Stockholms universitet

Forskargrupp Stenfors forskningslabb

Vår forskning fokuserar på kopplingarna mellan vår miljö och människors hälsa, kognition, välbefinnande och beteenden, samt hur vi skapar hållbara miljöer för hållbara människor.

Parklandskap i soldis.

Forskningen bidrar med viktiga underlag för policy och implementering inom hållbart samhällsbyggande, urban utveckling, arbetsliv, hälso- och sjukvård.

Gruppbeskrivning

I Stenfors forskningslabb studerar vi hur yttre miljöfaktorer i levnadsmiljön, samt inre psykologiska, biologiska och fysiologiska faktorer, påverkar kognitiv, psykisk och fysisk hälsa och beteenden.

Flera projekt fokuserar på hur gröna och blå miljöer samt andra miljöexponeringar i individers levnadsmiljöer påverkar olika aspekter av hälsa.

I denna forskning kombinerar vi psykologiska och medicinska epidemiologiska metoder med geografiska informationssystem, huvudsakligen i experimentella studier och i epidemiologiska befolkningsstudier där vi följer individer över tid.

Några av våra forskningsteman är:

  • Påverkansfaktorer för kognitiv (mental) funktion och prestation, hälsa och välbefinnande.
  • Betydelsen av yttre miljöfaktorer samt interna psykologiska, biologiska och fysiologiska processer, för kognition, mental och fysisk hälsa, beteende, och välbefinnande.
  • Naturliga och urbana miljöexponeringar (inkl. gröna och blå miljöer och inslag, bebyggelsestruktur, buller, luftföroreningar).
  • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Hur exponeringar för naturliga och urbana miljöfaktorer i livsmiljön (inklusive hem och arbetsplats) påverkar kognitiva, mentala och fysiska hälsoutfall.
  • Hur man skapar hållbara miljöer som stödjer hälsa, kognition (mental funktion, prestation) och välbefinnande.

Flera aktuella forskningsprojekt fokuserar på hur gröna och blå miljöer, samt olika urbana miljöexponeringar, såväl som arbetslivsfaktorer, påverkar kognition, hälsa och välbefinnande – både före och efter COVID-19-pandemin.


Open online course, on the interface of human, animal, environmental and planetry health, including a module by Stenfors:

MOOC: "One Health: Pandemic preparedness, prevention, and response" on Coursera

The course contain lectures and modules with international experts from different disciplines.

Read more about the course at the Federation of European Academies of Medicine

Take the course on Coursera

Links to selected resources/further reading

Overview of human and environmental health and sustainability nexus (Swedish): Greenspace, nature vs urban environment, mental health, performance and wellbeing, environemntal sustainability, and resilience to crises: socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/3043/2859

Nature, mental health, cognition & wellbeing during Covid-19: psyarxiv.com/cjndm and www.mdpi.com/1660-4601/18/6/3303

Natural environments and cognitive performance: DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01413

Forskningsrapport om förändringar i arbetsförhållanden under Covid-19 pandemin, i olika grupper på den svenska arbetsmarknaden: mynak.se/projekt/coronapandemins-paverkan-pa-arbetsmiljo/svenska-data-om-arbetsmiljo-och-halsa-2012-2022-slosh/

Changes during the Covid-19 pandemic in mental health, life style and work in the Swedish work force, short report by C. Stenfors in UN Academic Impact: www.un.org/en/academic-impact/exploring-effects-mental-health-covid-19-pandemic-and-associated-societal

Overview and research on concentration and memory problems in worklife- The role of working conditions, stress, etc (cognitive overload, distractions, supportive resources etc) on cognitive problems in work life: su.diva-portal.org/smash/get/diva2:661638/FULLTEXT01.pdf

The 72 hour Cabin Case study & communication project, The documentary: visitsweden.com/72hcabin/


Finansiering

Folkhälsomyndigheten

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Formas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Region Stockholm

Vetenskapsrådet

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Cecilia Stenfors

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
Cecilia Stenfors

Medlemmar

Yannick Klein

Doktorand

Psykologiska institutionen
yk

Ida Bekke Rønneberg Nilsen

Doktorand

Psykologiska institutionen

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen

Forskningsprojekt

Publikationer