Projektledare: Gunlög Sundberg

Projektperiod: 20082010

Hur sker kompetensöverföring och förnyelse i statliga myndigheter när Sverige förvandlas till ett flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk?

Detta är en kärnfråga för studien, som utgår från föreställningen om representativitet i offentlig förvaltning som ett demokratiskt värde. Vi vill undersöka rekrytering och socialisering av personer med flerspråkig och flerkulturell kompetens till statlig förvaltning, liksom språkets betydelse som arbetsredskap i en kontext med höga krav på kommunikativa färdigheter.

En delstudie tar upp statliga myndigheters identitet. Vad skiljer dem från andra arbetsplatser? Hur ser man på rekrytering utifrån denna kunskap? En annan delstudie gäller språkets betydelse. Hur tillämpas det tredje språkpolitiska målet om att den offentliga svenskan ska vara "vårdad, enkel och begriplig” i detta sammanhang? Hur stödjer, tillvaratar och bedömer man flerspråkig och flerkulturell kompetens?

Utgångspunkt är en speciell förvaltningsutbildning för invandrade akademiker. Utbildningen innehåller två praktikperioder där mötet med myndigheter som arbetsplats och med svenska som arbetsspråk är ett viktigt inslag. Även internationella jämförelser kommer att göras.

Frågorna är aktuella för offentlig förvaltning i allmänhet, liksom för dem som forskar om samhällsförändringar knutna till ett flerspråkigt samhälle, om samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad och för dem som utbildar personer med flerspråkig och flerkulturell kompetens.

 

In English

Recruitment, socialization and representation in public administration. The case of language and culture for diversity in public organizations.

Project leader : Gunlög Sundberg

Project period: 2008-2010

The project takes as its first starting point the concept of representation in relation to public administration. Coping with globalisation and multilingualism in Sweden of today, national administrative bodies face another composition of the citizenry it is supposed to serve, and the issue of representation is given a new dimension.

The second starting point is the language policy adopted by Parliament in 2005 and the use of language as a resource for identity, socialization and recruitment in public administration. The macro context constitutes the background for the micro cases of professional interaction in the workplace, which illuminate how skill and competence in using the national language as a tool is introduced in practice. The cases we use come from a new complementary course in Public Administration especially designed for academics with a foreign background who aspire to work in the national agencies and ministries.

The project makes explicit links to theoretical discources on diversity, representation and language policy and also includes international empirical comparisons with countries that have longer experience of ethnic diversity and multilingual demands in public administration, like Finland, Switzerland and Canada.

Cultural diversity is an expressed aim by the government at the same time as competence and skill is supposed to be the bases for recruitment. How do they go together and is specialized education possibly a road of progress?