Medeltida klosterruiner på Island
Skriðuklaustur, juli 2009. Foto. Per Arvid Åsen
 

Samtliga kända klosterlokaliteter på Island har besökts, och på varje plats har en fullständig växt- och landskapsinventering gjorts. Medeltida och senare isländska källor till växtnamn och odling har granskats och resultaten av ett stort antal arkeobotaniska undersökningar med rapporter om medeltida fynd har sammanställts.

Frågorna var att ta reda på vilka odlade växter och trädgårdsväxter som var kända och brukade i den isländska klostermiljön. Målsättningen var att öka vår kunskap om den isländska klostergrädgården, dess växter och dessas namn. Syftet var att göra en preliminär växtinventering, samla kunskap ut arkeobotaniska fynd och skriftliga källor och bedöma möjligheterna till fortsatta arkeologiska och arkeobotaniska undersökningar.

Projektet genomfördes av en nordiska forskningsgrupp bestående av Inger Larsson, Kjell Lundquist, landskapsarkitekt och trädgårdshistoriker, SLU, Alnarp, Per Arvid Åsen, förstekonservator, Agder naturmuseum og botaniske hage och Steinunn Kristjándsóttir, arkeolog, Islands universitet och Islands nationalmuseum.

Resultaten har dokumenterats i två faktablad och en slutrapport:

Gemensam webbplats för isländsk klosterinformation:
Medeltida klostergrunder på Island

Projektledare: Inger Larsson

Finansiärer: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Letterstedtske foreningen, Norge, Sockerbolagets fond, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond (Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-mien), C. F. Lundströms Stiftelse (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien), Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden och Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Rapporten med bilagor är utarbetad och tryckt med bidrag från: Letterstedtska föreningen, Sverige, Berit Wallenbergs Stiftelse och Åke Wibergs Stiftelse.