Examination

Reglerna och riktlinjerna här nedan reglerar både studenters och lärares arbete med examinationerna.

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar. Du hittar dem nedan. Här hittar du även information om plagiering och andra disciplinära frågor. Nedanstående regler och riktlinjer för examination har uppdaterats av institutionsstyrelsen 2016-05-18 och ersätter fr o m 2016-07-01 tidigare regler och riktlinjer för examination fastställt av institutionsstyrelsen 2014-03-26.

 
 1. Som betyg på en kurs/delkurs används (om inte annat betygssystem anges i kursplan) en målrelaterad betygsskala där A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx och F är underkända betyg, vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Om det i kursplanen anges att kursen/delkursen tillåter ett kompletteringsförfarande för studenter som fått betyget Fx så kan dock studenten istället för ny examination ges möjlighet att komplettera uppgiften enligt examinators anvisningar. Kompletteringen ska lämnas in till examinator senast två veckor efter att resultaten återlämnats. Om kompletteringen inte godkänns eller inkommer i tid kvarstår betyget Fx och studenten hänvisas till att lämna in en ny examinationsuppgift vid nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/delkursen anordnas).
 2. Vid salstentamina tillåts endast tentander som anmält sig i förväg att skriva tentamen.
 3. Examinationsuppgifter ska alltid skrivas på svenska, om inte annat anges i kursplanen.
 4. Examinationsuppgifter skall lämnas enligt lärarens instruktioner, och senast på kursens/delkursens sista dag.
 5. För den student som inte har lämnat in examinationsuppgiften i tid eller som har fått betyget F eller Fx på inlämnad examinationsuppgift, ska (om inte annat anges i kursplanen) ny examinationsuppgift erbjudas av kursansvarig lärare tidigast två, och senast sju, veckor efter att examinationsresultaten meddelats. Därefter hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/delkursen anordnas) alternativt till särskilt anordnad uppsamlingstentamen.
 6. Omexamination av kurs/delkurs får göras under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället. Under dessa tre terminer anordnas minst fyra examinationstillfällen, öppna för omexamination. Detta gäller, vid behov, även kurser/delkurser som har upphört eller genomgått större förändring.
 7. En student har inte rätt att återkalla sin inlämnade examinationsuppgift på en kurs/delkurs för att på så vis undvika att betyg sätts.
 8. Examinationsuppgift bör vara rättad och betygsatt inom tre veckor (15 arbetsdagar) från tentamenstillfället.
 9. Student som fått godkänt betyg på examinationsuppgiften (A-E) har inte möjlighet att tentera för ett högre betyg.
 10. Examinator är skyldig att utifrån betygskriterierna motivera betygssättningen av en students examinationsuppgift, muntligen eller skriftligen, om en student begär detta. Examinator har rätt att kräva att sådan begäran om betygsmotivering framförs skriftligen.
 11. En student som enligt institutionen inte har fullgjort ett obligatorium, t ex obligatoriska uppgifter, seminariedeltagande, studiebesök, bör normalt ändå tillåtas att delta i efterföljande examinationer i samma kurs/delkurs. I annat fall ska det klargöras i kursplanen att fullgörande av obligatorier är ett absolut krav för att studenten ska få delta i efterföljande examinationer. Slutbetyg på kursen/delkursen ska dock inte ges förrän studenten har fullgjort samtliga obligatorier. Först då kan kursen/delkursen anses vara ”genomgången”.
 12. Examinator fattar inte bara det slutliga beslutet om betyg utan även andra beslut under beredningsstadiet, som exempelvis att ta ställning till om studenten har fullgjort de i kursplanen föreskrivna obligatorierna.
 13. Fullgjorda tentamina på hela delkurser i oavslutad kurs är giltiga i fem år. (Kursen kan slutföras under förutsättning att den fortfarande ges och inte genomgått större förändring).
 14. Student som blir underkänd på delkursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller inte fullföljer VFU-perioden har rätt till omplacering en gång.
 15. Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs/delkurs vid två tidigare provtillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs/delkurs.
 16. Examinationen ska ske på det sätt som beskrivs i kursplanen. Examinator kan dock fatta beslut om alternativ examinationsform eller studietakt för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning. Ett sådant beslut bör alltid föregås av ett samråd med studievägledarna som är kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning vid institutionen och/eller studierektor.
 17. Om det kan påvisas att universitetet bär ansvar för att en students skriftliga examinationsuppgift har förkommit, eller för att en student fått fel uppgift om dag eller tid för examination, så ska studenten skyndsamt beredas möjlighet till en ny examination, lämpligen inom en vecka från att det upptäckts. Examinator får inte godkänna en student enbart på grund av att studentens examinationsuppgift förkommit.

