Särskild satsning på utbildning för sjukhusfysiker

Regeringen gör en särskild satsning för sjukhusfysikerutbildning där avdelningen Medicinsk strålningsfysik på Fysikum ger ett utbildningsprogram. Stockholms universitet är ett av fyra lärosäten i Sverige som ger utbildningen. Idag består ledningen av tre kvinnor: Iuliana Toma-Dasu, Emely Kjellsson Lindblom och Marta Lazzeroni. Medicinsk strålningsfysik är ett omfattande och komplext forskningsämne där strålningsfysik tillämpas på medicin och biologi.

MSF: Iuliana Toma-Dasu, Marta Lazzeroni, Emely Kjellsson Lindblom
MSF: Iuliana Toma-Dasu, Marta Lazzeroni, Emely Kjellsson Lindblom

Sjukhusfysikerutbildningen ges i Sverige endast vid fyra universitet men är en mycket viktig utbildning för bland annat cancervården. Regeringen gör därför en särskild satsning för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen. För 2023 föreslås 3 miljoner kronor och från 2024 beräknas 6 miljoner kronor för att förstärka utbildningen.

– Det finns fyra universitet som ger utbildning för sjukhusfysiker i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Det är en yrkesutbildning liknande läkar- och tandläkarutbildningar. I och med de beviljade medlen har vi fått en viktig signal från regeringen om vikten av att säkerställa att utbildningen kan levereras med samma höga kvalitet på alla universiteten, säger Iuliana Toma-Dasu och Emely Kjellsson Lindblom.

 

Den första strålbehandlingen av en cancerpatient

Den första strålbehandlingen av en cancerpatient i Sverige ägde rum 1899 vid Stenbecksinstitutet i Stockholm, bara några år efter Röntgens upptäckt av "en ny sorts strålar" 1895. Den första onkologiska kliniken i Sverige var Radiumhemmet som inrättades 1910 och sedan 1938 är den en del av Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Efter fysikern Rolf Sieverts examen vid Uppsala universitet 1919 erbjöd han de radiologer som ansvarade för strålbehandlingen ett samarbete för att lösa de fysikaliska utmaningarna med strålterapi. Det blev snart uppenbart att utbildade fysiker var en viktig del av det kliniska teamet och 1924 blev Rolf Sievert chef för Radiumhemmets fysiklaboratorium.

 

Tre kvinnor leder avdelningen Medicinsk strålningsfysik på Fysikum

De tre är Iuliana Toma-Dasu, Emely Kjellsson Lindblom och Marta Lazzeroni.

Iuliana Toma-Dasu är professor i medicinsk fysik och chef för avdelningen för Medicinsk strålningsfysik (MSF) vid Stockholms universitet som är knuten till avdelningen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet.
– Min forskning spänner över ett brett område som sträcker sig från strålbehandling till strålskydd. Mina huvudsakliga forskningsprojekt handlar om biologiskt optimerad och anpassad strålbehandling inklusive partikelterapi, samt matematisk modellering av tumörer och risker med strålbehandling. Jag har arbetat här sedan 2006 med såväl forskning som undervisning.

Emely Kjellsson Lindblom är universitetslektor på MSF. Hon bedriver både forskning och utbildar studenter på kandidat- och masterprogrammen sedan 2018.
– Jag forskar om hur man med hjälp av matematiska modeller kan simulera tumörer och behandlingar för att förutspå utfallet av strålterapi, med särskilt fokus på immunförsvarets roll. Ett av de projekt jag arbetar med bär namnet Den virtuella tumören och innebär utveckling av en testbädd för in silico-strålbehandling - från tumörmodellering till utvärdering av strålbehandlingens effektivitet.

Marta Lazzeroni är universitetslektor på MSF sedan 2017 och bedriver även forskning.
– Jag forskar om hur funktionell avbildning med multipla spårämnen kan användas för att individanpassa dosförskrivningen till varje patient för bästa möjliga effekt. Jag arbetar också med ett forskningsprojekt som handlar om personlig behandlingsplanering för stereotaktisk strålbehandling av höggradiga gliom.

 

Tekniker som revolutionerat strålbehandling

I Stockholm har flera tekniker utvecklats som har revolutionerat den världsomspännande strålbehandlingspraktiken. Dessa omfattar brachyterapi, radiokirurgi (GammaKnife), stereotaktisk kroppsstrålbehandling (SBRT) och intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT). I Uppsala, där det första nordiska centret för protonstrålbehandling (Skandionkliniken) ligger, började protonterapins historia med världens första patient som behandlades 1957. Alltsedan upptäckten av joniserande strålning har svensk forskning alltså i stor utsträckning format strålterapipraktiken i världen när det gäller strålmedicinens fysik, teknik och biologi. I Stockholm fortsätter detta arv vid avdelningen för Medicinsk strålningsfysik på Fysikum där forskning bedrivs inom många områden bland annat biologisk optimering, partikelterapi och strålskydd.

 

Tvärvetenskaplig forskning på strålbehandling med flera samarbetspartners

I ett av projekten finns två forskningsinriktningar. Dels optimering av behandlingsplanen med hjälp av olika metoder för dosplanering och dels anpassning av behandlingen genom att med funktionella bildtagningstekniker tidigt utvärdera hur patienten svarar på behandlingen. Forskningen bedrivs bland andra med en industriell partner, RaySearch Laboratories AB (Stockholm, Sverige), ett av de ledande företagen inom dossplaneringssystem för strålterapi.

Två andra stora projekt vid MSF är inriktade på särskilda tekniker för strålbehandlingar: protonstrålbehandling respektive radiokirurgi.

Forskningsprojekten genomförs i nära samarbete med Skandionkliniken respektive Elekta Instruments AB (Stockholm, Sverige), som är det ledande företaget inom tillverkning av hård- och mjukvara för radiokirurgi.
Ett annat pågående projekt som drivs av Vetenskapsrådet är inriktat på utvecklingen av en in silico-testbädd för strålbehandling. Simulering av strålningens effekt på celler, vävnader och tumörer är ett naturligt steg framåt i utvecklingen av strålbehandling.

 

Hur gör man för att bli sjukhusfysiker?

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram för dig som vill kombinera ditt intresse av fysik med medicinska tillämpningar. Med fysiken som redskap studerar du hur strålning används inom sjukvården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under utbildningens senare del utför du praktik på sjukhus.

Mer information

Naturvetenskapligt basår

Sjukhusfysikerprogrammet (300 hp)

Utbildning på forskarnivå inom sjukhusfysik

Emely forskar och undervisar i sjukhusfysik på Fysikum