Sidan på engelska

Grundutbildning år 1 – 7.5 hp
Kurskod GG2205
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska och svenska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Kursen ger en introduktion till geokemi for att förstå och förklara geologiska processer och fördelning av kemiska ämnen.Vi behandler jordens och solsystemets kemiska och isotopiska sammansättning, tillämpningar av termodynamik inom geokemi, geokemin av viktiga gaser som syre och koldioxid, såsom syror, baser, bufferter,och redoxprocesser i naturliga vatten. Kursen ger också en introduktion till organisk geokemi. Kursen består av föreläsningar, teoretiska övningar, och laborationer.

Kursansvarig

Volker BrüchertVolker Brüchert
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
volker.bruchert[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Läs mer om förkunskapskrav

Anmälan och registrering

Anmälan www.antagning.se External link icon

Registrering student.ladok.se External link icon

Schema & kursplan

Schema VT18 PDF icon

Kursplan, gäller från VT 2018 PDF icon

Kurslitteratur

 

Examination

– Kursen examineras genom skriftliga prov. Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
– Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

– Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
– För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända rapporter från övningar och seminarier samt deltagande i all obligatorisk undervisning.
– Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges. Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst ett examinationstillfälle.
– Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.