Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys

Kursen är för dig som vill lära dig analys av satellit- och andra rumsliga data för tillämpningar inom naturgeografi, miljöövervakning och andra ekologiska och geografiska ämnen.

Genom kursen får du lära dig teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Denna kunskap är eftertraktad på arbetsmarknaden och våra tidigare studenter har fått jobb inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser och konsultbolag.

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS (period A–B) och i Masterprogram i landskapsekologi (period C–D). Kursen går också att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Fjärranalys, 7.5 hp
  • GIS, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • kritiskt värdera forskningsresultat genom att reproducera och analysera valda delar av publicerad forskning
  • använda fjärranalys och GIS med inriktning mot naturgeografiska analyser
  • formulera och genomföra självständiga projekt med nyttjande av fjärranalys och GIS
  • extrahera samt behandla kvantitativa geo- och biofysikaliska mätningar från geodata

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Information om Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns under Under utbildningen/Fusk och plagiat.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

  Kursrapport finns på den engelska kurssidan.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt