Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i marin geovetenskap

Kandidatprogrammet i marin geovetenskap är för dig som har en passion för havet. Jorden kallas för den ”blå planeten” för att drygt 70% av jordytan upptas av hav.

Askö
Askö Laboratory. Photo: Jerker Lokrantz, Azote

Den marina sektorn har expanderat enormt både i Sverige och internationellt. Bakom expansionen ligger verksamheter som utgår från havet som resurs vilket ofta beskrivs som den ”blå ekonomin”. Kunskaper om haven och havsbottnarna är nödvändiga för att på ett hållbart sätt utnyttja haven. Detta innebär en ökad efterfrågan av kunskapsresurser om globala-regionala-lokala frågor kring marina miljöer. Företag inom den marina sektorn såväl som myndigheter (t.ex. Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket) efterfrågar i synnerhet kompetens för kartering av havsbottnar, bedömningar av förutsättningar för undervattensinstallationer såväl som bedömningar av miljöpåverkan av marina installationer och andra aktiviteter i våra hav och längs våra kuster. Programmet är framtaget för att möta dessa kunskapsbehov.

I programmet studerar du haven och havsbottnarna, deras beståndsdelar och uppbyggnad, de processer som bidragit till deras bildande, samt hur de utvecklats över tid. Du får svar på hur marina sediment bildas och var de förekommer, hur marina sediments och bergarters kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper kan användas för att rekonstruera jordens miljö- och klimatutveckling. Praktiska färdigheter i maringeofysiska karteringsmetoder lärs ut tillsammans med geologisk provtagning och efterbehandling av insamlade data för att ta fram digitala kartor, som beskriver havsbottnarnas olika egenskaper. Kvantitativa färdigheter liksom kunskaper i kemi och fysik utgör en viktig grund för det maringeovetenskapliga ämnet. Ett grundläggande första år med matematik, kemi och fysik ingår därför i utbildningen. Forskarutbildningen inom maringeovetenskap kräver naturvetenskapliga baskunskaper varför det första året också bidrar till att göra utbildningen forskarförberedande.

Kandidatprogram i marin geovetenskap broschyr (15933 Kb)

 • Programöversikt

   

   

  År 1

  Obligatoriska kurser:

  Geologiska vetenskaper, (15 hp) HT*
  Matematiska metoder för naturvetare, 15 hp HT
  Grundläggande kemi, (15 hp) VT
  Fysik för geovetare, 15 hp (FK3017) VT

  * Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen

  År 2

  Obligatoriska kurser:

  Sedimentära system, (7.5 hp) HT*
  Oceanografi för geovetare, (7.5 hp)*
  Paleoceanografi och maringeologi, (15 hp)*
  Submarin geomorfologi, GN, 7,5 hp*
  Marin kartframställning och geodesi, (7.5 hp)*
  Marin geofysik, (7.5 hp)*
  Maringeofysiska karteringsmetoder, (7.5 hp)*

  * Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen

  År 3

  Självständigt arbete

  Marin geovetenskap, självständigt arbete, 30 hp*
  Valfria kurser 30 hp

  * Kursen ingår i det huvudsakliga området för utbildningen

 • Möt oss

  Helen Coxall hold up a chart, looking at camera
  På bilden dokumenterar Helen marina sedimentlager på Sicilien. Foto: Privat

  Helen Coxall undervisar i kurser i paleoceanografi och marin geologi, sedimentologi, paleontologi och leder flera fältexkursioner. Hon är docent i kenozoisk marin mikropaleontologi, tillhör IGV:s marina grupp och är ställföreträdande prefekt.

  Den fantastiska skiktningen av sedimenten orsakades av regelbundna cykliska förändringar i jordens omloppsbana runt solen, vilket gradvis förändrat klimatet, vädermönster och därför de typer av sediment som byggdes upp.

  Helens forskning utforskar hur jordens havsklimatsystem utvecklats under de senaste 60 miljoner åren med hjälp av geologiska uppgifter om marina sediment och mikroskopiska havsfossil. Detta ger viktiga kunskaper om vad vi kan förvänta oss i framtiden med pågående global uppvärmning. Hennes fältarbete involverar havsexpeditioner med fartyg för att ta sedimentkärnor från havsbotten eller borrning av marina sediment på land, som nu finns där p.g.a. den geologiska utvecklingen.


  Photo: Private

  Christophe Dupraz undervisar i geologiska vetenskaper, biogeokemi och introduktion till geomikrobiologi. Han är docent i geomikrobiologi och är studievägledare för distansutbildning.

  Vår kunskapsresa kommer innehålla hur en beboelig planet skapas, förståelsen av plattektoniken och några av dess konsekvenser (jordbävningar, vulkaner och tsunamier), hur berggrunden genomgår cykler av bildning-omvandling-nedbrytning, hur världshaven fungerar, samt begreppet geologisk tid och hur den geologiska historien i berggrunden studeras genom stratigrafi.

  Kursen Geologiska vetenskaper är en introduktion till geovetenskaperna. Genom föreläsningar, laboratorier, praktik och en veckas fältexkursion vill vi illustrera och förklara processer som format vår planet från tidens djup till vår moderna värld. Vi kommer också att visa hur geokemisk energi ger bränsle till ekosystemen på jorden genom grundämnenas cykler, och hur dessa styr våra ekonomiska resurser. Det kommer också att hjälpa till att förstå hur mänsklig aktivitet påverkar klimatförändringar. Kursen illustrerar samspelet och synergin mellan de olika forskningsområdena inom de geovetenskapliga institutionerna.


  Malin Kylander är docent i sedimente geokemi. Hon är okså studierektor för forskarutbildning och kursansvarig för kurserna: Sedimentära system (BSc) och Klimatförändringar genom Jordens historia (MSc) och paleoklimatologi (MSc).

  I kursen Sedimentära system studerar vi vad som händer med sediment från att de bildas tills de avsätts, och hur denna historia bevaras i lager av sedimentära bergarter.

  I fältdelen av denna kurs åker vi till Västergötland, en av få platser i Sverige med sedimentära bergarter. Vi kommer bland annat titta på den fascinerande sekvensen av bergarter som avsatts under 130 miljoner år under Kambrium och Silur.

 • Kontakt

  Har du frågar kontakta gärna:

  Studievägledare
  Elisabeth Däcker, elisabeth.dacker@geo.su.se

  Studierektor för kandidatutbildning (campus)
  Richard Gyllencreutz, richard.gyllencreutz@geo.su.se