Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete

 • 15 hp

I denna kurs utför du ett självständigt arbete inom ett forskningsområde du vill fördjupa dig i. Projektet utformar du med fördel tillsammans med din handledare. Arbetet avslutas med att du beskriver och redovisar ditt arbete i en vetenskaplig uppsats som du också presenterar.

Under 10 veckor arbetar du självständigt med ett forskningsprojekt som har anknytning till medicinsk strålningsfysik. Du väljer själv vilket område du vill fördjupa dig i och  utformar projektet tillsammans med din handledare som sedan vägleder dig under arbetets gång. Genom arbetet utvecklar du dina vetenskapliga färdigheter i planering, datainsamling och analys. Kursen avslutas med att du summerar ditt arbete och dina slutsatser i en vetenskaplig avhandling som granskas av en expertkommitté. Du presenterar och försvarar sedan ditt arbete i ett offentligt seminarium.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå och består till största delen av självständigt arbete. En vecka ägnas åt studier i vetenskaplighet med obligatorisk närvaro. För att kunna få de högsta betygenmåste projektet avslutas inom en viss tid, som kan förlängas om särskilda skäl föreligger. Om du till exempel läser andra kurser samtidigt kan arbetet med kandidatprojektet ske på deltid med godkännande från kursansvarig innan kursens start. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  Vetenskapligt projekt, 13.5 hp
  Vetenskaplighet, 1.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består av individuell handledning för arbetet, samt av seminarier i vetenskaplighet. Du har rätt till 10 timmars hanledning under kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom utvärdering av den skriftliga rapporten samt en muntlig presentation och diskussion.

  Examinator

  Under hösten 2020


  Lärare

  Kursansvarig:

  Niels Bassler, email: Niels.Bassler@fysik.su.se

  Du tilldelas en kontaktperson som också agerar examinator. Du förväntas själv ta kontakt med en handledare.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen består av vetenskapliga publikationer av relevans för projektets område. Denna litteratur kan erhållas genom att studenten själv söker i vetenskapliga databaser samt genom studentens handledare.

   

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se