Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  I kursplanen kan du se vad kursen innehåller och vad du förväntas lära dig av att gå den.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

  Principer för underkännande/avbrytande av praktiken samt förutsättningar för att återuppta praktiken

  Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av praktiken:
  Examinator beslutar om den studerande skall godkännas eller underkännas på kursen. I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. Vid särskilda fall kan dock ett underkännande komma ifråga under pågående kurs.

  Examinator kan underkänna en student i förtid - och således avbryta praktiken under pågående kurs - om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter eller att det finns risk för att studenten i sin praktikutövning kan skada annan person. 

  Förutsättningar för den studerande att återuppta praktiken:
  Om den studerande underkänns - antingen under pågående eller efter avslutad kurs - ges ytterligare en möjlighet att fullgöra kursen. Den kan tidigast påbörjas terminen efter den termin då den studerande blivit underkänd. Examinator ska tillsammans med studierektor härvid kontrollera och godkänna, formellt och vid en intervju med studenten, att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att åter delta i kursen. Examinator och handledare skall därefter minst två gånger under kursens gång samråda för att kontrollera och godkänna studentens fortsatta studier på kursen.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. 

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Hugo Stranz (hugo.stranz@socarb.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Du kan läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen på institutionens webbsida.

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 • Kontakt

  Katarina Kristiansson

  VFU-samordnare
  Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå