Profiles

 Hans Strand. Foto: Johan Asplund.

Hans Strand

Professor emeritus

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Email hans.strand@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2019. Hans Strand. Fritt från fältet, 233-242

  I denna artikel försöker jag besvara frågan vad det är för kompetenser och intellektuella redskap som jag har tillägnat mig under mina år inom akademin. Sådana färdigheter är inte alltid generella utan i regel kopplade till någon form av diskursgemenskap. Därför kastar jag först en blick tillbaka på min akademiska karriär med fokus på de miljöer och kommunikativa sammanhang där jag varit verksam. Mot denna bakgrund lyfter jag sedan fram sex olika redskap och kompetenser som jag anser att jag har förvärvat efter hand: en viss syn på kunskap, en viss syn på språk och språkbruk, behovet av att då och då skifta teoretiskt perspektiv, konsten att läsa strategiskt, en teoretisk syn på skrivande och skrivförmåga samt vissa praktiska erfarenheter av att skriva akademiska texter. Jag avslutar artikeln med att väcka några nya frågor: hur ser det ut inom andra fält, vilka likheter och skillnader finns osv?

 • 2015. Kristina Schött (et al.).

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver på högskolan.  Framför allt handlar boken om det skrivande du kommer att ägna dig åt de första terminerna. 

  Här får du veta vad lärarna kan mena när de ber dig diskutera eller redogöra i en text och varför den akademiska stilen är som den är. Du får också veta hur du kan göra när du ska skriva tillsammans med andra och hur arbetsprocessen kan se ut när du skriver på egen hand.

  Boken innehåller praktiska råd när det gäller stilen och språket i din text, hur du refererar till källor och hur du granskar och redigerar det du ska lämna in.

  Denna nya upplaga av Studentens skrivhandbok innehåller flera helt nya kapitel och presenterar ett annat synsätt än tidigare upplagor. Fokus ligger på vad man gör i en akademisk text.

  Bokens författare har många års erfarenhet av forskning om och undervisning i skrivande på högskolenivå.

 • 2013. Hans Strand. Sakprosa 5 (2), 1-18

  Today, our students must cope with two seemingly contradictory tasks: they have to write an independent academic thesis and they have to prepare for the diverse writing of modern working life. In the article, I argue that it is possible for higher education to unite the two tasks. The solution is to add a meta-perspective to academic writing instruction. This perspective is a tool that the students should appropriate when learning to write some of the common genres at the university. Later on, they can use this tool when learning to write various new workplace genres.

 • 2012. Anna-Malin Karlsson, Hans Strand. Språk & Stil 22 (1), 110-134

  The majority of text researchers today view text as deeply embedded in context. Still, the question of how context should be treated in analysis, in order to achieve a “thick” theoretical understanding, remains substantially unanswered. In this article, a focus on the meso-level of context, the activity, is suggested as a way of contextualizing texts. This level has shown to be fruitful for explaining patterns and variation in conversation. The meso-level of activity can also be expected to be relevant for the participants of textual communication, which is a key factor when striving for what is sometimes called ecological validity. In the article, previous research and specific examples are discussed in two thematic sections, focusing on texts in text-mediated activities (e.g. academic research and education) and texts in practical activities (e.g. health care work), respectively. Based on these overviews, a unified analytical perspective and a possible stance for researchers interested in grounding their text analysis in a less ‘text-biased’ understanding of context are proposed. This perspective combines activity theory with a semiotic focus on text artefacts inspired by New Literacy Studies. Once the role of a text in the activity is established, and when goals and possible conflicts are identified, context-based concepts such as genre and discourse are suggested for linking activity to linguistic text structure

 • 2010. Hans Strand. Academic writing from Bachelor to PhD., 36-37
 • 2010. Hans Strand. Svensson och svenskan, 298-308
 • 2009. Maria Lim Falk, Hans Strand. Resultatdialog 2009, 157-162
 • 2007. Hans Strand. Språkets roll och räckvidd, 234-241
 • 2007. Hans Strand.  Skrive for nåtid og framtid. Bind II, 5-11
 • 2006. Hans Strand.
 • 2006. Mona Blåsjö, Hans Strand. Textvård, 73-84

  Allt fler svenskar ställs inför upgiften att skriva ett examensarbete på högskolan. Varför är det så svårt? Artikelförfattarna menar att många studenter har svårt att förstå uppgiftens karaktär: texten ska vara ett välargumenterat, faktabaserat inlägg i en pågående vetenskaplig diskussion. Också lärarna kan ha svårt att förmedla den insikten; den är på något sätt alltför självklar för dem.

 • 2006. Hans Strand. Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning NF 16 (-)

  Hans Strand: Vad händer mellan B- och C-uppsats? Studenters skrivutveckling i medie- och kommunikationsvetenskap. S&S NF 16, 2006, s. 35–73.

  Denna studie handlar om hur studenter inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Stockholms universitet förhåller sig till en viss typ av genrekompetens. Syftet är att ta reda på följande: I vad mån tillägnar sig dessa studenter när de skriver sina B- och C-uppsatser den typ av genrekompetens som de etablerade forskarna besitter – i det följande kallad forskarnormen – och i vad mån gör de inte detta?

  Undersökningsmaterialet utgörs av 16 B-uppsatser från ht 2000 och 14 C-uppsatser från vt 2001 (alla som blev klara i tid under respektive termin). Tre delstudier har genomförts. Den första behandlar det yttre textmönstret, dvs. de olika delar eller avsnitt som förekommer i B- och C-uppsatserna samt längden på dessa avsnitt. Den andra gäller det inre textmönstret, dvs. de olika avsnittens utformning och (i viss mån) inbördes relationer. Den tredje avser en delmängd av materialet som helhet, närmare bestämt fem uppsatspar, som har närstuderats i olika avseenden. (En B- och C-uppsats som författats av exakt samma person eller personer bildar ett uppsatspar.)

  Följande slutsatser dras: Någon form av skrivutveckling äger uppenbarligen rum mellan B- och C-uppsats. Utvecklingen kan dock antas se något olika ut för skilda individer (beroende på deras bakgrund och liknande), för olika ämnen (beroende på ämnenas karaktär) och för olika språkliga företeelser (beroende på vilken del av genrekompetensen som avses osv.).Generellt sett tycks det dock vara så att det som har med uppsatsens yta att göra (t.ex. det yttre textmönstret) utvecklas tidigare och snabbare än det som har med uppsatsens djup att göra (t.ex. vissa aspekter av det inre textmönstret).Vissa sidor av genrekompetensen behärskas redan på B-nivå (t.ex. det yttre textmönstret) medan andra sidor ännu inte behärskas på C-nivå i någon högre grad (t.ex. vissa aspekter av det inre textmönstret). Adekvat undervisning i akademiskt skrivande kan sannolikt underlätta och påskynda studenternas utveckling i viss mån. Samtidigt går det inte att bortse från att studenternas möjligheter (och kanske också ambitioner) att tillägna sig och tillämpa forskarnormen är begränsade eftersom de befinner sig i en annan situation än forskarna och lärarna.

 • Book REP 76
  1984. Hans Strand.
 • 1984. Hans Strand.
Show all publications by Hans Strand at Stockholm University

Last updated: June 14, 2019

Bookmark and share Tell a friend