Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5. Den planeras individuellt och förläggs till olika verksamheter och yrken inom socialt arbete i privat, offentlig eller frivillig regi.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att ge studenten möjlighet att prova på och utveckla praktiskt socialt arbete ute i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare.


 

Målet med verksamhetsförlagd utbildning

Kursens övergripande mål är att studenten ska få praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom verksamhetsfältet social arbete. En annan viktig del är att reflektera över yrkesrollen, dess handlingsmöjligheter och hur du som yrkesverksam kan och bör förhålla dig till villkoren ute på olika arbetsplatser. Stor vikt läggs vid att du reflekterar över förhållningssätt och teorier inom socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå och att du genom dessa reflektioner tränar på att använda och utveckla dina kunskaper om socialt arbete i dess praktik.

 

För tillträde till den verksamhetsförlagda utbildningen krävs godkänt resultat från på kurserna SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, SU2H18 Socialt arbete 2:Socialpolitik och rättsliga grunder och SU3H18 Socialt arbete 3: Forskningsmetoder samt godkänd på delkurser om 15 hp från kursen SU4H18 Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv.

 

Varje student har enskild handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledarens uppgift är att på olika sätt stödja och utmana studenten i hennes/hans professionella utveckling. Handledaren erbjuds att gå en handledarutbildning på 7,5 hp parallellt med att denne har student i VFU.

 

VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter. Basgruppslärare ansvarar för studenternas teoretiska uppgifter samt examination av delkursen. Gemensamt har dessa också som uppgift att ge stöd till student och handledare.

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter ett nära samarbete med erfarna yrkesutövare och aktörer inom socialt arbete. Det förutsätter kontinuerlig och nära kontakt med olika verksamheter inom relevanta områden. Institutionen ger stöd till handledare i form av utbildning och olika sammankomster.

 
 

Speciella regler gäller under den pågående pandemin.

Distansundervisning huvudregel hela vårterminen 2021

Kontakt

VFU-samordnare

Sök bland våra utbildningar