Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i landskapsekologi

Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner och tjänster.

Landskapsförändringar till följd av mänsklig aktivitet är ofta följden av politiska och ekonomiska drivkrafter. För att nå många av dagens miljömål har ett landskapsfokus lyfts fram som en viktig faktor.

Vårt mastersprogram bygger på vår forskningsinriktning inom tillämpad historisk ekologi, landskapsanalys och naturresurshushållning som kopplar ihop samhällsekologi med restaurering och skötsel av terrestra miljöer. 

Detta är ett tvåårigt mastersprogram för studenter som vill förstå och utforska länken mellan ekologiska processer, landskapsmönster och mänskliga interaktioner. Programmet välkomnar studenter med ett multidisciplinärt intresse för ekologi med fokus på breda rumsliga och temporala skalor. Det kan utgöra en plattform och utökad förståelse för ämnen såsom habitatövervakning, bevarande och restaurering av biodiversitet, ekosystemtjänster samt nyttjande av landskap och dess resurser.

 • Programöversikt

  Programmet ger en stor frihet att själv kombinera ihop en profil som du eftersträvar. Det är viktigt att du redan på ett tidigt stadium, i samråd med programansvarig, planerar hela programmets kursdel. Du kan påbörja ditt examensarbete under fältsäsongen mellan år ett och år två. Antalet valfria kurser för programmet beror på vilken tid som avsätts för examensarbetet. Programmets obligatoriska kurser är både teoretiska och praktiska, som t.ex. experimentdesign, datainsamling genom fältinventeringar och fjärranalys, samt analys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Programmet avslutas med ett landskapsekologiskt examensarbete.

  År 1

  Hösttermin

  Landskapsekologi – teori och design, 15 hp (GE7081)

  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp (GE7088)

  Vårtermin

  Valfria kurser, 15 hp

  Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7.5 hp (GE7082)

  Landskapsekologiskt projektarbete, 7.5 hp (GE8030)

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning: Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 credits. (GE9009)

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i landskapsekologi, 120 hp leder till följande examen:
  Naturvetenskaplig masterexamen (120 hp) i Naturgeografi och kvartärgeologi med intriktning mot Landskapsekologi.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Programansvar
  Jessica Lindgren
  E-post: jessica.lindgren@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt