Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige

Detta postdok-projekt syftade mot att undersöka prekärt arbete som en av hälsans sociala bestämningsfaktorer. Prekärt arbete kan beskrivas som "irreguljärt, lågavlönat, osäkert, oskyddat arbete som inte kan försörja ett hushåll", och samspelar i hög grad med etablerad kategorisering av social klass.

Tidigare forskning har funnit samband mellan så kallat prekärt arbete och ohälsa, men få studier har undersökt vikten av prekärt arbete i en svensk kontext. Den svenska arbetsmarknaden har traditionellt sett haft en relativt låg andel prekära arbeten, men institutionella reformer och demografisk utveckling ger anledning att tro att detta kommer att förändras inom en snar framtid.

Projektbeskrivning

Genom ett stort registermaterial över samtliga folkbokförda individer födda i Sverige eller utomlands mellan 1972 och 1997 kommer projektet att undersöka hur prekärt arbete påverkar sjukdom och dödlighet inom olika befolkningsgrupper. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt olika former av egenföretagande, då denna anställningsform ofta undantar arbetare de rättigheter som människor med andra anställningsformer har. Dessutom kommer projektet att specifikt fokusera på den utlandsfödda befolkningen, då denna är överrepresenterad inom prekärt arbete i Sverige.

Ett metodologiskt syfte med detta projekt är att utveckla ett registerbaserat mått på prekärt arbete, vilket i kombination med etablerade enkätbaserade mått kan komma att bidra med ökade möjligheter att förstå fenomenet prekärt arbete i Sverige.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Karl Gauffin

Universitetslektor/Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Karl Gauffin

Publikationer