Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturgeografiskt projektarbete

Kursen behandlar olika angreppssätt för att genomföra naturgeografiska projekt.

Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen omfattar inhämtande av bakgrundsinformation, försöksdesign, analysmetoders fördelar och nackdelar och planering av naturgeografiska projektarbeten.

En central del av kursen är en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland som är ett icke-glacialt påverkat landskap, som omfattar exkursion, insamling och analys av data, rapportskrivning och presentation av resultaten. Under exkursionen får du möjlighet att studera landskapet, geomorfologi, biodiversitet, erosion, strandprocesser, klimat, grottor, tektonik, anpassningar till torka, avfolkningsbygder med mera.

Kursen ges andra terminen inom nya Kandidatprogram i geovetenskap som startar Ht 2022. Kursen kan också läsas som en fristående kurs eller som en valbar kurs inom Kandidatprogram i geografi. Läser du Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp ingår denna kurs i kursutbudet med inriktning geovetenskap.

Naturgeografiskt projektarbete
Omgivande landskap vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory, Grekland.
 • Kursupplägg

  I kursen ingår en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland (ca 1 vecka). Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten och fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvarig
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt