Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Föräldrastudien – om att bo med ett vuxet barn med autism som saknar sysselsättning

Malin Ljungbergs avhandlingsprojekt handlar om livsvillkor, strategier och anhörigomsorg hos föräldrar som bor tillsammans med en ung vuxen med autismdiagnos och som varken arbetar eller studerar.

Föräldrar till yngre barn med autism rapporterar ett ökat omsorgsansvar, lägre livskvalitet och högre stressnivåer jämfört med andra grupper trots att det finns ett välfärdssystem som ger särskilda insatser för familjerna. När ett hemmaboende barn blir myndig är inte längre föräldrarna längre formellt delaktiga i den unges vård och omsorg. Hur påverkas föräldrarnas livssituation av att ha ett hemmaboende barn med autism som är mellan 18-29 år och som varken arbetar eller studerar?

Vill du veta mer eller delta i studien?

Projektbeskrivning

Avhandlingen kommer att ha explorativ och en kumulativ design. Utifrån  en scoping review, som avser sammanställa befintlig kunskap om målgruppen, kommer en intervjustudie att skapas. Studien avser undersöka föräldrarnas erfarenheter och berättelser om sin livssituation utifrån livsvillkor beståendes av institutionella praktiker såsom juridiska rättigheter och skyldigheter  och strukturella förutsättningar såsom socialt stöd, socioekonomisk status relaterat till den givna anhörigomsorgen och till erbjudna stöd- vård- och omsorgsinsatser. Studie tre avser att undersöka vilka strategier föräldrarna använder sig av för att forma sitt liv och skapa en fungerade vardag.  Den fjärde studien ämnar undersöka både objektiva och subjektiva mått på upplevelsen av anhörigomsorg samt omfattning av tidsåtgång och ekonomiska konsekvenser.
Förhoppningen är att avhandlingen kan bidra med ökad kunskap om målgruppens behov och att avhandlingen kan ligga till grund för insatser till föräldrarna.

Huvudhandledare: Anneli Silvén Hagström

Biträdande handledare: Ulla-Karin Schön & Petra Ulmanen

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Malin Ljungberg

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Malin Ljungberg