Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i marin geovetenskap

Kandidatprogrammet i marin geovetenskap på Stockholms universitet ges sedan 2023. Programmet är framtaget för att möta samhällets ökade kunskapsbehov inom den marina sektorn. I programmet studerar du haven och havsbottnarna, vad de består av och hur de är uppbyggda, de processer som bidragit till att bilda dem, samt hur de utvecklats över tid.

Askö
Askö Laboratory. Photo: Jerker Lokrantz, Azote

Den marina sektorn har expanderat enormt både i Sverige och internationellt. Bakom expansionen ligger verksamheter som utgår från havet som resurs vilket ofta beskrivs som den ”blå ekonomin”. Kunskaper om haven och havsbottnarna är nödvändiga för att på ett hållbart sätt utnyttja haven. Detta innebär en ökad efterfrågan av kunskapsresurser om globala-regionala-lokala frågor kring marina miljöer. Företag inom den marina sektorn såväl som myndigheter (t.ex. Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket) efterfrågar i synnerhet kompetens för kartering av havsbottnar, bedömningar av förutsättningar för undervattensinstallationer såväl som bedömningar av miljöpåverkan av marina installationer och andra aktiviteter i våra hav och längs våra kuster. Programmet är framtaget för att möta dessa kunskapsbehov.

I programmet studerar du haven och havsbottnarna, deras beståndsdelar och uppbyggnad, de processer som bidragit till deras bildande, samt hur de utvecklats över tid. Du får svar på hur marina sediment bildas och var de förekommer, hur marina sediments och bergarters kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper kan användas för att rekonstruera jordens miljö- och klimatutveckling. Praktiska färdigheter i maringeofysiska karteringsmetoder lärs ut tillsammans med geologisk provtagning och efterbehandling av insamlade data för att ta fram digitala kartor, som beskriver havsbottnarnas olika egenskaper. Kvantitativa färdigheter liksom kunskaper i kemi och fysik utgör en viktig grund för det maringeovetenskapliga ämnet. Ett grundläggande första år med matematik, kemi och fysik ingår därför i utbildningen. Forskarutbildningen inom maringeovetenskap kräver naturvetenskapliga baskunskaper varför det första året också bidrar till att göra utbildningen forskarförberedande.

Här kan du läsa mer om kandidatprogrammet i marin geovetenskap, om vilka kurser du kommer att läsa och vilka vi är!