Stockholms universitet

Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Sök forskarutbildning vid Stockholms universitet och bli en av framtidens nyckelpersoner!

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder ständigt till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen.

Marianne Dehasque i skyddskläder undersöker DNA-prover.
Marianne Dehasque, doktorand på Zoologiska institutionen, undersöker DNA från de sista mammutarna. Foto: Jens Olof Lasthein

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen.

Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid Stockholms universitet

 

Tips till dig som går i forskartankar

Möt våra forskare! Här finns fyra filmer med forskare som arbetar med frågor kopplade till några av de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
Mer information om och riktlinjer kring forskning och forskarutbildning hittar du exempelvis på Forskning.se och i Regelboken - Centrala riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Samlade filmer om ny forskning vid Stockholms universitet hittar du här

 

Forskning vid den naturvetenskapliga fakulteten

Från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser. Från cellens sinnrika mikrokosmos till havens komplexa ekosystem. Forskningen vid naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden. Kanske är det just kombinationen av bredd och djup som resulterar i fakultetens forskningsframgångar. 

Vid utbildning på forskarnivå erbjuder de olika sektionerna många olika ämnen.

Här finns alla aktuella ämnen listade med länkar till mer information, ämnesansvariga och studieplaner för de olika inriktningarna

 

Forskning vid den humanistiska fakulteten

Vid humanistiska fakulteten bedrivs forskning inom en mängd ämnen som filosofi, historia, konst- och litteraturvetenskap, journalistik, lingvistik, Östasiens språk och kulturer samt svenska som andraspråk för döva. 

Fakulteten har höga tvärvetenskapliga ambitioner, vilket exempelvis illustreras av Medeltidsseminariet där forskare från bland annat historia, konstvetenskap, klassiska och nordiska språk, arkeologi och kulturgeografi samlas. Två andra tvärvetenskapliga avdelningar är Centrum för genusstudier och Centrum för modevetenskap. Ytterligare framträdande forskningsområden inom fakulteten är feministisk filmteori, modern socialpolitisk historia, svensk och internationell idéhistoria, den lyriska modernismen, postkolonial litteratur och den europeiska filosofins historia under 1900-talet.

Humanistiska fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Ett urval av forskningsområden är språkforskning, litteraturforskning, arkeologi och historia.

Studenten Fredrik Jansson och doktoranden Jack Dury under utgrävning.
Studenten Fredrik Jansson och doktoranden Jack Dury under fältkurs/arkeologiutgrävning på Birka. Foto: Roland Fredriksson

 

 

Forskning vid den juridiska fakulteten

Vid den juridiska fakulteten presteras nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet. Fakulteten verkar för samhällsrelevant och innovativ forskning där forskarens frihet karakteriserar det vetenskapliga arbetet. Allmänna principer för forskningen är att forskningsproblem fritt får väljas, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras. 

Juridiska fakultetens forskning utmärks av både bredd och spets. Bredd behövs för att försäkra en hållbar och robust forskarmiljö och för att undervisningen ska kunna vila på vetenskaplig grund. Spetsforskning skapar ny kunskap och nya insikter och är, i ett samhälle och en värld i förändring och utveckling, en förutsättning för att säkerställa en nationellt ledande och internationellt framstående position. 

 

Forskning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet är Sveriges största. Här bedrivs kvalificerad forskning med hög kvalitet inom olika discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Tack vare starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken generas centrala forskningsfrågor. 

För att ge möjlighet till långsiktig utveckling av forskningsmiljöer och för att gynna bredd såväl som spets i forskningen krävs respekt för de olika ämnenas och forskningsfältens särart och olika förutsättningar. Detta gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och kvantitativ metod vilka var och en i sig tar olika former i olika discipliner.
Formerna för utbildningen på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten varierar inom olika ämnen.

På denna sida