Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Landskapsekologiskt projektarbete

Kursen behandlar planering och genomförande av ett landskapsekologiskt projektarbete och frågeställningarna i projektarbetet innefattar såväl temporala som rumsliga perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning.

Kursen berör olika former av försöksupplägg för insamlande av data samt hur dessa kan analyseras för att undersöka hur landskapets struktur och dynamik påverkar ekologiska processer, ekosystem och förekomst av växter och djur. Särskilt fokus läggs på bevarandefrågor som inkluderar både rumsliga processer och effekter av tid såsom fördröjningseffekter hos dagens artrikedom.

Observera: Kursen ges Vt 2024 period D, 2/5-2/6 och kursen följer universitets Terminstider och periodindelning.

Kursen ingår i Masterprogram i landskapsekologi.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Sara Cousins

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Jessica Lindgren
  E-post: jessica.lindgren@natgeo.su.se

  Rozália Kapás
  E-post: rozalia.kapas@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt