Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i geovetenskap

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid på vår planet? Vill du lära dig om klimatförändringar, naturresurser och miljö? Då är kandidatprogrammet i geovetenskap något för dig!

Inom programmet får du teoretiska och praktiska kunskaper om vårt föränderliga klimat och dess konsekvenser för samhället och naturen. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Som geovetare blir du kunnig på till exempel riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering och hållbart utnyttjande av naturresurser, anläggningsarbeten, och miljöutredningar. Du får ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter, som ger dig en bra grund för arbete med frågor som rör klimat, naturresurser och miljö på myndigheter, konsultfirmor, organisationer eller internationella organ, eller vidare forskning på universitet och högskolor.

Geovetenskap handlar om saker som du måste se och känna på i verkligheten och därför kommer du få varva de teoretiska studierna med praktiska moment som laborationer, fältstudier, och exkursioner i Sverige och utomlands.

Lär dig om hur vår planet fungerar. Foto NASA.
Lär dig om hur vår planet fungerar. Foto NASA Earth Observatory image by Robert Simmon, using Suomi NPP VIIRS imagery from NOAA's Environmental Visualization Laboratory.
 • Programöversikt

  Vårt kandidatprogram i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under det första året. Inför andra året, termin tre väljer du en inriktning inom geologi eller naturgeografi.

  Naturgeografisk inriktning

  Om du väljer den naturgeografiska inriktningen så fokuserar du på olika processer och fenomen i det föränderliga landskapet och i miljön, samt hur vi kan kartlägga, tolka och bevara och förbättra vår omvärld. Exempel på ämnesområden är hållbar utveckling, markanvändning, klimatförändringar i dåtid och i framtiden, miljöövervakning, geografiska informationssystem GIS och geovetenskapliga fältmetoder samt dataanalys.

  Geologisk inriktning

  Om du väljer den geologiska inriktningen så fokuserar du på själva grunden för samhället som vi lever i - jordtäcket och bergrunden. Var kan man bygga, bo och odla? Var finns det råvaror? Hur förändras miljön och landskapet, naturligt och av oss människor? Exempel på ämnesområden är mineral och bergarter, den geologiska tidsskalan och livets utveckling. Där ingår också storskaliga processer som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar, samt de kemiska kretsloppen. Du får även lära dig om hur klimatet fungerar och de processer som ligger till grund för klimatförändringar. Inom Geologisk inriktning läser du 7,5-22,5 hp valbara kurser. 

  År 1

  Hösttermin

  Geologiska vetenskaper, 15 hp (GG2010)
  Naturgeografi, 15 hp (GE2021)

  Vårtermin

  Mineralogi och petrologi, 7,5 hp (GE4045)
  Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 (GE4033)
  Geologiskt projektarbete, 7,5 hp (GG4046)
  Kvartärgeologi, 7,5 hp (GE4034)

  År 2

  Hösttermin - Naturgeografisk inriktning

  Geovetenskap och hållbar utveckling, 7,5 hp
  Landskapsanalys och marklära, 15 hp
  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp

  Hösttermin - Geologisk inriktning

  Sedimentära system, 7,5 hp
  Geokemi, 15 hp
  Valbara kurser, 7,5 hp

  Vårtermin - Naturgeografisk inriktning

  Klimatvetenskap och samhället, 15 hp
  Geovetenskaplig dataanalys, 7,5 hp
  Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp

  Vårtermin - Geologisk inriktning

  Petrologi, 15 hp
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Strukturgeologi, 7,5 hp

  År 3

  Hösttermin

  Under höstterminen läser du valfria kurser 30 hp. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter ditt eget intresse och framtidsplaner. Valfria kurser kan vara kurser i ämnet eller i ett annat ämne.

  Det finns möjlighet att läsa de valfria kurserna som utbytesstudenter vid ett utländskt universitet. Stockholms universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen. Genom att läsa utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

  Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet men det är inte obligatoriskt. Praktikplats ordnas av dig som student. Det finns också möjlighet att koppla ditt examensarbete till en arbetsplats. Kontakta studievägledare för mer information.

  Vårtermin - Naturgeografisk inriktning

  Vetenskapsfilosofi och historia, 7,5 hp
  Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
  Självständigt arbete i naturgeografi, 15 hp

  Vårtermin - Geologisk inriktning

  Vetenskapsfilosofi och historia, 7,5 hp
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Självständigt arbete i geologi, 15 hp (30 hp) eller Självständigt arbete i geokemi, 15 (30 hp)

 • Mer information

  Examen och efter examen

  Kandidatprogrammet i geovetenskap leder till följande examen:
  Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet geovetenskap

  Som geoveterare kan du sedan välja att läsa något av våra internationella masterprogram:

  Geomatik med fjärranalys och GIS

  Geologiska vetenskaper

  Landskapsekologi

  Miljövård och fysisk planering

  Polara landskap och kvartära klimat

  Notera särskilda behörighet för vissa program. Det finns också möjlighet att söka flera andra masterprogram som har till exempel krav på en naturvetenskaplig kandidatexamen.

 • Möt oss

  Kandidatprogram i geovetenskap ges i samarbete mellan Institutionen för naturgeogafi och Institutionen för geologiska vetenskaper, vid Stockholms universitet.

  Möt våra studenter

  Möt Sandra Morawiecki

  Sandra Morawiecki berättar om sina studier på kandidatprogrammet i geovetenskap.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. För geovetare är arbetsmarknaden idag i balans.

  Geovetenskap är efterfrågad kompetens som ger dig möjlighet till många olika yrken i Sverige och utomlands. Idag finns de flesta jobben inom bygg- och anläggningsbranschen samt gruv- och prospekteringsföretag. Stora arbetsgivare är konsultfirmor, kommuner, universitet och andra statliga myndigheter. Arbetet som geolog innebär oftast att göra olika mätningar i fält av berg, jord eller vatten, följt av lab-analyser, databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor. Du kan arbeta med globala frågor som rör till exempel klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet, till exempel som projektledare, GIS-konsult, miljöinspektör eller miljösamordnare.

  Möt Stefan Bjursäter

  Stefan Bjursäter som berättar om sitt jobb som miljökonsult på Sweco Environment och sina studier på Kandidatprogram i geovetenskap och masterstudier i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt kvartärgeologi.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Inriktning naturgeografi
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Inriktning geologi
  Elisabeth Däcker
  E-post: elisabeth.dacker@geo.su.se

  Programansvar
  Steffen Holzkämper
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se