Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp

Om utbildningen

I mer än hundra år har strålning använts inom sjukvården både för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Tidigt insåg man betydelsen av samarbete mellan läkare och fysiker. Detta har medfört att sjukhusfysiker numera är ett legitimationsyrke. För att erhålla legitimation från Socialstyrelsen krävs en sjukhusfysikerexamen motsvarande en masterexamen. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder, som röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi. Förutom direkta arbetsuppgifter kopplade till den dagliga sjukvården med undersökning och behandling av patienter, deltager sjukhusfysikern i forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med läkare. En viktig arbetsuppgift är också att medverka vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier som läkare och sjuksköterskor. Utbildningen är upplagd så att de två första åren samläses med Kandidatprogrammet i fysik där grundläggande kunskaper i matematik och fysik erhålles. Det tredje året studerar man hur strålning uppkommer, absorberas och hur den kan mätas. Under de fjärde och femte åren inriktas utbildningen mer mot de medicinska tillämpningarna och både strålbehandling och diagnostiska metoder studeras ingående, varvid en del av utbildningen är praktik förlagd på en sjukhusfysikavdelning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. För dig som inte vill arbeta som sjukhusfysiker finns stora möjligheter att arbeta med exempelvis strålskyddsfrågor eller vid något medicinsk-tekniskt företag, varav flera är etablerade i regionen Stockholm-Uppsala. Efter avslutad grundutbildning finns möjligheter till fortsatt forskarutbildning.

Om ämnet: Sjukhusfysik/medicinsk strålningsfysik

I mer än 100 år har strålning använts inom sjukvården i syfte att diagnostisera och behandla sjukdomar som till exempel cancer. Tidigt insåg man betydelsen av ett nära samarbete mellan läkare och fysiker, och idag finns det specialutformade master och yrkesprogrammet i sjukhusfysik. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder, och utgör en central del i det dagliga kliniska arbetet. Därtill medverkar sjukhusfysikern också i forsknings och utvecklingsprojekt samt vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier. Utbildningen inleds med ett kandidatprogram i fysik med inriktningen medicinsk strålningsfysik. Under de två första åren studerar du grundläggande matematik och fysik tillsammans med studenter från andra fysikprogram. Från och med det tredje året inriktas studierna mot grundläggande strålningsfysik, och många av dina föreläsningar kommer att äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där avdelningen för medicinsk strålningsfysik har sina lokaler. Här kommer du att ha nära kontakt med forskare och doktorander inom medicinsk strålningsfysik som också håller i en stor del av undervisningen. Under utbildningens senare del ingår också klinisk praktik på de olika avdelningarna för sjukhusfysik.

ARBETSMARKNAD Utöver din spetskompetens inom medicinsk strålningsfysik blir du dessutom en kreativ problemlösare med god analytisk förmåga. Det innebär att du blir en attraktiv arbetstagare med många möjligheter till jobb, inte bara inom sjukvården. Många med sjukhusfysikerexamen jobbar till exempel inom industrin och på Strålsäkerhetsmyndigheten. Du är också väl förberedd för vidare akademisk utbildning som till exempel forskarstudier.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Fysikum