Illustration bokomslag: Rut Runesdotter
Illustration bokomslag: Rut Runesdotter

Alla mänskliga handlingar är annan-orienterade. Det innebär att det vi gör, säger, tänker och skriver alltid sker i förhållande till någon annan. I ett samtal blir annan-orienteringen synlig och hörbar när vi växlar turer, avbryter, tystnar, betonar något, upprepar och korrigerar oss etc. När vi skriver, och tid och rum skiljer oss från en läsare, försöker vi föreställa oss den andra och genom textens stil, komposition och innehåll skapa interaktion. Den andra kan också vara vi själva när vi tänker och reflekterar, samt i en bemärkelse alltid en abstrakt generaliserad annan som representerar de värderingar, normer och föreställningar i en kultur och
ett samhälle som vi delar med andra.

I den här avhandlingen ställs frågan hur annan-orienteringen görs synlig och konkret i ett skriftspråkligt material. Materialet utgörs av åtta masskommunicerande och direktadresserade brevtexter från en vardaglig kontext: nyhetsbrev, säljbrev, veckobrev och brev från idrottsledare. Varje text har distribuerats till ett kollektiv av läsare med målet att varje enskild verklig läsare ska kunna relatera till textens inbyggda läsare så att interaktion uppstår och texten fyller sin funktion.

Utmaningen är att från en analys av annan-orientering i dessa brevtexter föreslå en modell för analys av annan-orientering i texter generellt. Modellen som studien leder fram till pekar ut fyra områden i språket som används vid annan-orientering i skrift: deixis, språkhandlingar, modalitet och värderande ord. Den språkliga analysen visar att vi använder dessa resurser på olika sätt beroende på kommunikationssituationen: genre, textens syfte, läsarkollektivets storlek och relationen mellan skribent och läsare i den verkliga världen. Arbetssättet har en central roll i denna avhandling där en detaljerad grammatisk och pragmatisk analys av materialet växlat med abduktiva resonemang där dialogiska teorier övergripande och interaktionsforskning mer specifikt utgjort den teoretiska ramen.