Utbildning på forskarnivå

Vill du bidra till kunskapsutvecklingen inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsområdet? Är du intresserad av att få kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning? Då kan en utbildning på forskarnivå vara något för dig.

Två kvinnor och en man står och diskuterar i korriodor i Södra huset.
Foto: Jens Olof Lasthein.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning inom barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och förskoledidaktik.

Institutionens två forskningsämnen är:

Barn- och ungdomsvetenskap

Förskoledidaktik

Ämnena omfattar tvärvetenskapliga forskningsstudier av barn och ungdomar i dagens och gårdagens samhälle och ryms inom forskningsämnet barn- och ungdomsforskning.

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsforskning

 

Inom forskarämnet barn- och ungdomsvetenskap studeras bland annat barns och ungdomars utveckling, lärande, socialisering, bemötande och fritid.

Ämnet är mång- och tvärvetenskapligt där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion.
Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv.

Olika samhällsarenor studeras också såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Forskarutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap har funnits sedan år 2004.

 

Forskarämnet förskoledidaktik är ett mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde som behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg.

Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap, både i och utanför förskolan.

Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns uppdrag, olika professioner inom förskolan och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för förskolebarns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid.

 

Forskarutbildningens upplägg

I forskarutbildningen ingår vetenskapligt arbete samt både obligatoriska och valfria kurser. Studierna är på heltid under fyra år och leder fram till en doktorsexamen. Efter två års heltidsstudier kan du ta ut licentiatexamen. Studietiden kan förlängas om du under din tid som doktorand även undervisar.

Studierna består av ett grundligt och ofta krävande kunskapsinhämtande som bygger på självstudier med handledning, deltagande i seminarier och kurser. Det inkluderar även viss undervisning.

I slutet av utbildningen lägger du fram ditt vetenskapliga arbete vid en disputation. Disputationen är den akademiska akt där du som doktorand offentligt försvarar din avhandling.

Doktoranden kan i samråd med handledaren även välja att läsa kurser vid andra institutioner eller lärosäten. Kurserna kan också sökas av forskarstuderande vid Samhällsvetenskapliga fakulteten oavsett institutionstillhörighet.

Handbok för forskarutbildning (341 Kb)

Studieplan, handledning och forskningsseminarier

Som doktorand har du en individuell studieplan som följs upp under utbildningen. Du får också en handledare (forskare inom ämnet) som hjälper till med att till exempel formulera frågeställningar, diskutera metodfrågor samt planera vilka kurser som bör ingå i din utbildning.

Du förväntas presentera ditt avhandlingsarbete vid forskningsseminarier. Dessa seminarier är tänkta att ge tillfälle till diskussion, granskning och råd genom konstruktiva synpunkter från de andra doktoranderna och disputerade forskare.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, fr.o.m.-20 rev maj-21 (159 Kb)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik, giltig fr.o.m 2020, rev. maj-21 (214 Kb)

Bestämelser kring forskarutbildning

Forskarutbildningen regleras främst av Högskoleförordningen men också av lokala föreskrifter för Stockholms universitet, dessa styrdokument finns i universitetets regelbok.

Mer om forskarstudier på studera.nu.

Utlysning av doktorandtjänster och antagning till forskarutbildning sker i regel en gång per år.

Utlysta doktorandplatser vid Stockholms universitet

Vid ansökan ska en forskningsplan bifogas, använd denna mall.

Mall för forskningsplan, ansökan doktorandtjänst vid BUV. (84 Kb)

I den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå finns mer information om behörighetskrav och kriterier för urval vid antagning. Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå gäller för forskarstudenter som är antagna från och med den 1 januari 2020.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, fr.o.m.-20 rev maj-21 (159 Kb)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik, giltig fr.o.m 2020, rev. maj-21 (214 Kb)

 
 

Genom Doktorandrådet har du som doktorand möjlighet att påverka verksamheten, att medverka i olika nätverk och konferenser samt få stöd.

Doktorandrådet har representanter i institutionsstyrelsen och institutionens Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

Doktorandombud vid Stockholms universitets studentkår (SUS) kan hjälpa vid studierelaterade problem.

SUS ombud - din trygghet vid studierelaterade problem

 

Om du blir antagen till forskarutbildningen anställs du som doktorand vid institutionen. Löneutvecklingen för doktorander följer bestämda principer enligt en stegmodell.

Institutionens doktorandstege

Universitetets villkorsavtal för lönereglering

 

För doktorander som är anställda vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finns möjlighet att använda upp till 40 000 kr, under sin sammanlagda doktorandtid, för kompetensutveckling inom ramen för forskarutbildningen.

Kompetensutvecklingsmedel kan användas vid exempelvis resa och deltagande vid konferens eller vid köp av litteratur.

Krav på återrapportering

Du som tagit del av kompetensutvecklingsmedel förväntas återrapportera i någon form i sammanhang som bedöms lämpliga, till exempel vid seminarium eller avdelningsmöte.

Du ansvarar själv för att återkopplingen sker. Utebliven återrapportering kan påverka möjligheten att erhålla medel.

Godkännande av inköp eller beställning

Innan inköpet/beställningen görs, fyll i blanketten och förankra kostnaden med din huvudhandledare (anställd vid institutionen) som sedan undertecknar att hen godkänner kompetensutveckling. Därefter lämnas blanketten till prefekten som beslutar om kostnaden. Lämna till sist blanketten ifylld och signerad till institutionens ekonomihandläggare.

Viktigt att ta del av innan du bokar eller beställer

Observera att du behöver ta del av Rese- och mötespolicy för Stockholms universitet samt institutionens egna riktlinjer för bokning av resor och hotell samt inköp och fakturahantering av litteratur innan du bokar eller beställer.

Begäran om kompetensutvecklingsmedel vid BUV Doktorander (131 Kb)

 

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet i institutionens forskarutbildning kontakta studierektor för forskarutbildning. 

Om du har frågor om anmälan till kurser på forskarnivå kontakta utbildningsadministratör för forskarutbildningen.

 

 

Studierektor för forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik
Utbildningsadministratör för forskarutbildning

Sök bland våra utbildningar