Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Hem och arbetsplats – spelar deras belägenhet roll för hälsa och beteende?

Flera studier har visat att de miljöer människor bor i kan bidra till god hälsa och ett hälsosamt beteende oberoende av individernas personliga egenskaper. Men medan tidigare forskning har utvärderat effekterna av bostadsmiljöer på olika hälsoutfall i vuxna populationer, har de inte tagit hänsyn till miljöer knutna till individernas arbetsplatser.

Cykel parkerad vid en vägg. Foto: Free-Photos från Pixabay.

En stor del av befolkningen i arbetsför ålder tillbringar emellertid majoriteten av sin vakna tid på pendling och på sin arbetsplats. Dessutom kan långa pendlingsavstånd vara förknippat med dåligt hälsobeteende, medan ett "idealiskt" avstånd mellan hem och arbetsplats kan uppmuntra till pendling med cykel eller till fots. Men dessa samband har ännu inte undersökts i detalj.

Detta projekt kommer att fylla dessa kunskapsluckor genom att använda longitudinella kohortdata där miljöaspekter har kopplats till deltagarnas hemadress och arbetsplatsadresser.

Syftet med projektet är att undersöka

  1. hur miljön i enskilda individers hem och på deras arbetsplats, var för sig och tillsammans, är förknippad med olika hälsobeteenden, och
  2. huruvida avståndet mellan hem och arbetsplats är förenat med olika hälsobeteenden.

Sambanden kommer att undersökas uppdelat på kön, socioekonomisk grupp och åldersgrupp för att upptäcka eventuella gruppskillnader.

Geografisk segregering är ett problem i svenska städer, vilket framgår av den svenska polisens senaste lista över utsatta områden. Dessa utsatta områden kännetecknas speciellt av låg socioekonomisk status. Detta tvärvetenskapliga projekt, som inkluderar miljö-, samhälls- och hälsovetenskapliga discipliner, kommer att ge betydande och aktuell information till beslutsfattare om hur olika bostads- och arbetsmiljöer, samt avståndet mellan hem och arbetsplats, är förknippade med hälsobeteenden i ett svenskt sammanhang.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jaana Halonen

Forskare

Psykologiska institutionen

Medlemmar

Auriba Raza

Forskare

Psykologiska institutionen
Auriba Raza. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Publikationer

Nyheter