Stockholms universitet

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund ska ha lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Detta gäller även internationella erfarenheter.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar och om du behöver en viss typ av stöd eller har en funktionsnedsättning. Inom Erasmus finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en varaktig funktionsnedsättning.

 

Har du en funktionsnedsättning och vill studera utomlands? 
Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

  • Rådgör med utbyteskoordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns.
  • Studenter med funktionsnedsättning kan dra nytta av de stödfunktioner som den mottagande institutionen erbjuder sina lokala studenter. Du kan kolla vilka stödfunktioner som finns på respektive lärosätet på följande länk: inclusivemobility.eu/ 
  • Utbyteskoordinatorn på din institution ansvarar för att kontakta det universitet du önskar studera vid och efterfrågar vilken form av stöd de erbjuder. Vill du åka via centrala avtal kontaktar du studentubyte@su.se
  • Om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd kan du kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning: disability@su.se.
  • Allastudier.se finns information om vilken hjälp du kan få i Sverige, vilka stipendier och studiemedel du kan få som funktionshindrad och hur det funkar med personlig assistans utomlands.
  • En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på Independent Living Institutes hemsida 
  • Nordens välfärdscenters hemsida hittar du samlad kunskap om funktionsnedsättningsarbetet i Norden. Där finns även en sida som specifikt tar upp studentmobilitet.  

Erasmus+: Finansiering för studenter som resar via Erasmusprogrammet

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa får ett top-up på 250 euro per månad utöver den ordinarie stipendiesumman.

Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till studentens funktionsnedsättning som överstiger vad ett top-up kan täcka, är det möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som studenten eller lärosätet har och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare eller medicinsk uppföljning i värdlandet.

Studenter som vill ansöka om medel för att täcka faktiska kostnader på grund av sin funktionsnedsättning ska kontakta ansvarig internationell koordinator eller Erasmusteamet vid Studentavdelningen i god tid för mer information om hur ansökan går till.

Studenter med funktionsnedsättningar kan dra nytta av de stödtjänster som den mottagande institutionen erbjuder sina lokala studenter. Du kan kontrollera tillgängligheten och stödåtgärderna för högre utbildningsinstitutioner i Europa här: inclusivemobility.eu/ 

Kontakta Erasmus+ teamet för mer information: erasmusutbyte@su.se
OBS: Ange inte detaljer om din funktionsnedsättning i mejlet. Bifoga inte läkarintyg eller liknande. 

Förberedande besök på partnerlärosäte

Det finns möjlighet att ansöka om ett bidrag för att genomföra förberedande besök hos värdorganisationer. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Erasmus+: Utbildningstolkning för studenter som reser via Erasmusprogrammet

Studenter som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet ska kunna delta i utlandsstudier på samma villkor som hörande studenter. Stockholms universitet erbjuder teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning.

Tolkspråken är i första hand svenskt teckenspråk och talad engelska och svenska. För dig som behöver tolkningsstöd under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

I första hand kommer vi utreda möjligheten att läsa med tolk från aktuellt mottagarland. Det är bara möjligt om du kan landets nationella teckenspråk. 

Kontakta oss i god tid (helst ett år i förväg) för stödet: erasmusutbyte@su.se 

Förberedande besök på partnerlärosäte

Det finns möjlighet att ansöka för ett bidrag för att genomföra förberedande besök hos värdorganisationer. Vi rekommenderar att du åker till mottagarlandet en period innan studierna startar för att komma in i dövsamfundet på plats, dels för att få ett utbyte med döva i staden (i stadens dövförening) och dels för att lära dig, och om möjligt, studera landets nationella teckenspråk. 

 

Den språknivå som universitetet anger utgör ett krav för ansökan till utbytet. 
För att klara högre studier på ett tillfredsställande sätt, kan du dock behöva vara på språknivå C1 i undervisningsspråket. För att få en uppfattning om din språknivå kan du titta i denna tabell Språknivå_GERS (pdf) (102 Kb)  som visar hur svenska betyg i språk motsvarar de olika GERS-nivåerna.  

Du kan också göra ett diagnostiskt test för att få reda på vilka färdighetsområden du behöver öva på. Till exempel genom: 

Språkkurser på Stockholms universitet

För att stärka dina språk kan du dels gå kurser och dels delta i informella språkaktiviteter vid  Stockholms universitet listade nedan:

Hitta aktuella språkkurser på universitetet via utbildningskatalogen

Språkstudion

Språkstudion vid Institutionen för språkdidaktik erbjuder gratis språkutvecklande aktiviteter för studenter. Läs mer om Språkstudion här
Du kan vända dig till Språkstudion för att få tips på länkar eller appar du kan använda i dina studier.

