Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp

Om kursen

Vatten har en central roll för samhället och ekosystem. Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen