Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i geovetenskap

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid på vår planet? Vill du lära dig om klimatförändringar, naturresurser och miljö? Då är kandidatprogrammet i geovetenskap något för dig!

Inom programmet får du teoretiska och praktiska kunskaper om vårt föränderliga klimat och dess konsekvenser för samhället och naturen. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Som geovetare blir du kunnig på till exempel riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering och hållbart utnyttjande av naturresurser, anläggningsarbeten, och miljöutredningar. Du får ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter, som ger dig en bra grund för arbete med frågor som rör klimat, naturresurser och miljö på myndigheter, konsultfirmor, organisationer eller internationella organ, eller vidare forskning på universitet och högskolor.

Geovetenskap handlar om saker som du måste se och känna på i verkligheten och därför kommer du få varva de teoretiska studierna med praktiska moment som laborationer, fältstudier, och exkursioner i Sverige och utomlands.

Lär dig om hur vår planet fungerar. Foto NASA.
Lär dig om hur vår planet fungerar. Foto NASA Earth Observatory image by Robert Simmon, using Suomi NPP VIIRS imagery from NOAA's Environmental Visualization Laboratory.
 • Programöversikt

  Vårt kandidatprogram i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under det första året. Inför andra året, termin tre väljer du en inriktning inom geologi eller naturgeografi.

  Naturgeografisk inriktning

  Om du väljer den naturgeografiska inriktningen så fokuserar du på olika processer och fenomen i det föränderliga landskapet och i miljön, samt hur vi kan kartlägga, tolka och bevara och förbättra vår omvärld. Exempel på ämnesområden är hållbar utveckling, markanvändning, klimatförändringar i dåtid och i framtiden, miljöövervakning, geografiska informationssystem GIS och geovetenskapliga fältmetoder samt dataanalys.

  Geologisk inriktning

  Om du väljer den geologiska inriktningen så fokuserar du på själva grunden för samhället som vi lever i - jordtäcket och bergrunden. Var kan man bygga, bo och odla? Var finns det råvaror? Hur förändras miljön och landskapet, naturligt och av oss människor? Exempel på ämnesområden är mineral och bergarter, den geologiska tidsskalan och livets utveckling. Där ingår också storskaliga processer som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar, samt de kemiska kretsloppen. Du får även lära dig om hur klimatet fungerar och de processer som ligger till grund för klimatförändringar. Inom Geologisk inriktning läser du 7,5-22,5 hp valbara kurser. 

  År 1

  Hösttermin

  Geologiska vetenskaper, 15 hp (GG2010)
  Naturgeografi, 15 hp (GE2021)

  Vårtermin

  Mineralogi och petrologi, 7,5 hp (GG4045)
  Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 (GE4033)
  Geologiskt projektarbete, 7,5 hp (GG4046)
  Kvartärgeologi, 7,5 hp (GE4034)

  År 2

  Hösttermin - Naturgeografisk inriktning

  Geovetenskap och hållbar utveckling, 7,5 hp (GE5042)
  Mark, landformer och vegetation, 7,5 hp (GE5043)
  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4035)
  Digital landskapsanalys och visualisering, 7,5 hp (GE5044)

  Hösttermin - Geologisk inriktning

  Sedimentära system, 7,5 hp (GG4208)
  Geokemi, 15 hp (GG2015)

  Valbara kurser, 7,5 hp (period D):
  Digital behandling av geodata, 7,5 hp
  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4030, distans)

  Vårtermin - Naturgeografisk inriktning

  Klimatvetenskap och samhället, 15 hp
  Geovetenskaplig dataanalys, 7,5 hp
  Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp

  Vårtermin - Geologisk inriktning

  Valbar kurs, 7,5 hp (period C):
  Sveriges geologi, 7,5 hp (GG5014)
  Petrologi, 15 hp (GG4048)
  Strukturgeologi och fältkurs, 7,5 hp (GG5107)

  År 3

  Hösttermin

  Under höstterminen läser du valfria kurser 30 hp. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter ditt eget intresse och framtidsplaner. Valfria kurser kan vara kurser i ämnet eller i ett annat ämne.

  Det finns möjlighet att läsa de valfria kurserna som utbytesstudenter vid ett utländskt universitet. Stockholms universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen. Genom att läsa utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

  Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet men det är inte obligatoriskt. Praktikplats ordnas av dig som student. Det finns också möjlighet att koppla ditt examensarbete till en arbetsplats. Kontakta studievägledare för mer information.

  Vårtermin - Naturgeografisk inriktning

  Vetenskapsfilosofi och historia, 7,5 hp
  Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
  Självständigt arbete i naturgeografi, 15 hp

  Vårtermin - Geologisk inriktning

  Vetenskapsfilosofi och historia, 7,5 hp
  Tektonik, Grundnivå, 7.5 hp (GG5050)
  Självständigt arbete i geologi, 15 hp (30 hp) eller Självständigt arbete i geokemi, 15 (30 hp)

 • Mer information

  Examen och efter examen

  Kandidatprogrammet i geovetenskap leder till följande examen:
  Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet geovetenskap

  Som geoveterare kan du sedan välja att läsa något av våra internationella masterprogram:

  Geomatik med fjärranalys och GIS

  Geologiska vetenskaper

  Landskapsekologi

  Miljövård och fysisk planering

  Polara landskap och kvartära klimat

  Notera särskilda behörighet för vissa program. Det finns också möjlighet att söka flera andra masterprogram som har till exempel krav på en naturvetenskaplig kandidatexamen.

 • Möt oss

  Kandidatprogram i geovetenskap ges i samarbete mellan Institutionen för naturgeogafi och Institutionen för geologiska vetenskaper, vid Stockholms universitet.

  Möt våra studenter

  Möt Sandra Morawiecki

  Sandra Morawiecki berättar om sina studier på kandidatprogrammet i geovetenskap.

  Möt våra lärare

  Intervju med programansvariga lärare

  Steffen Holzkämper tycker att man ska följa sina intressen helt enkelt. Han forskar om klimatförändringar på olika tidsskalor och nu främst om stadsklimatets inverkan på trädtillväxt och hur detta kan påverka långa klimatrekonstruktioner.

  Vem ska söka det här programmet?

  Det här kandidatprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hela vår planet och vill lära dig om de processer och olika interaktioner mellan atmosfären, geosfären, hydrosfären och biosfären. Vill du lära dig om klimatförändringar, naturresurser och olika slags miljöförändringar? Du får lära dig om hållbarhetsfrågor och riskanalyser, exempelvis risk för jordskred, jordbävningar, torka och översvämningar. Då är programmet rätt för dig!

  Vad är det som utmärker det här programmet?

  Utbildningen ges gemensamt av Institutionen för naturgeografi och Institutionen för geologiska vetenskaper. Programmet ger dig en överblick över hur och varför landskap, klimat och naturresurser förändras över tid och du lär dig använda moderna verktyg och redskap för att undersöka och analysera förändringar i vår naturmiljö. Vilket ger dig mycket goda förutsättningar för att bidra till lösningar av våra stora ödesfrågor ute på arbetsmarknaden och inom forskningen.

  Finns möjlighet till utlandsstudier och praktik? 

  Ja, det finns en valfri termin under den första halvan av år 3 där du kan göra en praktik, antingen inom Sverige eller utomlands. Du kan även läsa geovetenskapliga kurser utomlands både genom våra utbytesavtal och de centrala avtal som finns vid universitetet.

  Hur tycker du studenterna ska resonera när de väljer valfria kurser inom programmet?

  Jag tycker man ska följa sina intressen helt enkelt. Läser man kurser som man tycker är intressanta så berikar de sina meriter lite extra och man väljer ett yrke som matchar sina intressen och sina meriter, det är ju det viktigaste. Tycker man att man vill få ännu mer kunskap om geovetenskap än vad som finns med bland de obligatoriska kurserna så finns det ett brett utbud av geovetenskapliga kurser på båda institutionerna.

  Vilka färdigheter får studenterna efter utbildningen?

  Du får många färdigheter, både vetenskapliga som hur du kan identifiera och hitta lösningar på komplexa problem, hur du skriver vetenskapliga rapporter, och även praktiska. Det kan vara till exempel att bestämma och kartera jord- och bergarter, identifiera riskområden, naturresurser, att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) och att analysera data, som klimatdata, med statistiska metoder.

  Vad brukar studenterna få för jobb efter studierna?

  Det finns en stor efterfrågan av geovetare på arbetsmarknaden. De flesta väljer att arbeta för privata miljökonsultföretag, eller för statliga myndigheter. Många studenter vill fördjupa sig och väljer att fortsätta läsa ett masterprogram hos oss eller på andra lärosäten.

  Vilka andra kunskaper kan vara bra att komplettera med inför arbetsmarknaden och inför våra mastersprogram?

  Om man har möjlighet och intresse så är det oftast bra med en praktik, antingen i Sverige eller utomlands. Det kan också underlätta om man är kunnig på att använda olika datorprogram och programmering. Dessutom är det viktigt inför arbetslivet att man tränar på sitt skrivande (både svenska och engelska), men även inför ett mastersprogram som avslutas med ett ganska omfattande examensarbete.

  Vad är roligast med utbildningen?

  Det är mycket individuellt, men fältstudier/exkursioner brukar uppskattas och skapa minnen för livet. Andra kanske föredrar laborationer eller arbete med datorprogram. Utöver själva utbildningen är det också roligt och givande med alla aktiviteter på campus tillsammans med kurskamrater och andra studenter!

  Vad är svårast med utbildningen?

  Det svåraste brukar vara att bli bekväm med alla rutiner på universitetet och mycket litteratur, vilket innebär mycket självständigt pluggande och läsning. Har man vant sig vi det så brukar det gå mycket lättare efter de första terminerna.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. För geovetare är arbetsmarknaden idag i balans.

  Geovetenskap är efterfrågad kompetens som ger dig möjlighet till många olika yrken i Sverige och utomlands. Idag finns de flesta jobben inom bygg- och anläggningsbranschen samt gruv- och prospekteringsföretag. Stora arbetsgivare är konsultfirmor, kommuner, universitet och andra statliga myndigheter. Arbetet som geolog innebär oftast att göra olika mätningar i fält av berg, jord eller vatten, följt av lab-analyser, databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor. Du kan arbeta med globala frågor som rör till exempel klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet, till exempel som projektledare, GIS-konsult, miljöinspektör eller miljösamordnare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Inriktning naturgeografi
  Isabelle Freijd Olofsson
  E-post: studievagledare@natgeo.su.se

  Inriktning geologi
  Elisabeth Däcker
  E-post: elisabeth.dacker@geo.su.se

  Programansvar
  Steffen Holzkämper
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se