Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska, kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett examensarbete. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Kursen består av följande moduler:

1. Kinesisk textläsning, 7,5 hp.

Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.

2. Seminarieserie, 7,5 hp.

Modulen stöder studenten under författandet av examensarbetet genom att bland annat diskutera problem avseende att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens språk och kulturer och att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder och forskningsetiska normer. Under modulens gång diskuteras och analyseras de föreskrivna utkast till examensarbete som studenterna har lämnat in. Diskussion om utkasten sker dels enskilt mellan student och lärare, dels i grupp. Den gemensamma diskussionen av utkasten och återkopplingen på desamma är en viktig del av lärandeprocessen.

3. Examensarbete, 15 hp.

Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete (examensarbete) inom en given tidsram.

Författaren av examensarbetet förväntas också beakta handledarens synpunkter samt den återkoppling som framkommer i diskussion med andra studenter under seminarieserien.

Studenten förväntas analysera och citera från cirka 30 A4-sidor källtext skriven på kinesiska i sitt examensarbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.