektiv på rekrytering och det mångkulturella arbetslivet.

  • Vad är språk? Vad kan man när man kan ett språk? Kommunikativ kompetens, språkets funktioner, språklig variation och mångfald, språk och kultur.
  • Språk och arbete: kommunikativ kompetens i arbetsrelaterade funktioner, språkliga kravprofiler, språkets roll i rekryteringsprocessen.
  • Språkattityder, fördomar.
  • Språk och diskriminering: existerar diskriminering på språkliga grunder?
  • Språktestning: kan vi mäta en persons språkligt-kommunikativa kompetens på ett rättvisande sätt?