Profiles

Inger Eriksson

Inger Eriksson

Professor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Humanities and Social Sciences Education
Telephone 08-120 762 31
Email inger.eriksson@hsd.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3
Room P 303
Postal address Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

About me

I am professor in education at Stockholm University and head of department of HSD. My research interest concerns teaching and learning in relation to different subject specific contents, further I am interested in developing methods and strategies for a teacher-researcher collaborative research aiming for a more qualified teaching.

Theoretically am I working with activity theory and sociocultural perspectives. During the last years my focus has bee on learning activity. I am projekct leader of a research project since 2017. In this project we try to explore the function of learning activity as a design tool when designing teaching.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2019. Viveca Lindberg, Inger Eriksson, Astrid Pettersson. Formativ bedömning, 9-16
 • 2019. Viveca Lindberg, Inger Eriksson. Formativ bedömning, 18-34

  Utgångspunkten för kapitlet är tidig utveckling av och forskning om formativ bedömning – den historiska bakgrunden till ett intresse för annan information om elevers prestationer än ett betygsresultat eller ett poängresultat. Centralt i kapitlet är att den information läraren får genom elevers prestationer också behöver användas för att utvärdera och utveckla undervisningen. Kapitlet syftar till att betona den dubbla funktionen hos feedback och utgör samtidigt en kritik mot den utbredda uppfattningen att återkoppling formuleras till eleverna för att de ska veta var de står i förhållande till målen och hur de ska arbeta för att nå målen. Författarna menar att innan feedback till eleven formuleras ska läraren först försäkra sig om att det inte är undervisningen som i första hand behöver utvecklas. 

 • 2018. Inger Eriksson. Att bli lärare, 160-165

  I det här kapitlet avser jag att översiktligt introducera ett ämnesdidaktiskt ramverk – lärandeverksamhet – som ännu inte är speciellt välkänt i Sverige bland lärare eller lärarutbildare. Principerna för lärandeverksamhet har utvecklats sedan 1950-talet under ledning av Daniil B El’konin och Vasily V Davydovs och i samarbete med lärare på Skola nr 91 i Moskva, principer som i väst presenteras under benämningen ”Developmental instruction” och ”Learning activity”. Jag gjorde mina tidigaste erfarenheter av El’konins och Davydovs arbete i början av 2000-talet. Sedan 2013 har jag i olika sammanhang samverkat med den forskargrupp i Moskva som fortsatt arbetet med att utveckla deras idéer i relation till olika ämnen. Jag har också haft förmånen att tillsammans med doktorander och forskarkollegor vid flera tillfällen besöka skola 91. I skrivandets stund utforskas denna modell vid några svenska skolor kopplat till olika doktorandprojekt.

 • 2018. Inger Eriksson. Lärares bedömningsarbete, 43-68

  Syftet med detta kapitel är att bidra till en diskussion kring vilka konsekvenser den starka fokuseringen på måluppfyllelse och att nå målen kan ha för undervisningens utformning och elevernas kunskapsutveckling i dagens svenska skola. Vad menas med högmåluppfyllelse eller att nå målen? Vad antas bidra till en högmåluppfyllelse? Vilken betydelse tillskrivs fenomen som formativ bedömning och synligt lärande, som pedagogiska lösningar för ökad måluppfyllelse? Kapitlet inleds med en kortare tillbakablick över hur de svenska lärarna har uppfattat de senaste decenniernas läroplansreformer med avseende på undervisning och bedömning. Syftet är att ge en bakgrund till hur och vad som har förändrats. Därefter presenteras en analys av olika webbaserade texter som berör måluppfyllelse. Kapitlet avlutas med en diskussion om hur måluppfyllelse och formativ bedömning kan förstås i relation till läroplanens långsiktiga mål och det kunskapsperspektiv som läroplanen vilar på.

 • 2018. Inger Eriksson. Utbildning och Lärande / Education and Learning 12 (1), 27-40

  In contemporary society there is a growing idea of the importance of teachers’ participation in practice relevant research aiming for a science-based teaching. However, there is no clear common understanding of the meaning of teachers’ participation. The aim of the article is to contribute to the discussion such a meaning through an analysis of three collaborative practice-developing research projects. What conditions facilitate or prevent teachers’ participation as members of a research group? Besides time and support from the headmaster, the analysis indicates some important aspects: a) teachers need to be involved from the start, already in identifying the problem and in the overall research planning, b) especially the researchers must take responsibility for securing that teachers can cooperate as members of the research group on equal basis, bearing in mind that it is easy for teachers to positions themselves as learners and c) the research aim needs to be shared between teachers and researchers. Further, ethical issues need to be considered thoroughly, since e.g. aspects of anonymity are challenged if teachers’ contribution are to be acknowledged.

