Mitt forskningsintresse har sitt fokus på ämnesdidaktik i SO mot yngre åldrar och jag tillhör Forskarskolan i ämnesdidaktik. Min anställning ligger inte vid institutionen utan finansieras av Stockholms Stad där jag fortfarande har en del av min lärartjänst kvar.

Hur utvecklar man kunskap som andra lärare kan ha nytta av, som kan få en direkt avspegling och relevans för praktiken? Nya läroplaner och kursplaner, samt ny ämnesspecifik forskning sätter ämnesförståelsen och -didaktiken i ett stadium av ständig förändring. Något jag intresserat mig för är vad det kunnande, eller de förmågor, som man vill att eleverna skall utveckla, består i. Vad menar vi med att eleverna ska ”kunna jämföra, se likheter och skillnader” för att ta ett exempel. Den kunskap som lärare har idag är ofta outtalad och sällan delad. Idag ser jag på ämnesdidaktik som något som enbart kan hämta sin huvudsakliga näring från en ständig diskussion utifrån undervisningspraktiken och dess innehåll.

Inom traditionen Learning Study så tittar man på vilka mönster som uppträder i undervisningen och som gjorts möjliga för eleverna att urskilja. Detta görs genom cykliska processer där lärare gemensamt studerar ämnesinnehållet, fördjupar sina kunskaper inom området, planerar genomför och analyserar undervisningen tillsammans med en forskare.

Syftet med detta är att undersöka vad som är kritiskt, eller nödvändigt, att urskilja i en viss typ av undervisningsinnehåll . Detta ställs i relation till undervisningens syfte, eller det innehåll och den förmåga kopplat till detta innehåll, som läraren vill utveckla hos eleverna. Frågan vi ställer oss är inte varför elever förstår si eller så, utan snarare vad detta kunnande (som alltid är kopplat till ett bestämt innehåll) består av; hur ska de kritiska aspekterna göras möjliga för eleverna att urskilja på det sätt som vi eftersträvar.

Min förhoppning är att min undersökning, i form av en Learning Study, ska ge ett bidrag till religionsämnets didaktik när det gäller vad kunnandet i att jämföra, se likheter och skillnader mellan världsreligionerna består av.

Handledare: Ingrid Carlgren
Bihandledare: Geir Skeije

Tidigare arbeten

Magisteruppsats i didaktik, utifrån en Learning Study i samhällskunskap: ”Dold och avsiktlig variation – om hur ämnesinnehållets behandling kan påverka elevernas förståelse av representativ demokrati” (2010)