Via Språkstudion kan erbjuds bland annat:

Fler möjligheter utanför Stockholms universitet

Håll också utkik på kulturinstitutens webbplatser för att få tips om litteratur, språkkurser och kulturella aktiviteter:

Det finns också många bra språk- och kulturkurser på Folkuniversitetet

Erasmus+: Stöd för studenter som reser via Erasmusprogrammet 

Erasmus Online Linguistic Support (OLS)

Nominerade studenter inom Erasmus+ måste göra ett språktest i samband med sin mobilitetsperiod (efter nomineringen). När du har gjort språktestet finns det möjlighet att gå en språkkurs online i undervisningsspråket eller i landets officiella språk. Du kan delta i olika kurser och tester med fokus på bland annat läs- och hörförståelse, grammatik och uttal. Du kan ställa frågor till språklärare som besvarar dessa inom 24 timmar. Förutom själva kursmomenten finns även artiklar, glosor och grammatik. Det finns även lärarledda kurser inom varje nivå (A, B, C) som startar en gång i veckan. 

Finansiering för språkkurser i värdlandet innan utbytet

Du kan söka Erasmusstipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan kurssamordnare och den behöver inte vara poänggivande. Kolla med din institution eller värduniversitet om värduniversitet erbjuder förberedande språkkurser innan utbytet för internationella studenter. 

 

Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan. 

Mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida

För studenter som inte vill vara borta en hel termin finns det möjlighet att delta i en blandad mobilitet eller kort mobilitet inom Civis - European Civic University Alliance med finansiering av ett Civis-stipendium

Erasmus+: Finansiering för studenter som reser via Erasmusprogrammet

Alla studenter som åker på utbyte genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Du kan ansöka om stipendiet först när du har blivit antagen vid ett partneruniversitet. Erasmus+ stipendiet kommer inte att påverka ditt CSN-bidrag. 

Läs mer om hur och när du ansöker om Stipendium för studier Erasmus+ 

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands eller har medföljande barn finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

Om du genomför ett utbyte och behöver extrastöd under din tid utomlands finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är om 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman.

Erasmus+ stipendium

 

Studenter som genomför en Erasmusmobilitet och har barn kan motta ett top-up på 250 euro i månaden utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på mobiliteten eller inte.
Studenter som har barn och deltar i en Erasmusmobilitet och där merkostnader på grund av detta blir högre än vad ett top-up kan täcka, kan ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen i så god tid som möjligt om det finns merkostnader på grund av barn som inte täcks av top-up: erasmusutbyte@su.se.

Tillägg för utresande studenter med barn

 

Samtliga studenter har möjlighet att ansöka om utbytesstudier oavsett bakgrund. Vissa urvalskriterier eller betygskrav från partnerlärosäte kan göra att andra studenter får förtur. Trycket på antal av platser ser dock olika ut på varje institution. Kontakta din institution för att få veta om mer information om ansökningsprocessen och partnerlärosätena på institutionen: Hitta samtliga utbyteskoordinatorer här 

Inom centrala avtal och nätverk finns många platser att söka, men man måste vara flexibel. Kontakta oss om du vill veta mer om ansökningsprocessen och våra partnerlärosäten: studentutbyte@su.se

Studie- och språkverkstaden

På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande. Studie- och språkverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. Mer information finns på Studie- och språkverkstadens sidor

När du väljer värdlandet du vill ansöka till, tänk på vilket undervisningssystem som skulle passa dig och vilket språk du vill plugga på. 

 

Du kan få stöd från din institution med att bestämma vilken termin för en utbytesperiod och vilka kurser som passar bäst inom dina studier: Hitta samtliga utbyteskoordinatorer här

För studier där det är svårt att genomföra en hel termin för utbytesstudier finns andra möjligheter: 

Erasmus+: Erasmuspraktik under sommaren: 

Du har möjlighet att ansöka för finansiering för en Erasmuspraktik under sommaren. Mer information finns här: Praktik utomlands via Erasmus+

Erasmus+: Korta mobiliteter

Inom Erasmus+ kan du delta i en blandad mobilitet där du genomför en fysisk mobilitet på  5-30 dagar kopplat med en virtuell del innan, under eller efter den fysiska mobiliteten. Mobiliteten anordnas av din institution. När du har blivit antagen till en blandad mobilitet kan du ansöka för finansiering genom Erasmus+:  Läs mer om hur och när du ansöker om stipendium för studier Erasmus+ 

Kortare utlandsvistelse inom Civis - European Civic University Alliance

CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Hitta information om kurserna och finansiering här: 

Att delta i en virtuell kurs i Sverige med internationella studenter ger dig också interkulturella erfarenheter utan du behöver åker utomlands.  
 

 

Kontakt

På denna sida