Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Närvaro och aktivt deltagande i den verksamhet där utbildningen är förlagd i enlighet med uppgjord plan.
  • Praktiskt socialt arbete utifrån etiska, rättsliga, organisatoriska och socialpolitiska villkor.
  • Teorier, metoder och arbetsformer som används i socialt arbete.
  • Utveckling av professionalitet genom reflektion över kommunikation, självkännedom, empati och handlingsutrymme.

  För godkänt resultat på delkursen ska studenterna kunna:

  • Visa kunskaper om praktiskt socialt arbete dess etiska, rättsliga, organisatoriska och socialpolitiska villkor.
  • Visa kunskaper om, tillämpa och reflektera över arbetsformer och metoder i socialt arbete i relation till teoretiska perspektiv och de individer och organisationer som berörs.
  • Visa insikt om betydelsen av kommunikation, självkännedom, empati och handlingsutrymme i det praktiska sociala arbetet.
  • Visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och färdigheter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

  Undervisningsspråk svenska.

  Principer för underkännande/avbrytande av praktiken samt förutsättningar för att återuppta praktiken

  Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av praktiken:
  Examinator beslutar om den studerande skall godkännas eller underkännas på kursen. I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. Vid särskilda fall kan dock ett underkännande komma ifråga under pågående kurs.
  Examinator kan underkänna en student i förtid - och således avbryta praktiken under pågående kurs - om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter eller att det finns risk för att studenten i sin praktikutövning kan skada annan person. 

  Förutsättningar för den studerande att återuppta praktiken:
  Om den studerande underkänns - antingen under pågående eller efter avslutad kurs - ges ytterligare en möjlighet att fullgöra kursen. Den kan tidigast påbörjas terminen efter den termin då den studerande blivit underkänd. Examinator ska tillsammans med studierektor härvid kontrollera och godkänna, formellt och vid en intervju med studenten, att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att åter delta i kursen. Examinator och handledare skall därefter minst två gånger under kursens gång samråda för att kontrollera och godkänna studentens fortsatta studier på kursen.

  Examination

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart.

  Examinationsuppgifter:
  Individuella inlämningsuppgifter. Seminariedeltagande jämte skriftliga individuella inlämningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

  Övriga kurskrav:
  Aktivt deltagande och närvaro på den verksamhet där utbildningen är förlagd i enlighet med uppgjord plan.

  Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska för att tillgodoräknas studenten vara examinator tillhanda senast 3 (tre) veckor efter kursavslut.

  Grund för betyg på kursen:
  Delkursen har betygsskala Väl godkänd/Godkänd/Underkänd. Till grund för delkursens betyg ligger de individuella inlämningsuppgifterna samt resultat från genomförd verksamhetsförlagd utbildning i enlighet
  med delkursbeskrivningens krav.

  Konsekvenser av betyget underkänd:
  Studenten har möjlighet att göra om den verksamhetsförlagda utbildningen en gång.

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Eva Samuelsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Du kan läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen på institutionens webbsida.

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 • Kontakt

  Eva Samuelsson (eva.samuelsson@socarb.su.se)