I år firar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) 100 år. Det var år 1917 som makarna Wallenberg beslutade att grunda en stiftelse för att organisera det stöd och de donationer de gav till byggnads- och utvecklingsprojekt. Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i Stockholms Enskilda Bank och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 593 miljoner kronor i dagens penningvärde. Under det första seklet har stiftelsen beviljat anslag till forskning och utbildning om totalt 24 miljarder kronor. Genom framgångsrik kapitalförvaltning har kapitalet ändå vuxit så att det idag uppgår till 90 miljarder kronor.

Knut och Alice Wallenberg var angelägna om att stödja det ”landsgagneliga” – det som gör att Sverige kan utvecklas som forsknings- och utbildningsnation. I början finansierades främst byggnader för att skapa lokaler för forskning och utbildning. Tyngdpunkten förflyttades sedan successivt till att finansiera den avancerade utrustning som behövdes för forskningen. De senaste åren har en av de främsta anslagsformerna varit stöd till enskilda excellenta forskare genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars för seniora forskare och satsningen Wallenberg Academy Fellows för yngre excellenta forskare. En annan anslagsform är forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet, initierade av forskarna själva.


100 år firas med symposier

Under jubileumsåret stödjer stiftelsen några av landets science centers i en särskild satsning på 150 miljoner kronor. Jubileet uppmärksammas även med vetenskapliga symposier på sex universitetsorter: Lund, Umeå, Linköping, Stockholm, Uppsala och Göteborg. Arrangemanget i Stockholm är den 15 september i Aula Magna och handlade om livsvetenskap. Fyra världsledande forskare talar om ämnen som hur myggor kan känna doften av människor, neandertalarnas DNA och membranproteiner. Även forskare från Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH talar. Från Stockholms universitet är det biokemisten David Drew.
Läs om David Drews forskning.

1,8 miljarder kronor till Stockholms universitet

Sammantaget är Wallenbergstiftelserna universitetets näst största externa forskningsfinansiär. Under de första hundra åren har KAW totalt beviljat Stockholms universitet 1,8 miljarder kronor, varav en miljard de senaste tio åren. 20 Wallenberg Academy Fellows och 2 Wallenberg Scholars har utsetts och mellan 2011 och 2016 har 17 projektanslag beviljats.

Ett exempel på en större satsning från KAW är anslaget till expeditionen SWERUSC3 som 2014 åkte till Arktis. KAW är även en av huvudfinansiärerna av forskningsinfrastrukturen SciLifeLab där Stockholms universitet är en av aktörerna. Den nationella infrastrukturen Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure, WABI, vid SciLifeLab och Stockholms universitet som ger bioinformatikstöd till svenska forskare har totalt fått drygt 201 miljoner kronor.

En donation från Wallenbergstiftelserna möjliggjorde vidare byggandet av Aula Magna som stod färdig 1997.

Stöd av största betydelse för universitetet

Enligt rektor Astrid Söderbergh Widding är stödet från Wallenbergstiftelserna av största betydelse för Stockholms universitet.
– Stiftelsernas fokus på grundforskning och vetenskaplig excellens passar väl för universitetets profil, och deras granskningssystem håller högsta kvalitet. Deras krav på interna prioriteringar har också skärpt universitetets kvalitetsprocesser.

Hon ser KAW som unikt i forskarsamhället genom sitt huvudmannaråd, där universitetens rektorer och företrädare för akademierna samlas till årlig dialog.
– KAW:s styrelse är angelägen om att stiftelsens satsningar ska möta universitetens behov, för att skapa mesta möjliga nytta för svensk forskning, säger Astrid Söderbergh Widding.

Fakta om Wallenbergstiftelserna

* Wallenbergstiftelserna är ett samlingsnamn för de allmännyttiga stiftelser som har anknytning till familjen Wallenberg. De största stiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.
* Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) är huvudsakligen inriktad på att ge stöd till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.
*Under 2016 beviljade KAW 1,8 miljarder kronor till forskning och utbildning. Det innebär att KAW är en av de största privata forskningsstiftelserna i Europa.
* Stiftelsen har ett huvudmannaråd som består av tolv rektorer från landets forskningsuniversitet och fem representanter från de kungliga vetenskapliga akademierna.
*Stiftelsens vetenskapliga råd utvärderar tillsammans med internationella sakkunniga inkomna ansökningar. Det vetenskapliga rådet gör en första granskning och en stor del av ansökningarna skickas ut på internationell bedömning. Därefter sammanställer rådet de inkomna utvärderingarna och gör en rekommendation till styrelse som tar beslut om vilka ansökningar/forskare som ska finansieras.

Mer information på kaw.wallenberg.org