 • 2018. Inger Eriksson, Viveca Lindberg, Astrid Pettersson. Lärares bedömningsarbete, 5-16
 • 2017. Inger Eriksson, Anders Jansson. International Journal for Mathematics Teaching and Learning 18 (2), 257-272

  The issue of this article is to identify and discuss what conditions may be necessary to build into tasks to make it likely for students to be involved in an algebraic Learning Activity inspired by Davydov. Data from a pilot study was used in which a group of students (N=28) in grade 1 (7-year-olds) were invited to participate in discussions and laborations of how to decide whether two or more variables are equal or not, and making unequal “variables” equal by the help of measurement, abstract symbols and relational material. Three tasks were designed and from the analysis we will highlight five requirements for tasks that have the potential to enable students to engage in an algebraic learning activity.

 • 2017. Inger Eriksson.

  Den här artikeln syftar till att kunna fungera som ett diskussionsunderlag för lärare i arbetet med att utveckla elevers förmåga till berättelseskrivande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och framför allt Vygotskijs arbete presenteras och diskuteras några möjliga konsekvenser för hur undervisning kan organiseras, i syfte att optimera elevernas lärande. Vygotskij (1963, 2001) beskriver individers lärande som i första hand en fråga om att få tillgång till kulturellt utvecklade kunskaper.

 • 2017. Inger Eriksson. Undervisningsutvecklande forskning, 61-84
 • Chapter Learning study
  2017. Ingrid Carlgren, Inger Eriksson, Ulla Runesson. Undervisningsutvecklande forskning , 17-30

  Undervisningens kvalitet och hur den ska förbättras har kommit i fokus i debatten om skolan. Ofta diskuteras generella lösningar, till exempel att lärarnas förväntningar på eleverna måste höjas. Undervisning har emellertid alltid ett konkret innehåll och genomförs med specifika grupper av elever. Därför måste förbättring av undervisning alltid utgå från såväl det specifika innehållet som de specifika eleverna.

  Undervisning är lärares professionella verksamhet. Den kan inte standardiseras eller mekaniseras utan måste planeras och genomföras i relation till och i interaktion med den specifika kontexten. I detta arbete behöver lärare kunskaper och teoretiska redskap för att problematisera, analysera och utveckla verksamheten.

  En långsiktig och hållbar utveckling av lärarnas professionella kunskapsbas förutsätter en stegvis och systematisk kunskapsutveckling. I den här boken visas hur en lärardriven och praktiknära forskning kan bidra till att utveckla kunskaper och redskap som kan utveckla undervisningen. Författarna ger exempel på hur forskning kan bidra till att belysa undervisning och lärande på ett sätt som har direkt relevans för lärarnas undervisning.

 • 2016. Inger Eriksson, Viveca Lindberg. Att ta utbildningens komplexitet på allvar , 82-97
 • 2016. Helena Eriksson, Inger Eriksson. Forskning om undervisning och lärande 4 (1), 6-24

  The teaching of rational numbers to young students (grade 4-6) is known to be difficult. It is for instance difficult for students to understand that fractions and decimal numbers may represent the same value, or that fraction has a specific place on the number line, i.e. that it is a number among other numbers. The purpose of this article is to discuss and exemplify how students can be involved in a theoretical exploration of fractions as numbers. The basis of the students’ exploration was a designed situation where they were to make measurements of wooden rods where the measurements did not make an equal, i.e. “a little bit” was missing. With these measurements students in joint discussions were able to design a general model for fractions. Such a model could be used as a tool in discussions of “the whole” and “its parts” in fractions. The article is based on data from a series of Learning studies conducted in a grade 4 in an intercultural school in 2012-2013.

 • 2015. Inger Eriksson. Contemporary Approaches to Activity Theory.

  A shared research object between teachers and researchers in Developmental Work Research (DWR) aims at development of teaching practices and forming of subject-specific knowledge. Currently, design experiments, action research, and formative interventions are used in educational research. A multitude of approaches show an overarching interest in developing teaching and learning practices. Action research and formative interventions include and empower teachers. However, in many DWR projects, teachers and researchers have different objects. In a tradition where teachers are regarded as learners, a shared research object is of interest. This chapter problematizes the relationship between teachers and researchers with the help of three DWR projects. It is challenging to establish a DWR project in which teachers and researchers aim at realising the same object. However, when this is a case, such projects may contribute to new knowledge that enhances student learning and educational, clinical, and subject-matter research.

Show all publications by Inger Eriksson at Stockholm University

Last updated: February 5, 2020

Bookmark and share Tell a friend