Generell information om Stockholms universitets föreskrifter för examination finns på Stockholms universitets hemsida, Regelboken: Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Gå till regelboken

Ovanstående regler och riktlinjer för examination har uppdaterats av institutionsstyrelsen 2016-05-18 och ersätter fr o m 2016-07-01 tidigare regler och riktlinjer för examination fastställt av institutionsstyrelsen 2014-03-26.

 

Inom socionomprogrammen har studenten har rätt till 24 timmar av lärarens arbetstid för handledning av 15 hp-uppsats, inkluderande inläsning av material och handledning. Inom masterprogrammen är motsvarande tid för handledning av 30-hp uppsats 30 timmar på masterprogrammet och 36 timmar på det internationella masterprogrammet. Efter ansökan hos studierektor kan student i vissa fall få utökad handledningstid om uppsatsen har underkänts av examinator.

Student har rätt att byta handledare om den förordnade handledaren av olika skäl (t.ex. sjukdom, utlandsvistelse) inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Angående betygskriterier för uppsatsbedömning, se aktuell kursplan samt kurs- eller delkursbeskrivning.

 

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.

Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning.

Eftersom det inte alltid är så lätt för dig som student att veta var gränserna går så följer här information om detta.

Plagiat

Med den tillgång till internetburen information som är lätt tillgänglig idag går det snabbt och lätt att söka kunskap om mycket varierande ämnen. När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att inte använda sådana källor utan att tydligt ange varifrån informationen kommer. Att kopiera texter kallas för plagiat och är inte tillåtet. Exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer eller att beskriva andras tankar eller formuleringar som om de var ens egna. Det innebär att ett plagiat inte med nödvändighet måste handla om textlikhet. Det kan lika gärna handla om likhet i struktur eller sättet idéer framställs. För att undvika plagiering ska arbetet alltså vara självständigt till både innehåll och form. 

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet.

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet.

För att inte av misstag råka ut för att plagiera är det viktigt att du är förtrogen med de akademiska regler som gäller för citering och källhänvisning. 

Fusk och otillåtet samarbete

Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.

Det är därför viktigt att noggrant uppmärksamma instruktionerna inför tentamina. Om inget annat anges skall examinationsuppgifter göras individuellt. Läs kursanvisningar noga och fråga läraren om du är osäker.

Till fusk räknas också att på salstentor ha med otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel. Till detta räknas mobiltelefon, så se till att telefoner och väskor lämnas på den plats som tentavakterna anvisar. Läs mer om regler för tentamenskrivningar:

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, senast ändrade 2020-08-27

Störande

Det är inte heller tillåtet att störa undervisning, prov eller annan verksamhet på institutionen. Dit räknas även ohörsamhet mot lärare, handledare och tentavakter.

Osant intygande

Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas.

Vad händer?

Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen av tentamensvakt eller examinator för utredning om misstanke föreligger. Om så är fallet görs en anmälan till rektor på Stockholms universitet (SU) som för ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (SU). Om den anklagade studenten bedöms vara skyldig leder det till avstängning från studierna under viss tid.

Regler och handläggningsordning för disciplinärenden (beslut 2022-02-10) (122 Kb)

Studentkåren om disciplinärenden

Resurser för att undvika att plagiera

Om du är osäker på vad som räknas som plagiat, använd dig gärna av de hjälpmedel som finns för att undvika plagiering.

Stockholms universitetsbibliotek
Webbaserade självstudiekurser i informationssökning och vetenskaplig informationshantering

Refero - antiplagieringsguiden 
Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet har tagit fram Refero som är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.

 

Kontakt

Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
På denna sida